Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

Относно: Приемане на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно 43, ал.1 от Наредба №10 от 01.09.2016 год. за организация на дейностите в училищното образование, за осъществяване на прием в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините разработват система за прием. Със Заповед на Кмета на Община Русе №РД-01-3552/30.11.2016 г. бе назначена комисия, за разработване на проект на система за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе. В състава на комисията бяха включени представители на общинска администрация, началника на РУО-Русе, представители на ПКОН към Общински съвет Русе, директори на училища. За заседанията на комисията е представен протокол с предложения за внасяне на изготвените Правила и приложенията към тях за приемане от Общински съвет.
С предложените правила за прием на деца в първи клас се регламентира условията и редът за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на град Русе. С приемането на правилата ще бъдат въведени ясни и призрачни правила за прием във всички общински училища на територията на град Русе и ще се постигне по-добра информираност на родителите при кандидатстване за прием на децата в първи клас.
В изпълнение на чл. 26, ал.4 от Закона за нормативните актове, проектът на Правилата се оповестява на интернет страницата на общинския съвет, като на всички заинтересовани страни се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища.

МОТИВИ:
1.Причини, които налагат приемането на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе
Съгласно изискванията на чл. 43, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за осъществяване на приема в първи клас за всяко населено място с повече от едно училище общините трябва да разработят система за прием.
В Община Русе има 16 общински училища, в които се осъществява прием в първи клас и е задължително изготвянето и приемането на система за прием на деца в първи клас.
При изработването на проекта на Правилата за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност: Заложените правила в проекта на Правилата са споделени със заинтересованите на различни нива. Коментирани са различни възможни ситуации, така че да бъдат предвидени и избегнати проблеми. Проектът ще бъде достъпен на сайта на общината за всички граждани и те могат да изпратят своите становища. Проектът на Правилата е изготвен от работна комисия, в която освен служителите на общинска администрация са включени директори на училища, представители на ПКОН към ОбС Русе и представител на РУО-Русе.

2.Цел на Правилата:
Постигане на по-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при кандидатстване, класиране и записване на учениците в първи клас. Правилата въвеждат единни критерии за прием на деца в първи клас във всички общински ученици, с което е ще се гарантира равнопоставеност на всички кандидати.

3.Финансови средства, необходими за прилагането на Правилата
За прилагането на Правилата за прием в първи клас в общинските училища на територията на град Русе не са необходими финансови средства.

4.Очаквани резултати от прилагане на Правилата
Ще се въведат ясни правила за прием във всички общински училища и ще се постигне по-добра информираност на родителите при кандидатстване на децата в 1 клас, съобразно техните желания, възможности и интереси.

5.Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправления.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал.2 във връзка с чл. 17, ал.1, т.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 43, ал. 1 от Наредба №10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, чл. 76, ал. 3 от АПК и в изпълнение на чл. 256, ал. 1, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет Русе РЕШИ:
1. Приема Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе. /Неразделна част от Решението/

Приложения:
1.Проект на Правила за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе;
2. График на дейностите за прием в първи клас за учебната 2017/2018 год.

ВНОСИТЕЛ,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ОТ ТУК!

ИЗТЕГЛЕТЕ ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В I КЛАС В НАЧАЛНИТЕ, ОСНОВНИ ИСРЕДНИ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА РУСЕ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

ПРОЕКТ:
 
П Р А В И Л А
ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД РУСЕ
 
РАЗДЕЛ І
КРИТЕРИИ И УСЛОВИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
 
1.        ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
 
1.1.   Училищното образование започва от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 7-годишна възраст на детето.
1.2.   Училищното образование може да започне и от учебната година с начало в годината на навършване на 6-годишна възраст на детето по преценка на родителя и при готовност за училище, удостоверена при условия и ред, определени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
1.3.   Заявление се подава лично от заявителя (родител и/или настойник).
 
