Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от Наталия Кръстева,

общински съветник в ОбС-Русе,

Председател на Временната комисия,

създадена с Решение № 164, прието с протокол № 9 от 21.05.2020 г. на ОбС-Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Решение № 164, прието с протокол №9 от 21.05.2020 г. на Общински съвет – Русе беше създадена временна комисия в състав: председател  Наталия Кръстева и членове Бедрос Пехливанян, Биляна Кирова, Тодор Койнов, Иво Пазарджиев, Елеонора Николова, Митко Кунчев, Веселин Велчев и Дауд Ибрям. Задачата й беше: изготвяне на проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, за краткост Правилника. За изпълнение на задачата беше определен срок един месец от създаването на временната комисия. След изпълнение на поставената задача, временната комисия трябваше да изготви и внесе отчет и предложение до Общински съвет – Русе, след което да бъде прекратена дейността й. Определеният срок се оказа недостатъчен за качествено изпълнение на задачата поради факта, че комисията започна да разглежда и коментира детайлно всяка норма от правилника. Същевременно с това, след изготвяне на промените, правилникът следва да бъде оповестен на сайта на съвета, където да престои в рамките на един месец. Този период съвпадна с месец август, когато Общинският съвет не заседава. Това наложи да бъде поискано удължаване на срока на действие на временната комисия. С Решение № 170, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020 г., срокът беше удължен до септември 2020 г.

Организация на работата

Бяха проведени пет заседания в сградата на Община Русе, ръководени от председателя на комисията, както следва:

Дата03.06.2020 г.11.06.2020 г.29.06.2020 г.30.07.2020 г.04.08.2020 г.
Брой участници97875

Заседанията се проведоха при спазване на хигиенните изисквания, във връзка с охрана на здравето и предпазване от заразяване. Между заседанията членовете на комисията споделиха становища и предложения чрез електронна поща. Преди заседанията бяха размножени материали, необходими за дискусиите.

            Използвани ресурси: нормативни документи, компютри, интернет, копирна машина, хартия. Не са правени разходи за сметка на общинския бюджет.

            Ход на дискусиите

            Първи етап – представени бяха становищата на членовете на комисията, относно възможните промени в Правилника и експозе на председателя, относно главната причина на необходимостта от промяна в Правилника – регламентиране на възможността за провеждане на онлайн заседания на съвета и неговите комисии и внимателен преглед на всички текстове, предвид многото извършени поправки след 2011 г. В резултат на първия етап беше създаден начален работен документ за регистриране на предложения, като бе отбелязвана причината за необходимостта от промяна.

            Втори етап – обсъждане на всеки член от Правилника с оглед откриване на неточности, пропуски, установяване на съответствие със ЗМСМА и други специални закони. Всички възникнали предложения се отразяваха в работния документ, който се споделяше между  участниците чрез електронна поща. Подготвени бяха общо 29 предложения за пормени, в това число 12 нови алинеи.

Причини за приемане на направените предложения

            Действащият сега Правилник е приет в края на 2011 година, като през годините е допълван и изменян. Обявеното извънредно положение поради пандемията от вируса COVID – 19 показа необходимостта от провеждане на неприсъствени заседания на съвета и неговите комисии. Това налага създаване на нови текстове в Правилника, които да уреждат тази възможност и да съответстват на приетите промени в ЗМСМА.

            При направения анализ на текстовете беше установено, че:

  • липсват срокове за извършване на някои дейности /например в чл. 25/;
  • уредбата на състава на комисията по етика не съответства на решението на съвета за избор на настоящата комисия;
  • трябва да се регламентира по-добре работата на комисиите;
  • организацията на взаймодействието с гражданите – питания и отговори се нуждае от по-прецизно регламентиране и други.

Подробна съпоставка на действащите текстове и предложенията за нови е дадена в приложения работен документ.

