Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

    ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

    ЧЛЕНОВЕ НА ВРЕМЕННА КОМИСИЯ

СЪЗДАДЕНА С РЕШЕНИЕ № 164, ПРИЕТО С           ПРОТОКОЛ № 9 ОТ 21.05.2020Г. НА ОБ.С – РУСЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

С Решение № 164, прието с протокол №9 от 21.05.2020 г. на Общински съвет – Русе беше създадена временна комисия в състав: председател  Наталия Кръстева и членове Бедрос Пехливанян, Биляна Кирова, Тодор Койнов, Иво Пазарджиев, Елеонора Николова, Митко Кунчев, Веселин Велчев и Дауд Ибрям. Задачата й беше да изготви проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за краткост Правилника. За изпълнение на задачата беше определен срок един месец от създаването на временната комисия. След изпълнение на поставената задача, временната комисия трябваше да изготви и внесе отчет и предложение до Общински съвет – Русе, след което да бъде прекратена дейността й. Определеният срок се оказа недостатъчен за качествено изпълнение на задачата поради факта, че комисията започна да разглежда и коментира детайлно всяка норма от правилника. Същевременно се взе предвид и обстоятелството, че след изготвяне на промените, правилникът следва да бъде публикуван на интернет страницата на Съвета за обществени консултации в рамките на 30 дни, съгласно нормата на чл. 26, ал. 4 от Закона за нормативните актове. Този период съвпадна с месец август, когато Общинският съвет не заседава. Това наложи да бъде поискано удължаване на срока на действие на временната комисия. С Решение №170, прието с Протокол №10 от 18.06.2020 г.,срокът беше удължен до септември 2020г.

С Предложение с вх. № 929/06.08.2020 г. г-жа Наталия Кръстева в качеството си на председател на временната комисия депозира проект за изменение и допълнение на Правилника в деловодството на Общински съвет – Русе.  

На 07.08.2020 г., т.е. един ден след депозиране на предложението за изменение и допълнение на Правилника, в Държавен вестник (бр.70/2020 г.) бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 

С § 1 от посочения закон за изменение и допълнение е създаден нов чл.28а в ЗМСМА, който урежда хипотезите, в които общинските съвети могат да провеждат заседания от разстояния. Алинея 6 на този нов чл.28а от ЗМСМА предвижда, че „условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по ал. 1 и 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, ал. 3“. 

Имайки предвид, че Законът за изменение и допълнение на ЗМСМА е обнародван след депозиране на  проекта на Правилника за изменение и допълнение на Правилника на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, в последния не е съобразена нормата на ал.6 от чл.28а ЗМСМА.

С оглед допълване на проекта за правилник и съобразяването му с новоприетите тестове на закона с Решение № 256, прието с Протокол № 12/10.09.20г., Общински съвет – Русе прие да отложи за следващо заседание разглеждането на  проекта за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

В изпълнение на взетото решение на 12.10.2020г. се проведе поредно шесто заседание на временната комисия, на което бяха внесени и обсъдени предложения за синхронизиране  на Правилника с действащата нормативна уредба.

Настоящият Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е приет в края на 2011 година, като през годините е допълван и изменян. Обявеното извънредно положение поради пандемията от вируса COVID – 19 показа необходимостта от провеждане на неприсъствени заседания на Съвета и неговите комисии. Това обстоятелство беше отчетено от законодателя, който прие промени в ЗМСМА като го допълни, създавайки чл. 28а. С него се уреди правна възможност общинските съвети да провеждат заседания от разстояние в условията на обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея. Новото законово положение от своя страна създаване необходимост от приемане на нови текстове и в Правилника, които да уредят условията и реда за свикване и провеждане на заседания от разстояние. Предвид това временната комисия прави предложение за изменение и допълване на разпоредбите на чл. 4 и чл. 48 от Правилника, късаещи работата на Общински съвет – Русе и неговите комисии.