2.        КРИТЕРИИ ЗА ТОЧКООБРАЗУВАНЕ
 
 
Критерии
Точки
 
Пояснение
 
К1*
1.   Настоящ адрес на заявителя в района на училището
3 т.
Избраният критерий се доказва с документ за самоличност или адресна карта при потвърждаване на приема
2.   Постоянен адрес на заявителя в района на училището
2 т.
                    ОБЩО ТОЧКИ ЗА К1:     5 т.
Максималният брой точки се формира при съвпадане на настоящия и постоянен адрес с района на училището
К2
Най-краткото време за достигане до училището
до 3 т.
Броят точки се определя от училищната комисия при стъпка 0,5 (НЕ СЕ ПОПЪЛВА ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ)
К3
Деца-близнаци
2 т.
При подаване на заявлението се представят Удостоверения за раждане
К4
Деца сираци или полусираци
1 т.
При подаване на заявлението се представят Актовете за смърт на родителите и Удостоверение за раждане на детето
К5
Деца с трайни увреждания над 50%
1 т.
При подаване на заявлението се представя оригиналното решение на ТЕЛК
К6
Деца, потребители на социални услуги
1 т.
При подаване на заявлението се представя служебна бележка от социалната институция
К7
Деца, завършили подготвителна група в същото училище
1 т.
Проверката се извършва служебно. Точките се начисляват за училището, в което детето е посещавало подготвителна група
К8
Деца, които имат по-големи братя/сестри, които учат през настоящата учебна година в същото училище
2 т.
Проверката се извършва служебно. Точките се начисляват за училището, в което брат/сестра, посещават училището в настоящата учебна година
К9
Близост до местоработата (в района на училището) на един от родителите/настойниците
1 т.
 
При подаване на заявлението се представя служебна бележка от местоработата на родителите/настойниците
 
*Информация за районите на училищата, намиращи се на територията на град Русе е публикувана на сайта на Регионалното управление на образованието (РУО) – Русе и училищата, в които се осъществява прием в първи клас.
 
3.        ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА НА ЗАЯВЛЕНИЯ
 
            3.1. За изпълнение на училищния план-прием директорът на съответното училище със заповед определя училищна комисия, която приема заявления за прием в първи клас и извършва всички дейности по приема на учениците.
3.2. Заявителят подава заявление по образец (Приложение 1) и получава входящ номер на място в избрано от него училище в град Русе. Към заявлението се прилагат документите, удостоверяващи наличието на обстоятелствата за получаване на точки по посочените критерии по т.2.
            3.3. За едно дете може да бъде подавано само едно заявление и издаден само един входящ номер в съответното училище.
3.4. Кандидатстването се осъществява съгласно утвърден график на дейностите от кмета на Община Русе, публикуван на сайта на Община Русе, РУО – Русе и училищата на територията на град Русе, в които се осъществява прием в първи клас.
             3.5. Всички избрани критерии трябва да са актуални към момента на входиране на заявлението.
           
РАЗДЕЛ ІІ
КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
 
1.        КЛАСИРАНЕ
 
1.1. Класирането се извършва в срокове, съгласно утвърдения график на дейностите и се публикува на сайта за прием в РУО – Русе и в съответното училище.
1.2. Класирането е отделно за всяко училище.
1.3. Децата се класират до броя на местата в утвърдените паралелки, съгласно действащото законодателство.
1.4. Децата се класират съобразно броя точки от критерии – в низходящ ред.
1.5. Не класираните деца участват в следващия етап на класиране за прием.
1.6. Директорът на съответното училище утвърждава списъците на приетите ученици по паралелки в срок, указан в графика на дейностите по приема.
1.7. Резултатите от всеки етап на класиране се публикуват на сайта за прием в РУО – Русе и в съответното училище.
1.8. Средищното училище ОУ „Иван Вазов” гр. Русе приема учениците от закрито училище в с. Басарбово и средищното училище ОУ „Ангел Кънчев” гр. Русе приема учениците от закритите училища в с. Червена вода, с. Пиргово и от с. Мечка.
1.9. Приемането на ученици в първи клас над максимално определения в училищния план-прием брой места в паралелка се извършва с разрешение на началника на РУО – Русе, по мотивирано предложение на директора на съответното училище, съгласно утвърдения график на дейностите.
 