            Предвид гореизложеното, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общинския съвет – Русе реши:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:

§ 1. В чл. 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ ал. 3 става ал. 5, като се добавят нови алинеи 3 и 4 със следното съдържание:

(3) При обявено извънредно, бедствено положение, извънредна епидемиологична обстановка на територията на Община Русе, Общинският съвет може да провежда заседание от разстояние като се осигурява пряко и виртуално участие при спазване изискванията за кворум и лично гласуване. За проведеното онлайн заседание се изготвя видеозапис. Когато няма възможност за видеоконференция, заседанията могат да се провеждат по друг начин от разстояние – с неприсъствено гласуване, като се осигурява необходимия кворум.

(4) Техническият способ за провеждане на заседанието трябва да осигурява възможност за персонална идентификация и ясно изразяване волята на всеки един от участващите в работата на заседанието съветник и гражданин. В този случай, председателят на Общинския съвет уведомява членовете на съвета за техническия способ и за началния час на заседанието. За проведеното заседание се изготвя протокол.

§ 2. Текстът на чл. 14, ал. 1, т. 3 от Правилника се заменя с текста: „по искане на общинския съветник или групата съветници, които са издигнала кандидата;“.

§ 3. В чл. 25 от Правилника след края на изречението се добавя следното изречение: „Картата се издава в срок не по-късно от 30 дни след полагане на клетва по чл. 32 ал. 1 от ЗМСМА.“.

§ 4. В Чл. 30 от Правилника се добавя нова ал. 3 със следното съдържание: „След предупреждение от председателя продължи да се отклонява от обсъждания въпрос.“.

§ 5. Чл. 33, ал. 1 от Правилника се изменя по следния начин: „За спазване нормите на поведение на общинския съветник и етичните правила следи Комисия по етика към ОбС, в която влиза най-малко по един представител от всички групи, представени в ОбС. Комисията се състои от нечетен брой съветници.“.

§ 6. В чл. 33 от Правилника ал. 8 става ал. 9 и се добавя нова ал. 8 със следното съдържание: „Комисията по етика следва да внесе предложение до ОбС в рамките на един месец от получаване на жалбата.“.

§ 7. Чл. 40, т. 2 от Правилника се изменя по следния начин: „Комисия по бюджет и финанси“.

§ 8. В чл. 43 от Правилника ал. 4 става ал. 5, ал. 5 става ал. 6, като се добавят нови ал. 4 и ал. 7 със следното съдържание:

(4) До избиране на нов председател функциите се поемат от заместник-председателя.

(7) В случаите по алинея 4 Общинският съвет с решение избира нов член на постоянната комисия  по реда на чл. 39.

§ 9. В чл. 45, ал. 2 думата „факс“ отпада.

§ 10. Чл. 46, ал. 2 от Правилника се изменя по следния начин: „Председтелят на постоянната комисия предлага за включване в дневния ред всички проекти за решения, разпределени от председателя на ОбС и предложенията постъпили от членове на комисията. Постоянната комисия определя чрез гласуване с обикновено мнозинство дневния ред на заседанието си.“.

§ 11. В чл. 48 от Правилника се добавят нови алинеи 4 и 5 със следното съдържание:

(4) По решение на председателите на комисии, съгласувано с председателя на Общинския съвет, при обявено извънредно, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка на територията на Община Русе, комисиите към Общинския съвет може да провеждат заседание от разстояние като се  осигурява пряко и виртуално участие при спазвани изискванията за кворум и лично гласуване. За проведеното онлайн заседание се изготвя видеозапис. Когато няма възможност за видеоконференция, заседанията могат да се провеждат по друг начин от разстояние с неприсъствено гласуване, като се осигурява необходимия кворум.

(5) Техническият способ за провеждане на заседанието трябва да осигурява възможност за персонална идентификация и ясно изразяване волята на всеки един от участващите в работата на заседанието. В този случай, председателят на комисията уведомява членовете за техническия способ и за началния час на заседанието. За проведеното заседание се изготвя протокол.