Съгласно ал. 1 на чл. 13 от Правилника Общинският съвет избира заместник-председатели, по предложение на общински съветник или група общински съветници. Съгласно тази норма всеки общински съветник има право да даде предложение за заместник-председател на Съвета като по този начин се гарантира участието и на тези съветници, които не са част от група по смисъла на глава пета от Правилника. В чл. 14, ал. 1 са предвидени случаите, в които се прекратяват предсрочно пълномощията на заместник-председателите. В т. 3 на същата алинея е уредена възможност за групата съветници, предложила кандидата, да снеме доверието си от него като предложи прекратяване на пълномощията му. Логично и правилно е такава възможност да бъде предоставена и на отделния съветник, на който е дадено право да предлага кандидат. С оглед това се предлага нормата на чл. 14, ал. 1, т. 3 от Правилника да бъде допълнена.

Общинският съветник има право на сведения и документи, които са му необходими във връзка с дейността му на съветник, като държавните, стопанските и обществените организации са длъжни да му оказват съдействие за това. За целта той следва да се легитимира като Правилникът за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация предвижда това да се случва посредством издадена служебна карта. В сега действащата редакция на Правилника нейното издаване не е обвързано със срок. С оглед своевременното конституиране и легитимиране на всеки от общинските съветници се предлага въвеждането на 30-дневен срок за издаване на служебната карта.

Промяната в чл. 30 от Правилника е обусловена от нуждата за синхронизация  с предвидената в чл. 77 уредба относно реда за водене на заседанията на Общинския съвет –Русе. В текста на чл. 77 е регламентирано, че когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му отнема думата. Същата възможност липсва при изброяването в чл. 30 на случаите, в които председателят може да отнеме думата на общински съветник, като тази липса следва да бъде отстранена.

В чл. 33, ал. 1 от Правилника  се предвижда   промяна в състава на постоянната комисия по етика. Предложението е в Комисията да бъдат включени по един представител от всички групи, представени в Общинския съвет като се запази изискването броят на съветниците в постоянната комисия да бъде нечетен. Целта е да се осигури по-широко представителство в нейния състав с оглед специфичното й предназначение –  да следи  за спазване нормите на поведение на общинските съветници. Другата промяна, предвидена в чл. 33 от Правилника е във връзка с определяне на месечен срок за внасяне на предложение до Общинския съвет, след констатирано нарушение от Комисията по Етика с цел постигане на процесуална икономия. В сега действащата уредба такъв не е предвиден.

С промените в чл. 40 от Правилника се цели отстраняване на техническа грешка – пропуск в предходните негови редакции, при изреждане на постоянните комисии към Общинския съвет. Предлага се допълване на т. 2 на чл. 40 с текста „Комисия по“.

Промяната в чл. 43 от Правилника цели попълване на празнота в сега действащата уредба, като се регламентира, че до избора на нов председател на постоянна комисия, тези задължения ще бъдат поети от заместник-председателя на комисията. Също така с исканата промяна чрез препращаща норма се регламентира и реда, по който следва да бъде избиран нов член на постоянна комисия в случай на необходимост.

С предложената редакция на чл. 46, ал. 2 от Правилника се дава възможност членовете на постоянните комисии да дават предложения за включване на проекти за решения в дневния ред на заседанията на комисиите. 

Промяната в чл. 53 от Правилника предоставя възможност на общинските съветници да се запознаят с  извлеченията на протоколите от постоянните комисии преди деня на заседанието на Общинския съвет, съответно да искат нанасяне на корекции своевременно при  констатирани несъответствия между протокола и действително случилото се на заседание. Поправянето на грешки в протокола може да се иска при разглеждане на съответната точка от дневния ред на сесията.

В чл.59, ал.2 от Правилника на Общински съвет – Русе е посочено, че времетраенето на едно заседание е 8 часа, като ал.3 на същия член предвижда възможност за удължаване времето на заседанието с 1 час. През 2020 г. неколкократно Общински съвет – Русе не успя да разгледа и вземе решения по всички точки, включени в дневния ред, въпреки удълженото с 1 час времетраене на всяко от тези заседания. Това създава опасност Съветът да не успее разгледа в срок определени въпроси, което от своя страна да доведе до неблагоприятни последици за жителите на община Русе. Поради тази причина временната комисия предлага заседанията на Общински съвет – Русе да могат да бъдат продължавани с решение на съвета като във всеки конкретен случай Съветът да решава с колко време да продължи своето заседание. 

