Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

от НАТАЛИЯ КРЪСТЕВА,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК В ОБС-РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Действащият към момента Правилник бе приет на провелата се през месец ноември 2020 г. сесия на Общински съвет – Русе. Предвид продължаващата пандемия от вируса COVID – 19, бе доказана необходимостта от провеждане на неприсъствени заседания на Съвета и неговите комисии, като състоялата се през месец декември 2020г. сесия на общинския съвет бе проведена именно по този начин.

            Независимо от обстоятелството, че заседанията на постоянните  комисии и на Съвета се провеждаха при спазване на противоепидемичните мерки установени за страната, продължава да съществува притеснение в голяма част от общинските съветници, свързано с опазване на тяхното здраве, в случай на присъствено провеждане на същите.

            Настоящото предложение правя във връзка с продължаването на усложняващата се обстановка с разпространението на COVID 19, като това е и причината за предлаганите промени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

            Не на последно място е налице и вероятността, общински съветник, който е поставен под задължителна изолация или карантина поради COVID – 19, да няма обективна възможност да взема участие в присъствените заседания на комисиите и на Съвета, което би ограничило тяхното абсолютно право на изразяване на мнение и вот.

            Целта на предлаганата промяна е, когато комисиите и Съвета започнат да заседават присъствено, да се даде възможност за дистанционно участие по електронен път на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.

            Идентични текстове вече са въведени срешение за приемане на правила за участие в пленарните заседания на Народното събрание на народни представители, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID 19, с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, прието от Народното събрание и обнародвано в  ДВ бр.96 от 10 ноември 2020г.

Нормите ще продължат да действат и след като епидемията приключи и ще бъдат приложими в други случаи на извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация на територията на общината.

По този начин ще се подсигури участието на карантинираните колеги в заседанията на Съвета и неговите комисии,  без да се излага на риск живота и здравето на всички други присъстващи .

За прилагане на новата уредба не са необходими финансови средства.

            Предлаганите изменения не противоречат на действащото национално законодателство, а от там и на правото на Европейския съюз.

            Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА, във връзка с чл. 76, ал. 1 и ал. 3 от АПК, Общинския съвет – Русе

Р Е Ш И:

Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, касаещ приемане на Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Общински съвет – Русе и на комисиите към него на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, както следва:

§ 1. Да се добави нова ал. 8 в чл.4, със следното съдържание:

            Чл.4, ал.8.  Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на Общински съвет – Русе на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето

т.1.           Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на Общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.

т.2.           Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.

т.3.           Председателите на групи представят до 17,00 ч. на деня, предхождащ заседанието на Общинския съвет, в кабинета на председателя на Общинския съвет списък на общинските съветници от съответната група, отговарящи на условията по т. 1 и изразили желание да участват в заседанието.

т.4.           Общински съветник, нечленуващ в група, отговарящ на условията по т.1 и изразил желание да участва в заседанието, заявява това в срока по т.3 на електронен адрес:  obs_rousse@abv.bg .

т.5.           Звеното по чл.122, ал.1 от правилника изготвя до председателя на Общинския съвет общ списък на общинските съветници по т. 3 и 4. На всеки общински съветник, включен в списъка, до 8,45 ч. в деня на съответното заседание от кабинета на председателя на Общинския съвет се изпраща линк за регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в заседанието.

т.6.           При проверката на кворума по чл. 73, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе общинските съветници по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. След проверка от звеното по чл.122, ал.1 от правилника дали визуализираните на екрана общински съветници са включени в списъка по т. 5 председателят ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието. Председателят открива заседанието, когато броят на регистрираните общински съветници чрез компютризираната система за гласуване заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината от общия брой общински съветници. Общински съветник, който не желае да участва в проверка на кворума по чл. 73, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, напуска платформата.

т.7.           При желание за изказване, реплика, дуплика, обяснение на отрицателен вот, лично обяснение или по процедурни въпроси общинският съветник по т. 6, изречение първо и второ заявява желанието си чрез заявка – изпращане на съобщение до всички участници в платформата. Председателят дава и отнема думата на общинския съветник чрез платформата. Общинският съветник се изказва по реда, описан от чл. 76 до чл.83 включително от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.

т.8.           Общинският съветник по т. 6 участва в обявено гласуване след приключване на гласуването на общинските съветници в залата, като лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“. Резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят обявява общия резултат.

т.9.           Звеното по чл.122, ал.1 от правилника подпомага председателя при прилагането на тези правила.

т.10.         Общинските съветници, които участват дистанционно по електронен път в заседанията на общинския съвет, изразили желание да участват в заседанието, използват персоналните си технически средства – таблети и осигуряват връзка с интернет.

т.11.         Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на Общински съвет – Русе.

т.12.         За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.

§ 2. Да се добави нова ал. 6 в чл.48, със следното съдържание:

            Чл.48, ал.6.  Правила за дистанционно участие по електронен път в заседанията на комисиите към Общински съвет – Русе на общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето

т.1.           Общински съветници, поставени под задължителна изолация или карантина поради COVID-19 с акт на орган по чл. 61, ал. 2 и 3 от Закона за здравето, имат право да участват дистанционно по електронен път в заседанията на комисиите към Общинския съвет, включително ако са близки контактни по смисъла на акт на орган по чл. 61 от Закона за здравето на потвърден случай на COVID-19.

т.2.           Дистанционното участие по електронен път в заседанията се осъществява чрез интернет платформа за видеоконферентна връзка, която осигурява пряко и виртуално участие.

т.3.           Председателите на групи представят до 17,00 ч. на деня, предхождащ провеждането на заседанието на първата по ред комисия към Общинския съвет, в кабинета на председателя списък на общинските съветници от съответната група, отговарящи на условията по т. 1 и изразили желание да участват в заседанието.

т.4.           Общински съветник, нечленуващ в група, отговарящ на условията по т.1 и изразил желание да участва в заседанието, заявява това в срока по т.3 на електронен адрес:  obs_rousse@abv.bg .

т.5.           Звеното по чл.122, ал.1 от правилника изготвя до председателя на Общинския съвет общ списък на общинските съветници по т. 3 и 4. На всеки общински съветник, включен в списъка, до 15 мин. преди началния час на комисията в деня на съответното заседание, от кабинета на председателя на Общинския съвет се изпраща линк за регистрация в интернет платформата за видеоконферентна връзка и участие в заседанието.

т.6.           При проверката на кворума, общинските съветници по т. 5 се регистрират чрез визуализиране на специален екран в залата, в която се провежда заседанието. След проверка от звеното по чл.122, ал.1 от правилника дали визуализираните на екрана общински съветници са включени в списъка по т. 5 председателят на комисията ги обявява, с което те се смятат за присъстващи на заседанието и се добавят в протокола от заседанието. Председателят открива заседанието, когато броят на присъстващите общински съветници, заедно с регистрираните чрез визуализиране, е повече от половината от общия брой общински съветници членове на съответната комисия. Общински съветник, който не желае да участва в проверка на кворума, напуска платформата.

т.7.           При желание за изказване, реплика, дуплика или по процедурни въпроси общинският съветник по т. 6, изречение първо и второ заявява желанието си чрез заявка – изпращане на съобщение до всички участници в платформата. Председателят дава и отнема думата на общинския съветник чрез платформата. Общинският съветник се изказва, когато е получил думата от председателя на комисията.

т.8.           Общинският съветник по т. 6 участва в обявено гласуване след приключване на гласуването на общинските съветници в залата, като лично и устно заяви своя вот – „за“, „против“ или „въздържал се“. Резултатите от съответното гласуване се сумират и председателят обявява общия резултат.

т.9.           Звеното по чл.122, ал.1 от правилника подпомага председателя при прилагането на тези правила.

т.10.         Общинските съветници, които участват дистанционно по електронен път в заседанията на комисиите, изразили желание да участват в заседанието, използват персоналните си технически средства – таблети и осигуряват връзка с интернет.

т.11.         Тези правила не се прилагат при тайно гласуване, както и за закритите заседания на комисиите към Общински съвет – Русе.

т.12.         За неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредбите на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 3. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация влиза в сила от момента на неговото приемане.

ВНОСИТЕЛ:

                        НАТАЛИЯ КРЪСТЕВА

Файлове