§ 12. Чл. 53 от Правилника се изменя по следния начин:

Чл.53. (1) Извлеченията от протоколите на постоянните комисии, съдържащи изразените от тях становища се предоставят на общинските съветници три работни дни преди заседанието на общинския съвет, на което ще се обсъждат.

(2) Общинските съветници могат да преглеждат извлеченията от протоколите и да искат поправянето на грешки при разглеждане на съответната точка от дневния ред на сесията.

§ 13. Чл. 61, ал. 1 от Правилника се изменя по следния начин: „При определяне на дневния ред за всяко заседание на Общинския съвет председателят на съвета включва отделни точки за изказвания, питания, становища и предложения на граждани и отговорите на питанията. За тези точки се определя не повече от 60 минути за едно заседание.“.

§ 14. В чл. 61 от Правилника ал. 3 става ал. 5, като се създават две нови алинеи – 3 и 4 със следното съдържание:

(3) Питането се изготвя в писмена форма, подписва се от гражданина, и се завежда в деловодството на ОбС, не по- късно от три работни дни преди началото на заседанието. То трябва да бъде ясно и точно формулирано и да не съдържа обвинения и лични нападки.

(4) При устен отговор на питане на гражданин, се прави резюме за не повече от 3 минути, а пълния текст се връчва на лицето.

§ 15. В чл. 63, ал. 1 от Правилника изречението  „Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината.“ се отменя.

§ 16. Текстът на чл.65, ал. 1 от Правилника се заменя със следния текст: „Председателят на Общинския съвет разпределя проектите за решения между постоянните комисии и изготвя график на заседанията в тридневен срок след изтичане на срока по чл. 63 (1).“

§ 17. В чл.65, ал. 3 от Правилника в първото изречение, след думата „комисии“ се добавя текста „и председателите на групи„.

§ 18. Текстът на чл. 94 от Правилника става ал. 1, като се създава нова ал. 2 със следното съдържание:

Решенията за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и решенията за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени заеми, както и решения за поемане на общински дълг, се вземат с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците, с поименно гласуване, което се отразява в протокола.“

§ 19. В чл. 72, ал. 2 от Правилника  запетайката след думата „него“ се отстранява.

§ 20. В чл.73, ал. 4 от Правилника след края на изречението се добавя ново изречение: „В случай, че заседанието се провежда онлайн, кворумът се проверява чрез предвидената за това възможност на използвания софтуер.“

§ 21. В чл.76, ал. 3 от Правилника след края на изречението се добавя ново изречение: „В случай, че заседанието се провежда онлайн, думата се иска като се използва предвидената за това функция в софтуера.“

§ 22. В чл.76, ал. 7 от Правилника, в първото изречение думата „техни“ се заменя с думата „техните“.

§ 23. В чл.83 от Правилника, в края на първото изречение, след думата „него“ точката се отстранява и си добавя текста „, за изказване в рамките на не повече от една минута.“.

§ 24. В чл.84, ал.2 от Правилника думата „Общински“ се заменя с думата „Общинския“.

§ 25. В чл.90, ал. 2 от  Правилника се добавя нова точка 5 със следното съдържание: „В случай, че заседанието се провежда онлайн, явното гласуване се извършва чрез предвидената в софтуера възможност.“, а в ал. 4 изречението Гласуването се извършва от работното място на общинския съветник.“ отпада.

§ 26. В чл. 97 от Правилника, в последното изречение, текстът „в интернет“ се заменя с текста „на интернет страницата на Общинския съвет“.

§ 27. В чл. 105, ал. 1 от Правилника след края на второто изречение се добавя ново изречение „Той трябва да бъде ясно и точно формулиран и да не съдържа обвинения и лични нападки.“.

§ 28. В чл.123 от Правилника текстът „Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:“ се заменя с текста „Звеното по чл.122, ал.1 от този правилник:“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 29. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ВНОСИТЕЛ:

/ Наталия Кръстева /

Срокът за предложения и становища по проекта за правилник е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС-Русе.

Приемане на Правилник

Файлове