На следващо място, в  чл. 60, ал. 3 от действащия правилник е предвидено три дни преди всяко заседание председателят на Общинския съвет да информира обществеността  за предстоящото заседание, като обявява дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и на интернет страницата на Общинския съвет. С цел предотвратяване усложняването и отежняването на административния процес е достатъчно посочената информация да бъде разгласена чрез Интернет страницата на Общинския съвет и на предварително определените за това места в общината

В чл. 61  от Правилника се предлагат промени в две направления. Удължава се времето в едно заседание, което се определя за изслушване на гражданите, заявили изказвания, питания, становища и предложения. На следващо място в сега действащата редакция на Правилника не се предвижда ред за внасяне на питанията, предложенията и становищата от граждани. Предлага се въвеждането на ясни правила и срокове, които да създадат сигурност в гражданите.  

Целта на направеното предложение за промяна в  чл. 63, ал. 1, изр. 2 от Правилника е да се избегне преповтарянето на разпоредбата на чл. 71, ал. 1, в който е регламентирано, че Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината. 

С редакцията в чл. 65, ал. 1 от Правилника се предвижда регламентиране на срок, в който да се изготви график на заседанията на постоянните комисии и да се разпределят проектите на решения между комисиите. Също така, се предоставя възможност на председателите на групи в Общинския съвет да правят възражения относно разпределението на проектите за решение.

Следва да се уреди ясно въпросът досежно прекратяване на дебатите след реализиране на процедурата по чл. 82, ал 2, т. 3 от Правилника. В настоящата редакция на Правилника не е уреден въпросът дали след вземане на решение за прекратяване на разискванията следва да се изчерпи списъкът на изказващите се общински съветници. С оглед горното временната комисия предлага на Общинския съвет да уреди въпроса като приеме ясни и точни правила. Предвид необходимостта от разискване на предложенията за решения се предлагат мерки да не се допуска отнемане на възможността за разисквания с процедурно предложение по чл. 82, ал 2, т. 3 от Правилника. Ето защо се предлага такова предложение да може да бъде подложено на гласуване, ако са направени не по-малко от пет изказвания от общински съветници преди това. 

В чл. 83 от Правилника не е уредено времетраенето на изказване на общински съветник, несъгласен с постъпилото процедурно предложение. Предлага се възражението спрямо последното да може да се постави в рамките на не повече от 1 минута по аналогия с чл. 82, ал. 3.

Член 104 от Правилника урежда начина, по който трябва да бъде формулирано питането на общински съветник. То трябва да бъде асно и точно като не съдържа обвинения и лични нападки. Отговорът на депозираното питане следва да отговаря на същите критерии. Поради тази причина се предлага допълване на чл. 105, ал. 1 като в края на текста се добави ново изречение: „Той трябва да бъде ясно и точно формулиран и да не съдържа обвинения и лични нападки.“.

Останалата част от предложените корекции на Правилника са редакционни с оглед доизясняване на правните норми или отстраняване на пунктуационни грешки.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагаме Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общинския съвет – Русе реши:

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ ал. 3 става ал. 7, като се добавят нови алинеи 3, 4, 5 и 6 със следното съдържание:

(3) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(4) Председателят на Общинския съвет уведомява общинските съветници за заседанията по ал.3, за техническия способ за провеждането им, за процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начина за приемане на решенията чрез писмена покана, изпратена по електронната поща. 

(5) Материалите и проектите за решения за заседанията по ал.3 се изпращат до общинските съветници от звеното по чл.122, ал.1 от настоящия правилник по електронната поща, при спазване на установените в ЗМСМА и този правилник изисквания.  

(6) Към дневния ред на насроченото заседание по ал.3, на електронната страница на Общински съвет – Русе се обявява и електронна поща за предложения и становища по разглежданите въпроси от страна на граждани, представители на юридически лица, на институции и журналисти.

§ 2. Текстът на чл. 14, ал. 1, т. 3 от Правилника се заменя с текста: „по искане на общинския съветник или групата съветници, които са издигнала кандидата;“.

§ 3. В чл. 25 от Правилника след края на изречението се добавя следното изречение: „Картата се издава в срок не по-късно от 30 дни след полагане на клетва по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА.“.

