Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От Александър Неделчев

Председател на Временната комисия,

създадена с Решение № 3 от 11.11.2019 г. на ОбС-Русе

и общински съветник в ОбС-Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.  

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С Решение № 3/11.11.2019 г. на Общински съвет – Русе беше сформирана временна комисия със задача изготвяне на проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Комисията заседава два пъти, в резултат на което беше изработен проектът на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. В тази законова разпоредба са изложени и основните причини, които налагат приемането на такъв правилник. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация.

            Към настоящия момент действа Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/, който е приет в края на 2011 година. В хода на неговото прилагане е констатирана необходимост от изменения на някои норми, които ще доведат до по-добра организация на работата на съвета, на неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Настоящия проект предвижда редица изменения в тази насока. Пример за такова е въвеждането на правилото за предоставяне на извлеченията от протоколите на постоянните комисии, съдържащи изразените от тях становища, преди заседанието на съвета, вместо устното им докладване преди обсъжданията по всяка точка. Друго такова изменение, предложено с проекта за правилник, е промяната на срока за отправяне на питания от общинските съветници. Според сега действащия Правилник питанията се отправят не по-късно от 48 часа от началото на заседанието. Предлага се това да става не по-късно от три работни дни преди началото на заседанието на съвета. Увеличаването на този срок ще доведе до подобряване взаимодействието с общинската администрация и до създаване на възможност за по-изчерпателни отговори на поставените питания. Предлага се и увеличаване на времето за изказване от името на група от 3 на 5 минути, което ще даде възможност по важни за обществото въпроси съветниците да изкажат по-пространно своите виждания и становищата на своите групи. Всички тези промени целят подобряване организацията на работата на общинския съвет и взаимодействието му с общинската администрация.

            Следващата причина, която налага приемане на предлаганите изменения в Правилника е привеждането му в съответствие с нормативните актове от по-висока степен. Поради това е предвидено изменение на чл. 57 от Правилника. С приемане на предлаганата редакция се съобразява съответствие с нормите на Закона за регионалното развитие и правилника за неговото прилагане. Алинея 3 на посочения текст от действащия правилник се предлага да бъде отменена, тъй като противоречи на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, където изрично е посочено, че отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет се внася в съвета от кмета на общината и от председателя на съвета два пъти годишно, а не на тримесечие. Тези промени целят привеждане на нормите на Правилника в съответствие с действащото законодателство.

            На следващо място с проекта се предлага и промяна в постоянните комисии на общинския съвет. Това е продиктувано от промяната на основните приоритети и проблеми, които стоят пред местната общност. Целта, която се поставя e работата на съвета чрез постоянните му комисии да отговаря в най-голяма степен на очакванията на обществото.

            За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

            В резултат на приемане на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се очаква да се подобри организацията и работата на съвета. Очаква се новите комисии да обхванат в по-голяма степен проблемите, които стоят пред местната общност. Новата подредба на нормите, както и съобразяването им със законите в България, ще доведат до законосъобразното провеждане на заседанията на Общински съвет – Русе.

            Приемането на проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е от изключително значение за работата на съвета, имайки предвид, че за провеждането на редовно заседание на общинския съвет е необходимо да бъдат конституирани и създадени постоянните комисии. С оглед горното и на основание чл. 26, ал. 4, изр. 2 от ЗНА срокът за предложения и становища по проекта е 14 дни, считано от публикуването на настоящия проект и мотивите към него на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

            Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

            На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 1 и 3 от АПК Общинския съвет – Русе реши:

 1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ след „заместник-председателите“ се поставя точка и текстът „избран от общинския съвет“ се заличава.

§ 2. В чл. 19, ал. 1, т. 1 от Правилника след думата „заседанията“ се поставя точка и запетая и текстът „съгласно приетия план за работата на Общинския съвет“ се отменя.

§ 3. В чл. 23, ал. 1, т. 2 от Правилника изразът „присъствената книга“ се заменя с израза „присъствен списък“.