2.        ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС
 
2.1.   След провеждане на класиране, класираните деца трябва да бъдат записани в училището (потвърждаване на приема), в което е класирано детето в срока, указан в графика на дейностите. Незаписано в този срок дете отпада от приетите за съответното класиране и на негово място се приема следващото дете.
2.2.   Заявлението за записване се попълва в училището, в което детето е прието в първи клас. Заявленията за записване се разработват от съответните училищни комисии за прием.
2.3. Ако детето е класирано и не е потвърден приема с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в указания срок, то ще отпадне от приема и на негово място ще бъде прието следващото дете. В случай, че детето не притежава такова удостоверение, заявителят попълва декларация на място в съответното училище, като посочва обективните причини за това.
2.4. Данните на родителите и децата от заявленията са лични по смисъла на Закона за защита на личните данни и като такива попадат под специален режим на защита. Те ще се ползват единствено за нуждите на класирането.
 
РАЗДЕЛ ІІI
КОНТРОЛ
 
1. Контролът по спазването на реда за приемане на ученици в първи клас в общинските училища се осъществява от РУО – Русе.
 
Настоящите Правила за прием  на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе влизат в сила в деня на обявяване на решението на Общински съвет Русе.
 
Приложения:
Приложение №1 – Заявление за участие в класиране за прием в първи клас
Приложение №2 – Район на ОУ „Алеко Константинов“ – Русе
Приложение №3 – Район на ОУ „Ангел Кънчев“ – Русе
Приложение №4 – Район на ОУ „Братя Миладинови“ – Русе
Приложение №5 – Район на ОУ „Васил Априлов“ – Русе
Приложение №6 – Район на ОУ „Иван Вазов“ – Русе
Приложение №7 – Район на ОУ „Любен Каравелов“ – Русе
Приложение №8 – Район на ОУ „Никола Обретенов“ – Русе
Приложение №9 – Район на ОУ „Олимпи Панов“ – Русе
Приложение №10 – Район на ОУ „Отец Паисий“ – Русе
Приложение №11 – Район на ОУ „Тома Кърджиев“ – Русе
Приложение №12 – Район на СУ „Васил Левски“ – Русе
Приложение №13 – Район на СУ „Възраждане” – Русе
Приложение №14 – Район на СУ „Йордан Йовков“ – Русе
Приложение №15 – Район на СУ „Христо Ботев“ – Русе
Приложение №16 – Район на СУЕЕ „Св. Константин-Кирил Философ“ – Русе
Приложение №17 – Район на СУПНЕ „Фридрих Шилер” – Русе
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 1
 
Вх. №……………………………                            ДО ДИРЕКТОРА
Дата: ……………………………….                             НА ……………………………………..
Приел заявлението:…………..                            ГР. РУСЕ
 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС
 
Информация за дете, подлежащо на класиране за прием:
ЕГН/ЛНЧ:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Име:
 
Презиме:
 
Фамилия:
 
Адрес:
Настоящ:
Постоянен:
 
Заявител
Име:
 
Презиме:
 
Фамилия:
 
Имейл:
 
Телефон:
 
Адрес:
Настоящ:
 
Постоянен:
 
Адрес месторабота:
 
 
Детето ще участва в класирането по следните критерии:
К1
Настоящ адрес на заявителя в района на училището
3 т.
Постоянен адрес на заявителя в района на училището
2 т.
К2
Най-краткото време за достигане до училището
(Броят точки се определя от училищната комисия)
не се попълва от заявителя
К3
Деца-близнаци
2 т.
К4
Деца сираци или полусираци
1 т.
К5
Деца с трайни увреждания над 50%
1 т.
К6
Деца, потребители на социални услуги
1 т.
К7
Деца, завършили подготвителна група в същото училище
1 т.
К8
Деца, които имат по-големи братя/сестри, които учат през настоящата учебна година в същото училище
2 т.
К9
Близост до местоработата (в района на училището) на един от родителите/настойниците
1 т.
 
 
Декларирам:
1. Запознат/а съм с Правилата за прием на деца в първи клас в общинските училища на територията на град Русе 2. Информиран/а съм, че всички предоставени данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и като такива попадат под специален режим на защита. 3. Известна ми е отговорността, която нося за посочване на неверни данни, съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.
 
Дата:……………..                                         Заявител:……………………………………
Гр. Русе                                                                                 /трите имена и подпис/

  

Файлове