Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От
Проф. Никола Михайлов
Иво Пазарджиев
Д-р Теодора Константинова
Божидар Йотов,
Мариета Волф
Дауд Ибрям –
Общински съветници в ОбС Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През последните години има практика в края на сесиите на Общинския съвет общински съветници да напускат заседанието. Особено неприятно впечатление прави, че това се случва когато предстоят питания на общински съветници и се дава думата на гражданите. Не са редки случаите, когато работата на Общинския съвет се прекратява поради липса на кворум именно в края на заседанието. Това е недопустимо от гледна точка на желанието ни по-голям брой граждани да вземат участие в обществения живот и да контролират работата на Общинска администрация и на Общинските съветници чрез питания, задаване на въпроси, изказване на становища и т.н. От друга страна проучването на редица Правилници за работа на Общинските съвети (например в София, Варна, Бургас и др.) показва, че в тях са регламентирани изисквания, които водят до дисциплиниране работата на общинските съветници.
Отчитайки изложеното и с цел подобряване дисциплината в Общинския съвет предлагаме в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, в съответствие с правото на общинските съветници да участват в заседанията и да получават възнаграждение за това, да бъде въведен по-стриктен ред за констатиране на участието на съответния общински съветник. Считаме, че участието следва да се установява с два присъствени списъка, като единият се попълва в началото на заседанието на Общинския съвет, а другия т в края му. С оглед пресичане на опити за недобросъвестно попълване на списъците предлагаме първият присъствен списък в началото на заседанието да бъде на разположение за вписване на общинските съветници до 15-тата минута след обявяване на началото на съответното заседание, като последен в него да се подписва Председателят на постоянната комисия по етика. Вторият присъствен списък следва да бъде наличен след края на заседанието, като първи в него се подписва Председателят на постоянната комисия по етика. При отсъствие на Председателя на комисията по етика функциите му се поемат от Зам. председателя на същата комисия. При негово отсъствие в началото на заседанието на Общинския съвет следва да бъде избран някой от членовете на Постоянната комисия по етика, който да изпълнява функциите на Председателя по настоящата алинея..
Въвеждането на този нов текст не изисква финансови и други средства за прилагането му. Не беше установено посоченото изискване да противоречи с правото на Европейския съюз.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагаме Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общински съвет Русе реши:

1. Приема Правилник за допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, както следва:
§ 1. Чл. 22, ал. 2 да придобие следната редакция:
„За участието си в заседанията на Общинския съвет общинският съветник получава възнаграждение в размер на 20 на сто от брутната работна заплата на Председателя на Общинския съвет за съответния месец за всяко заседание. Участието се удостоверява с два присъствени списъка. Първият е на разположение до 15 минути след началото на съответното заседание и последен в него се подписва Председателят на постоянната комисия по етика. Вторият следва да бъде на разположение след края на заседанието, като първи в него се подписва Председателят на постоянната комисия по етика. При отсъствие на Председателя на комисията по етика функциите му се поемат от Зам. председателя на същата комисия. При негово отсъствие в началото на заседанието на Общинския съвет следва да бъде избран някой от членовете на Постоянната комисия по етика, който да изпълнява функциите на Председателя по настоящата алинея. След края на заседанието Председателят на постоянната комисия по етика или изпълняващият неговата функция връчва двата присъствени списъка на Председателя на Общинския съвет.
Общински съветник, който се е регистрирал в един от двата списъка, получава възнаграждение в размер на 10 на сто от брутната работна заплата на Председателя на Общинския съвет за съответния месец и съответното заседание.

§ 2. Чл. 23, ал. 1, т.2 да придобие следната редакция: „Да се подписва в присъствени списъци в началото и края на всяко заседание на Общинския съвет, както и в началото на заседанието на постоянните и временните комисии, в които участва.

ВНОСИТЕЛИ:

Проф. Никола Михайлов …………………………………………………………..

Иво Пазарджиев …………………………………………………………..

Д-р Теодора Константинова …………………………………………………………..

Божидар Йотов …………………………………………………………..

Мариета Волф …………………………………………………………..

Дауд Ибрям …………………………………………………………..
 

Файлове