§ 4. Чл. 40 от Правилника придобива следната редакция: „Постоянните комисии на Общинския  съвет са:

 1. Комисия по икономика, инвестиции, земеделие и туризъм
 2. Бюджет и финанси;
 3. Комисия по комунални дейности, транспорт и безопасност на движението;
 4. Комисия по териториално устройство и строителство;
 5. Комисия по образование, наука и иновации;
 6. Комисия по здравеопазване и социална политика;
 7. Комисия по култура и религиозни въпроси;
 8. Комисия по екология;
 9. Комисия по младежта и спорта;
 10. Комисия по законност, обществен ред и сигурност;
 11. (изм. с Решение № 838/19.04.2018г.) Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество.

§ 5. В чл. 46, ал. 4 от Правилника преди „предложения и препоръки“ се добавя „доклади, становища,“.

§ 6. Изречение първо на чл. 48, ал. 1 от Правилника става: „Заседанията на комисиите са открити и се излъчват пряко чрез интернет страницата на Общински съвет – Русе“.

§ 7. Чл. 53 от Правилника се изменя така: „Извлеченията от протоколите на постоянните комисии, съдържащи изразените от тях становища се предоставят на общинските съветници преди началото на заседанието на общинския съвет.“

§ 8. В чл. 57 от Правилника се правят следните изменения:

 1. Алинея 1 придобива следната редакция: „Общинският съвет организира своята дейност в съответствие с целите и приоритетите за развитието на общината, заложени в Общинския план за развитие.“
 2. В алинея 2 изразът „в съответствие с приетите приоритети“ и думите „темите и“ се заличават.
 3. Алинея 3 се отменя.

§ 9. Чл. 60 от Правилника се правят следните изменения:

 1. В алинея 1 думата „плана“ се заменя с „графика“.
 2. В алинея 2 думата „планове“ се заменя с „графици“.

§ 10. В чл. 66, ал. 3 от Правилника първото изречение се отменя.

§ 11. В чл. 67, ал. 2 от Правилника думата „изслуша“ се заменя с израза „се запознае със“.

§ 12. В чл. 75 от Правилника се правят следните изменения:

 1. Алинея 1 се допълва с текста „и се излъчват пряко чрез интернет страницата на Общински съвет – Русе“.
 2. Алинея 4 се изменя както следва: „При постъпило предложение за закрито заседание председателят на Общинския съвет поканва всички външни лица да напуснат залата и разпорежда прекъсване на прякото излъчване на заседанието, ако има такова. След като изслуша мотивите на вносителя на предложението, Общинският съвет го обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.“
 3. Създава се нова алинея 5 със следното съдържание: : „Обсъжданията и протоколът от закрито заседание на общинския съвет не се разгласяват публично“.
 4. Досегашната алинея 5 става алинея 6.

§ 13. Второто изречение на чл. 78, ал. 1 от Правилника придобива следната редакция: „Когато общински съветник е взел думата от името на група продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.“

§ 14. Чл. 84, ал. 2 от Правилника придобива следната редакция: „Председателят на Общински съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане или на посочен от кмета представител на общинска администрация.“

§ 15. В чл. 90, ал. 2 от Правилника думата „чрез“ преди двоеточието се заличава. В точка 4 след думата „или“ се добавя „чрез“.

§ 16. В чл. 103, ал. 2 от Правилника, в края на изречението, се добавя „до кмета на общината, кметовете на кметства или кметските наместници“.

§ 17. В чл. 104 от Правилника изразът „не по – късно от 48 часа от началото на заседанието“ се заменя с „не по – късно от три работни дни преди началото на заседанието“.

§ 18. В чл. 105, ал. 1 от Правилника след думите „и/или писмен“ се добавя „и/или в електронен вид“.

§ 19. В чл. 110, ал. 1 от Правилника изразът „в началото на следобедното заседание“ се заменя с „в края на всяко заседание“.      

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 20. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ВНОСИТЕЛ:

/ Александър Неделчев /

Файлове