Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение №486, прието с Протокол №20 от 23.03.2017 г. на Общински съвет Русе, бяха приети Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе. В текстовете на Наредба № 10 от 01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование, касаещи приема на децата в първи клас бяха приети и обнародвани /ДВ., бр. 77/2017г./ изменения и допълнения, които налагат актуализация на приетите от общинския съвет Правила. Съгласно измененията, общините разработват система за прием, в която водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящия адрес на детето, и определят прилежащи райони на училищата за обхват на учениците. В старата редакция на текста за водещ критерий се сочеше близостта на училището до настоящ адрес на родителите/настойниците и/или най-краткото време за достигане до училището. Наредбата е допълнена с текст, съгласно който в прилежащия район на средищните училища се включват и населените места, от които са насочени учениците, в които няма училище. Въведено е разпределяне на децата в групи според продължителността на постоянния/настоящия им адрес в прилежащия район, съответно в първа група попадат децата с непроменен адрес над 3 години, във втора група – с променен адрес през последните от 1 до 3 години, в трета група са децата с променен адрес през последната година и в четвърта група – децата с адрес извън прилежащия район. За разпределянето в групите се взема посоченият в заявлението адрес, който е по-благоприятен за ученика.
Останалите критерии за прием са непроменени с изключение на критерия „близост до местоработата на един от родителите“, който е отпаднал и е въведена възможност за определяне на други критерии, които са свързани с достъпа до образование и не са дискриминационни.
Със Заповед на Кмета на Община Русе № РД-01-325/12.02.2018 г. бе назначена комисия, за разработване на проект на система за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе. В състава на комисията бяха включени представители на общинска администрация, на ПКОН към Общински съвет Русе, на РУО – Русе и директори на училища. За заседанията на комисията е представен протокол с предложения за внасяне на изготвения Проект на Правила за приемане от Общински съвет.
Предвижда се въвеждане на единна електронна система за прием, която да гарантира равен достъп до образование на подлежащите на задължително училищно образование ученици.
С предложените правила за електронен прием се регламентират условията и редът за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Русе, ще бъдат въведени ясни и прозрачни правила за прием и ще се постигне по добра информираност на родителите при кандидатстване за прием на децата в първи клас.
В изпълнение на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилата се публикува на интернет страницата на общинския съвет, като всички заинтересовани страни имат право да представят предложения и становища в 30-дневен срок.

МОТИВИ:
1. Причини, които налагат приемането на нови Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
Разпоредбата на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, определя за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище, общините да разработят система за прием. Промяната на водещия критерий за прием в наредбата налага приемането на нови правила, които да бъдат съобразени с новия критерий.
В град Русе има 16 общински училища с прием в първи клас и е задължително изготвянето и приемането на система за прием на ученици в първи клас.
При изработването на проекта на Правилата за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе, са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Проектът на Правилата е изготвен от работна комисия, в която освен служителите на общинска администрация са включени директори на училища, представители на ПКОН към Общински съвет Русе и представител на РУО Русе.

2. Цел на Правилата
Основната цел на настоящия проект за Правила е синхронизирането им с пременения водещ критерии по чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Правилата въвеждат единни критерии за прием на ученици в първи клас във всички общински училища, което ще гарантира равнопоставеност на всички кандидати.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилата
За прилагането на Правилата за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе са необходими финансови средства, поради въвеждането на единна електронна система ще необходим финансов ресурс за внедряване и поддържане на програмния продукт за електронен прием. Приемът на учениците ще се извършва чрез системата за електронен прием, разработена и обслужвана от „Информационно обслужване“ АД. Необходимите средства за реализация на промяната, съгласно приложената оферта са 600 лв. на училище еднократно (включва настройка на системата с данни на общината, внедряване и обучение на потребители) и 250 лв. годишно (абонаментна поддръжка и оказване на съпорт за прием 2018/2019 г.).

4. Очаквани резултати от прилагане на Правилата
Въвеждане на ясни правила за прием в първи клас във всички общински училища, на територията на град Русе, постигане на по-добра информираност на родителите за кандидатстване. Очаква се постигане на по-голяма обективност, коректност, яснота и публичност при кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас. Внедряването на системата ще осигури: Изграждане на единна база данни на децата, подлежащи за записване в първи клас; автоматизиране на процесите по приема на децата; извеждане на регламентирани справки в реално време за ръководството на училищата и др. и до увеличаване на предлаганите електронни услуги за гражданите на Община Русе.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Правила за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление.
Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 147 във връзка с чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Общински съвет Русе

РЕШИ:

Приема Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе.

Приложения:
1. Проект на Правила за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе;
2. Прилежащи райони на общинските училища на територията на град Русе

СПРАВКА ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОЛУЧЕНИТЕ СТАНОВИЩА!

ВНОСИТЕЛ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове