Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на общински съвет – Русе

ОТНОСНО: приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 Правилникът за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе  /Правилникът/ е приет с Решение № 602 от 22.05.2014 г. на Общински съвет – Русе. Той е изменян два пъти, както следва: с Решение № 911/20.02.2014 г и с Решение № 595/13.09.2021 г.  

От 2013 г. до настоящия момент са проведени пет неуспешни процедури за избор на обществен посредник на територията на Община Русе, като през 2021 г. неуспешните опити са два.

Предвид утежнената административно и технически процедура, беше извършен анализ и се установи, че в чл. 6 са допуснати някои пропуски – както в Правилника за избор на обществен посредник, така и в осъществяването на самата процедура.

Поради това се предлага кандидатите за местен омбудсман, които са завършили своето висше образование извън територията на Република България, да представят удостоверение за признаване на придобитото висше образование /степен магистър/ от НАЦИД /Национален център за информация и документация/. С признаването на дипломата от НАЦИД ще бъдат премахнати съмненията по отношение на завършилите в чужбина български граждани и легитимността на техните удостоверения за завършено висше образование. Следва да се отбележи, че в дейността си общественият посредник се ръководи от принципите на законността, независимостта, справедливостта, прозрачността и публичността, хуманността и толерантността.

Общественият посредник е социално ангажиран, неговите служебни ангажименти са обвързани с жителите на съответното населено място и негова роля е да осигури равни възможности на гражданите да защитят правата и законните си интереси, независимо от техния пол, раса, националност, етническа принадлежност, социален произход, възраст, материален статус, политически пристрастия, религиозни вярвания. Предвид изброените следва да се отбележи, че мястото на фигурата на обществения посредник е сред хората.

Сходна е ситуацията при избор на общински съветници в местния парламент. Те са избрани от гражданите и тяхната позиция е изцяло в полза на обществото. Поради тази причина се предлага Комисията за избор на обществен посредник да не извършва класиране, а само да допусне кандидатите, които отговарят на изискванията заложени в Правилника до заседание на Общински съвет, където решението да бъде взето от Съвета.

В тази връзка промяната, която предлагам, е Общинският съвет да има възможност сам да преценява по какъв начин да бъде извършено гласуването – тайно или явно, за всяка отделна процедура по избор на обществен посредник.

На следващо място, местната власт, в лицето на Общински съвет и общинска администрация, е усетила необходимостта от това Русе да има свой обществен посредник и посланик на жителите на града и малките населени места. Неуспешните опити за избор на обществен посредник до този момент навеждат на мисълта да бъдат открити още способи и начини процедурата да бъде осъществена и завършена през настоящия мандат на управление в Община Русе.

В сега действащия Правилник в чл. 6, ал. 1 е посочено, че Общинският съвет взема решение за избор на обществен посредник, след проведен конкурс с кандидатите от специално създадена за целта комисия /Комисията/. В чл. 8, ал. 2  е регламентирано, че след неуспешно проведена процедура в рамките на три месеца следва да бъде извършен избор на обществен посредник, след  нова процедура по подбор на кандидатите от Комисията. В Правилника е налице неяснота по отношение на обстоятелството какъв е регламентът след неуспешно проведена повторна процедура за избор на обществен посредник. До настоящия момент практиката е показала, че с повторно проведения неуспешен избор за обществен посредник, Комисията спира дейността си.  Ето защо се счита за справедливо и правилно съставът на Комисията да бъде променян, за да не бъдат ангажирани и натоварвани едни и същи общински съветници. Поради тази причина идва предложението след повторно проведена неуспешна процедура съставът на Комисията да бъде променян.

Причини и мотиви за приемане на Правилника: приемане на Проекта за изменение и допълнение на Правилника се налага поради факта, че в хода на проведените процедури, са установени някои празноти и несъответствия в неговите текстове. Същевременно част от материалите, регламентираща конкурса, е недостатъчно подробно уредена.

Цели, които се поставят с приемане на Правилника: предлаганото изменение на Правилника ще допринесе за целите да доведе до успешен избор на обществен посредник на територията на Община Русе.

Очаквани резултати от приемане на Правилника: приемането на Правилника следва да увеличи вероятността да бъде избран обществен посредник в Община Русе.

Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника: за приемането на Правилника не са необходими финансови средства.

Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България: предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство и със Закона за нормативните актове. Не беше установено настоящото предложение да противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе е публикуван на интернет страницата на Общински съвет – Русе. Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Предвид всичко гореизложено и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21а, ал.3 от ЗМСМА Общински съвет – Русе

РЕШИ:

            Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе, както следва:

§ 1. В чл. 6, ал. 3, т.4 се прави следното допълнение:

Добавя се ново изречение със следния текст: „ В случай, че кандидатът е завършил висшето си образование извън територията на Република България, следва да представи удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина от НАЦИД“.

§ 2. Вчл. 7, ал. 3 изразът „извършва класиране и“ се заличава.

§ 3. В чл. 8, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Думата „класираните“ се заменя с думата „допуснатите“;
  2. Думата „тайно“ се заменя с думата „явно“
  3. Думата „тайно“ се заменя с думата „явно“. Добавя се ново изречение със следния текст: „По решение на Общинския съвет гласуването може да е „тайно“.

§ 4. В чл. 8 се правят следните допълнения и изменение:

  1. Създава се нова алинея 3 със следното съдържание: „След неуспешно проведена повторна процедура за избор на обществен посредник Общинският съвет взема ново решение за стартиране на процедура по чл. 6 и определя състава на специално създадената за целта комисия“.
  2. ал. 3, ал. 4, ал. 5, ал.6 и ал. 7 се преномерират и стават ал.4, ал.5, ал.6, ал. 7, ал. 8

§ 5 Преходни и заключителни разпоредби

Настоящият правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе влиза в сила от момента на неговото приемане с Решение № ……. по Протокол № ……. от ……………. на Общински съвет – Русе.

ВНОСИТЕЛ:

ИВО ПАЗАРДЖИЕВ

Председател на общински съвет – Русе

Файлове