Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От

Асен Иванов Даскалов, общински съветник от група „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Относно: приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 602, прието с протокол № 25/22.05.2013 г., Общински съвет – Русе приема Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе. Същият е изменен с решение № 911, прието с протокол № 35/20.02.2014 г.

До настоящия момент са проведени четири неуспешни конкурса за избор на обществен посредник на територията на Община Русе – през 2013, 2014, 2017 и 2021 г. Към настоящия момент е обявен нов конкурс за избор на обществен посредник в Община Русе.

Поредицата от неуспешни процедури за избор на обществен посредник на територията на Община Русе предполагат, че нещо следва да бъде променено, за да има успешно приключил избор. Едно от нещата, които считам, че следва да бъде променено, е начинът на гласуване от общинските съветници при вземане на решение за избор на обществен посредник.

Чл. 8, ал. 1 от правилника определя начина на гласуване от общинския съвет при избор на обществен посредник. Предвидено е, че общественият посредник се избира с явно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници. Нормата е съобразена с разпоредбата на чл. 27, ал. 3, изр. първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), където е посочено, че решенията на общинския съвет се вземат с явно гласуване.

Но, изречение трето на чл. 27, ал. 3 от ЗМСМА дава възможност по определени въпроси общинският съвет да реши гласуването да бъде тайно. Считам, че това е най-добрия начин гласуването да бъде по вътрешно убеждение. В тази връзка Ви предлагам проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе (по-долу за краткост Правилника).

Причини и мотиви за приемане на Правилника: приемане на Правилника се налага с оглед на обстоятелството общинските съветници да имат възможност да заявят волята си по вътрешно убеждение при избор на обществен посредник на територията на общината, в чиито правомощия влизат и извършването на проверки по постъпили жалби и сигнали срещу органи на местно самоуправление, в т.ч. и общинските съветници.

Цели, които се поставят с приемане на Правилника: предлаганото изменение на Правилника ще допринесе за целите, очертани в настоящото изложение, а именно общинските съветници да гласуват изцяло и само по вътрешно убеждение при избор на обществен посредник.  

Очаквани резултати от приемане на Правилника: приемането на Правилника следва да увеличи вероятността да бъде избран обществен посредник в Община Русе.

Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника: за приемането на Правилника не са необходими финансови средства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България: предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство и със Закона за нормативните актове. Не беше установено настоящото предложение да противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Русе. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Предвид всичко гореизложено и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21а, ал. 3 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

            Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. Чл. 8, ал. 1 се изменя така:  

„Общинският съвет – Русе дава възможност на класираните от комисията кандидати да изложат накратко концепциите си, след което избира обществения посредник с тайно гласуване с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници“.

§ 2. Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане. Конкурсът за избор на обществен посредник, започнал преди влизането в сила на този Правилник, се довършва по досегашния ред.

С УВАЖЕНИЕ:

                                                                     (Асен Даскалов)

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Файлове