§ 4. В Чл. 30 от Правилника се добавя нова т. 3 със следното съдържание: „След предупреждение от председателя продължи да се отклонява от обсъждания въпрос.“.

§ 5. Чл. 33, ал. 1 от Правилника се изменя по следния начин: „За спазване нормите на поведение на общинския съветник и етичните правила следи Комисия по етика към ОбС, в която влиза най-малко по един представител от всички групи, представени в ОбС. Комисията се състои от нечетен брой съветници.“.

§ 6. В чл. 33 от Правилника ал. 8 става ал. 9 и се добавя нова ал. 8 със следното съдържание: „Комисията по етика следва да внесе предложение до ОбС в рамките на един месец от получаване на жалбата.“.

§ 7. Чл. 40, т. 2 от Правилника се изменя по следния начин: „Комисия по бюджет и финанси“.

§ 8. В чл. 43 от Правилника ал. 4 става ал. 5, ал. 5 става ал. 6, като се добавят нови ал. 4 и ал. 7 със следното съдържание:

(4) До избиране на нов председател функциите се поемат от заместник-председателя.

(7) В случаите по алинея 4 Общинският съвет с решение избира нов член на постоянната комисия  по реда на чл. 39.

§ 9. В чл. 45, ал. 2 думата „факс“ отпада.

§ 10. Чл. 46, ал. 2 от Правилника се изменя по следния начин: „Председателят на постоянната комисия предлага за включване в дневния ред всички проекти за решения, разпределени от председателя на ОбС и предложенията постъпили от членове на комисията. Постоянната комисия определя чрез гласуване с обикновено мнозинство дневния ред на заседанието си.“.

§ 11. В чл. 48 от Правилника се добавят нови алинеи 4 и 5 със следното съдържание:

(4) По решение на председателите на комисии, съгласувано с председателя на Общинския съвет, комисиите могат да провеждат заседания при условията на чл.4, ал.3 от този правилник, ако са налице предвидените в ЗМСМА и настоящия правилник предпоставки. 

(5) За заседанията по ал.4 се прилагат аналогично разпоредбите на чл.4, ал.4 и 5 от този правилник. 

§ 12. Чл. 53 от Правилника се изменя по следния начин:

Чл.53. (1) Извлеченията от протоколите на постоянните комисии, съдържащи изразените от тях становища се предоставят на общинските съветници три работни дни преди заседанието на общинския съвет, на което ще се обсъждат.

(2) Общинските съветници могат да преглеждат извлеченията от протоколите и да искат поправянето на грешки при разглеждане на съответната точка от дневния ред на сесията.

§ 13. Чл. 59, ал. 3 от Правилника се изменя както следва:

По решение на Общинския съвет заседанията могат да бъдат удължавани.

§ 14. В чл. 60, ал. 3 от Правилника думите „чрез местните печатни и електронни медии“ се заличават.

§ 15. Чл. 61, ал. 1 от Правилника се изменя по следния начин: „При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет председателят на съвета включва отделни точки за изказвания, питания, становища и предложения на граждани и отговорите на питанията. За тези точки се определя не повече от 60 минути за едно заседание.“

§ 16. В чл. 61 от Правилника ал. 3 става ал. 5, като се създават две нови алинеи – 3 и 4 със следното съдържание:

(3) Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от гражданина, и се завежда в деловодството на ОбС, не по- късно от три работни дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

(4) При устен отговор на питане на гражданин, се прави резюме за не повече от 3 минути, а пълния текст се връчва на лицето.

§ 17. В чл. 63, ал. 1 от Правилника изречението  „Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.“ се отменя.

§ 18. Текстът на чл.65, ал. 1 от Правилника се заменя със следния текст: „Председателят на Общинския съвет разпределя проектите за решения между постоянните комисии и изготвя график на заседанията в тридневен срок след изтичане на срока по чл. 63 (1).“

§ 19. В чл.65, ал. 3 от Правилника в първото изречение, след думата „комисии“ се добавя текста „и председателите на групи„.

§ 20. В чл. 72, ал. 2 от Правилника  запетайката след думата „него“ се отстранява.

§ 21. В чл.76, ал. 7 от Правилника, в първото изречение думата „техни“ се заменя с думата „техните“.

§ 22. В чл.82 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация се създава нова ал.4:

(4) Когато е постъпило процедурно предложение за прекратяване на разискванията, то не се обсъжда и се подлага на гласуване, ако са направени не по-малко от пет изказвания от общински съветници преди това. След приемане на процедурата за прекратяване на разискванията всички общински съветници, заявили преди приемането на тази процедура изказвания, губят това си право. Ако има заявени реплики преди процедурното предложение за прекратяване на разискванията, те се довършват и изказалият се има право на дуплика.

§ 23. В чл.83 от Правилника, в края на първото изречение, след думата „него“ точката се отстранява и си добавя текста „, за изказване в рамките на не повече от една минута.“.

§ 24. В чл.84, ал.2 от Правилника думата „Общински“ се заменя с думата „Общинския“.

§ 25. В чл.90, ал. 2 от  Правилника в ал. 4 изречението „Гласуването се извършва от работното място на общинския съветник.“ отпада.

§ 26. В чл. 97 от Правилника, в последното изречение, текстът „в интернет“ се заменя с текста „на интернет страницата на Общинския съвет“.

§ 27. В чл. 105, ал. 1 от Правилника след края на второто изречение се добавя ново изречение „Той трябва да бъде ясно и точно формулиран и да не съдържа обвинения и лични нападки.“.

§ 28. В чл.123 от Правилника текстът „Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:“ се заменя с текста „Звеното по чл.122, ал.1 от този правилник:“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 29. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

 1. Приема отчета за дейността на  работата на  временната комисия създадена с Решение № 164, прието с Протокол № 9 от 21.05.2020г. на Об.С – Русе – Приложение №1.
 1. Прекратява дейността на временната комисия създадена с Решение № 164, прието Протокол № 9 от 21.05.2020г. на ОбС – Русе.

ВНОСИТЕЛИ:

 1. _____________________________________________________________________име, презиме, фамилия подпис
 1. _____________________________________________________________________име, презиме, фамилия подпис
 1. _____________________________________________________________________име, презиме, фамилия подпис
 1. _____________________________________________________________________име, презиме, фамилия подпис
 1. _____________________________________________________________________име, презиме, фамилия подпис
 1. _____________________________________________________________________име, презиме, фамилия подпис
 1. _____________________________________________________________________име, презиме, фамилия подпис

Приложение № 1 

Отчет за дейността на  работата на  временната комисия създадена с Решение № 164, прието с Протокол № 9 от 21.05.2020г. на Об.С – Русе –

Организация на работа на комисията

В процеса на своята работа временната комисия проведе шест заседания в сградата на Община Русе, както следва:

 1. 03.06.2020г. при 9 участници
 2. 11.06.2020г. при 7 участници
 3. 29.06.2020г. при 8 участници
 4. 30.07.2020г. при 7 участници
 5. 04.08.2020г. при 5 участници
 6. 12.10.2020г. при 5 участници

По време на заседанията бяха спазени всички необходими хигиенни изисквания, във връзка с обявената извънредна епидемичната обстановка в страната и ограничаване разпространението на COVID -19. Членовете на комисията споделиха своите мнения и становища, чрез електронна поща. Преди заседанията бяха размножени материали, необходими за дискусиите. За целта бяха използвани следните ресурси: нормативни документи, копирна машинна техника, компютри, интернет, хартия. Не са правени разходи за сметка на общинския бюджет

Ход на дискусиите

Първи етап – представени бяха становищата на членовете на комисията, относно възможните промени в Правилника и експозе на председателя, относно главната причина на необходимостта от промяна в Правилника – регламентиране на възможността за провеждане на онлайн заседания на съвета и неговите комисии и внимателен преглед на всички текстове, предвид многото извършени поправки след 2011 г. В резултат на първия етап беше създаден начален работен документ за регистриране на предложения, като бе отбелязвана причината за необходимостта от промяна.

Втори етап – обсъждане на всеки член от Правилника с оглед откриване на неточности, пропуски, установяване на съответствие със ЗМСМА и други специални закони. Всички възникнали предложения се отразяваха в работния документ, който се споделяше между  участниците чрез електронна поща. Подготвени бяха общо 29 предложения за промени.

Срокът за предложения и становища по проекта за наредба е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове