Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 1. Причини, които налагат приемането на Правилника:

С Решение № 359, прието с Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе е приет Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата, който урежда реда и условията за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата чрез бюджета на общината.

Създаденият към Община Русе Обществен съвет за култура (ОСК) проведе на 13 януари 2023 г. заседание, на което са направени и приети предложения за изменения в Правилника на Програма „Култура“.

Предлага се промяна в срока за обявяване на Програма „Култура“, наложена от сроковете за приемане на бюджета на общината. Бюджетът за 2022 беше приет в края на месец април, което доведе до по-късното обявяване на конкурса за финансиране на проекти по Програма „Култура“, отмяна на събития и недоволство от страна на кандидатстващите културни оператори. В тази връзка предлагаме конкурсът да се обявява не по-късно от месец февруари на текущата календарна година.

По предложение на ОСК, в Раздел ІІ Условия за кандидатстване, чл.5, т.5, отпада текстът „закупуване на оборудване“ като недопустим разход. Това предоставя възможност на кандидатстващите организации при реализацията на планираните проектни дейности да закупуват оборудване, при условие, че то не представлява дълготраен материален актив.

Във връзка с високите нива на инфлация и увеличаването на всички разходи за изпълнение на дейностите по проектите, се предлага максималният размер за финансиране на малките творчески проекти да се увеличи от 4000 лв. на 5000 лв., като се предлага и намаляване на размера на собствения принос на кандидатстващите организации от 30% на 20%.

Нов момент в Правилника е и предложението за проекти с бюджет до 2 000 лв., да не се изисква съфинансиране от страна на кандидатстващата организация.

В настоящия момент при оценяването на проектните предложения, които не са получили средна оценка над 30% от максималния допустим брой точки, отпадат от класирането. Предлагаме този процент да се увеличи на 50%, което ще повиши чувствително изискването за качество на подадените проекти.

Във връзка с установени затруднения при отчитането на одобрените проекти в края на календарната година и необходимост от достатъчно време за проверка и анализ на финансово-счетоводната документация, предлагаме крайният срок за отчитане на проектите да се промени от 10 декември на 1 декември.

2. Цели, които се поставят:

Промените в програмния инструмент са изцяло в интерес и в полза на местните културни организации и оператори от публичния и неправителствения сектор и целят да стимулират развитието на сектора.

Новият Правилник на Програма „Култура“ ще удовлетвори очакванията и нуждите на културния сектор като предлага увеличение на допустимата максимална сума за кандидатстване в направление „За творчески проекти в областта на изкуствата и културата“, както и възможност за културните оператори, кандидатстващи с бюджет до 2 000 лв., да бъдат освободени от съфинансиране.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Финансови средства за прилагането на изменението и допълнението към наредбата не са необходими.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансови:

Увеличаване броя на кандидатстващите организации и качеството на проектните предложения.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 14-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Правилник. По-краткият срок за приемане на предложения по внесения проект се обосновава с предвидения срок за обявяване на процедурата за приемане на проектни предложения и обществената значимост на разглеждания въпрос.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет Русе реши:

1. Приема Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културатa, както следва:

§ 1. В чл. 5, т. 5 текстът „ , закупуване на оборудване“ се заличава.

§ 2. Текстът на чл. 9, ал.1, т.1 се изменя така: „Конкурсът се обявява в началото на годината – до края на месец февруари със заповед на кмета на община Русе. В случай, че бюджетът на общината не е приет при обявяването на конкурса, комисията класира проектите до достигане на стойността на утвърдените средства по Програма „Култура“ за предходната година“.

§ 3. В чл. 11, т. 2 числото „4000“ се заменя с „5000“.

§ 4. В чл.12, ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

1. Числото „30“ се заменя с „20“

2. Допълва се ново изречение със следния текст: „За творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ с бюджет до 2 000 лв. не се изисква собствен принос“.

§ 5. В чл.20, ал.5, т.2 числото „30“ се заменя с „50“.

§ 6. В чл. 33, ал.1 числото „10“ се заменя с „1“.

§ 7. В чл. 34, след думата „администрация се поставя запетая и се допълва текстът „в това число един счетоводител“ .

§ 8. В чл.38, ал.2, т.7 числото „10“ се заменя с „1“.

§ 9. В чл.40, ал.2, т.6 числото „10“ се заменя с „1“.

ВНОСИТЕЛ

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на община Русе

ПРАВИЛНИК

НАПРОГРАМА„КУЛТУРА“НАОБЩИНАРУСЕЗАФИНАНСИРАНЕ

НА СЪБИТИЯ И ПРОЕКТИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВАТА И КУЛТУРАТА

ГЛАВАI

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

ПАРАМЕТРИ НА ПРОГРАМАТА

Чл.1. (1) Настоящият правилник урежда реда и условията за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата чрез бюджета на общината, част от календара на културните събития на Община Русе.

(2) Бюджетът на Програма „Култура“ се определя ежегодно с приемането на бюджета на Община Русе за съответната календарна година.

Чл.2.(1) Програмата има за цел да подкрепя, стимулира и ускори развитието на културния процес на територията на Община Русе като:

 1. насърчава културното многообразие;
 2. насърчава развитието на конкурентоспособен културен продукт чрез равнопоставеност на различните субекти, прозрачност и конкурсно начало;
 3. осигурява широк достъп до културния продукт и реално повишаване на общественото доверие към местните културни оператори;
 4. стимулира въвеждането на иновативни практики в създаването и разпространението на културния продукт;
 5. стимулира въвеждането на съвременни образователни практики в областта на културата и изкуствата, насочени към развитието на аудиторията;
 6. стимулира развитието на гражданската инициатива в областта на културата и изкуството;
 7. създава условия за развитие на творческите индустрии;
 8. съдейства за социализацията на движимите и недвижими материални и нематериални културни ценности на региона;
 9. стимулира създаването на интегриран туристически продукт на базата на културното многообразие на региона;
 10. насърчава международните контакти и обмен в областта на културата и изкуството;
 11. създава условия за синхронизиране на общинската културна политика с европейската практика и стандарти;
 12. създава условия за мобилност на артисти и творчески формации.
 1. Принципите, от които програмата се ръководи, са равнопоставеност на кандидатите, законосъобразност, публичност, прозрачност на процедурите и възможност за широк достъп до култура.
 2. Техническото и административно обслужване на Програма „Култура“ се извършва от отдел „Култура” на Община Русе.

Чл.3. (1) Програмата подкрепя проекти, които се изпълняват на територията на Община Русе, с изключение на случаите, формулирани в чл.2. ал.1, т.12, в следните основни направления:

 1. Международни фестивали в областта на изкуствата;
 2. Творчески проекти в областта на изкуствата и културата;
 1. Програмата подкрепя и предложения в различни области на културата и изкуството по Глава IV и до изчерпване на финансовия ресурс;
 2. Програмата не подкрепя проекти, които:
 1. не се изпълняват на територията на Община Русе, с изключение на проектите по чл.2, ал.1, т.12;
 2. са с неуредени права съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
 3. нарушават човешките права, подбуждат конфликти и противопоставяне, създават или подпомагат негативни стереотипи на етническа, религиозна, сексуална или друга основа, или насърчават езика на омразата;
 4. допускат дискриминация;
 5. включват дейности, свързани с политически партии и интереси;
 6. представляват неправомерна или несъвместима държавна помощ.

Раздел II

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Чл.4.Всички проектни предложения следва да отговарят на обявените в чл.2. цели на програмата и да съответстват на поне една от следните тематични области:

 1. Проекти в областта на изпълнителските изкуства (театър, музика, танц);
 2. Проекти в областта на съвременните визуални изкуства, архитектурата и дизайна;
 3. Интердисциплинарни проекти, свързващи изкуство, култура, образование и нови технологии;
 4. Мобилност на артисти и продукции, и международен обмен;
 5. Резидентни проекти, свързани с творчески престой в Русе;
 6. Проекти, свързани с културна периодика, научни изследвания, документални издания, сборници, анализи и проучвания;
 7. Валоризация и социализация на движими и недвижими културни ценности;
 8. Развитие на алтернативни пространства за култура;
 9. Проекти за развитие на публиката;
 10. Проекти, създаващи и разпространяващи културен продукт в дигитална среда.

Чл.5.Програмата не финансира:

 1. дейности, представляващи стопанска дейност, с изключение на случаите по Глава III и Глава IV.
 2. организации, които не са отчели проектите, финансирани от предходни сесии, съгласно изискванията на програмата;
 3. индивидуално обучение, специализации и/или стипендии;
 4. проекти, финансирани по други програми и/или инициативи на Община Русе;
 5. разходи за закупуване на дълготрайни материални активи и представителни разходи (разходи за коктейли, кафе-паузи, подаръци и пр.);
 6. режийни разходи – телефон, ел. енергия, вода и офис консумативи;
 7. административни разходи, надвишаващи 5% от стойността на исканата сума;
 8. данъци и такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
 9. разходи, които представляват възстановим ДДС, съгласно Закона за ДДС;
 10. банкови такси извън пряко възникналите от дейностите по проекта;
 11. разходи, извършени преди сключването на договора за реализацията на проекта.

Чл.6.(1) За финансиране на проекти в областта на културата и изкуствата могат да кандидатстват следните организации:

 1. Културни организации, регистрирани по реда на Закона за закрила и развитие на културата, Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Закона за народните читалища, Търговския закон и Закона за кооперациите, със седалище на територията на Община Русе.
 2. Юридически лица, създадени по Закона за радиото и телевизията, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за висшето образование, при условие, че кандидатстват с проекти в областта на културата.
 3. Структури на Община Русе в областта на културата и изкуството, регламентирани с акт на ОбС – Русе.

(2) За направление „Международни фестивали в областта на изкуствата”, както и за проекти по реда на Глава IV от Правилника, могат да кандидатстват и организации, чиято регистрация не е на територията на Община Русе.

Чл.7.В конкурса не могат да участват кандидати или партньори по чл. 6, ал. 1, които:

 1. са обявени в несъстоятелност или са в производство по несъстоятелност;
 2. са в ликвидация;
 3. не са изпълнили условия по предходно финансиране от общината;
 4. са подпомагани за същия проект или за част от него по други програми на Община Русе;
 5. имат ликвидни и изискуеми частноправни задължения към държавата и общината.

Чл.8.Проектите се финансират по следния ред:

 1. Проекти, при които проектните дейности имат изцяло нестопански характер,

се разглеждат, оценяват и финансират по реда на Глава II;

 1. Проекти, при които проектните дейности имат както нестопански, така и частично

стопански характер, се разглеждат, оценяват и финансират по реда и при условията на Глава III;

 1. Проекти, при които дейностите имат изцяло стопански характер и не отговарят на

условията на Глава ІІІ, се разглеждат, оценяват и финансират по реда на Глава IV, при условията на минимална помощ, до размера, определен в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Условията за финансиране са регламентирани в Глава ІV и Приложение № 6 от настоящия Правилник.

Чл.9.(1) Финансовите средства по Глава II и Глава III от настоящия Правилник се предоставят след провеждане на конкурс и класиране на проектните предложения.

1. Конкурсът се обявява в началото на годината – до края на м. февруари, със заповед на кмета на Община Русе. В случай, че бюджетът на общината не е приет при обявяването на конкурса, се взема предвид размерът на средствата от предходната година.

(2) Заявления за финансиране на културни събития по Глава IV от настоящия Правилник се приемат в Деловодството на Община Русе целогодишно.

Чл.10. Конкурсът се обявява публично чрез медиите и на сайта на Общината, не по-късно от 30 дни преди крайната дата за представяне на проектните предложения.

Чл.11. Максималните суми за финансиране на едно проектно предложение се определят както следва:

 1. За направление „Международни фестивали в областта на изкуствата“ – до 12000 лв.
 2. За направление „Творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ – до 5000 лв.
 3. За културни събития по Глава IV от настоящия правилник – до 3000 лв. и до изчерпване на финансовите средства.

Чл.12. (1) Всяка кандидатстваща организация се задължава да осигури за проектното си предложение не по-малко от 20% собствен принос. За проектни предложения по направление „За творчески проекти в областта на изкуствата и културата“ с бюджет до 2 000 лв. не се изисква собствен принос.

(2) Кандидат, чието предложение не съответства на това условие ще бъде отстранен от по-нататъшно разглеждане и класиране.

Чл.13.Собственият принос на кандидата може да бъде финансов и нефинансов. Нефинансовият принос (принос в натура) включва предоставено недвижимо имущество, оборудване и/или материали, или доброволен труд за целите на проекта. Нефинансовият принос не може да надвишава 50% от собствения принос на кандидата.

 1. Финансовият и нефинансов собствен принос подлежат на доказване и отчитане в съответствие с българското законодателство.

Чл.14. Организациите могат да кандидатстват в една сесия с по един проект по едно от двете направления на програмата съгл. чл.3, ал.1 от Правилника.

Чл.15. Проектните предложения следва да предвиждат мерки за публичност на проекта (пресконференции, публикации и др.), а при реализация – да се отбелязва задължително във всички случаи и по подходящ начин, че проектът се финансира по Програма „Култура“ на Община Русе.

Раздел III

РЕД И НАЧИН НА КАНДИДАТСТВАНЕ. ДОКУМЕНТИ

Чл.16. Пакетът от документи по Глава II и Глава III от Правилника се публикува и може да бъде изтеглен от сайта на Община Русе.

Чл.17. (1) Документите за кандидатстване се подават в Деловодството на Община Русе в един оригинален екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител в запечатан плик с четливо изписани имена на кандидата и наименование на проектното предложение.

 1. Документи могат да се подават и по електронен път, на електронната поща на Програма

„Култура“, подписани с електронен подпис на представляващия кандидатстващото за финансиране юридическо лице.

 1. Организациите, кандидатстващи за финансиране по Глава II и Глава III от настоящия Правилник подават следните документи, публикувани на сайта на Община Русе:
 1. Формуляр за кандидатстване по образец (Приложение 1);
 2. Формуляр за бюджет по образец (Приложение 2);
 3. Приложени минимум 2 (две) оферти от изпълнители на дейности по проекта (където е приложимо). Ценови оферти се прилагат за всички разходи, различни от хонорари по реализацията на проекта;
 4. Декларация за попълване от кандидата по образец (Приложение 3);
 5. Автобиография на ръководителя на проекта;
 6. Писма за подкрепа от партниращи организации (ако е приложимо);
 7. Приложения: рекламни, материали от последните 3 (три) издания на фестивала (афиш, диплян, каталог и др. по преценка на кандидата) – само за направление „Международни фестивали“;
 8. Проектните предложения за издателска дейност се предоставят във формат

„електронна книга в PDF“ и се придружават от минимум 2 (две) рецензии на професионалисти/независими експерти в съответната област;

 1. Декларация от представляващия кандидата, извършващ стопанска дейност, за съгласие за водене на отделни счетоводни записвания за средствата получени по програмата (ако е приложимо).
 2. Декларация от представляващия кандидата, че ще разходва финансирането по прозрачни и конкуренти правила.
 3. Удостоверение за банкова сметка.
 1. Организациите, кандидатстващи за финансиране по реда на Глава IV представят документи, описани в чл. 43. от настоящия Правилник.
 2. В Община Русе се води регистър на кандидатите, съдържащ както следва: входящ номер, име на организацията, наименование на проекта или фестивала, направление от Правилника на Програма „Култура“, адрес, телефон за връзка, електронен адрес и размер на сумата, за която се кандидатства.

Чл.18В срок до 5 дни след откриване на процедурата за кандидатстване се организира Информационен ден

Раздел IV

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Чл.19.Оценката и класирането на проектните предложения се извършва от две комисии: „Комисия по административно съответствие и допустимост“ и „Комисия по съдържателна оценка на проектните предложения“.

Чл.20. (1) Установяването на административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение, съгласно критериите, разписани в Картата за оценка на проектното предложение (Приложение 4), се извършва от работна комисия, назначена от кмета на Община Русе, в 4-членен състав, в т. ч. един представител на ПККРВ при Общински съвет – Русе и трима служители на общинска администрация, от които задължително един правоспособен юрист и един финансист.

 1. Резултатите от работата на комисията по чл. 20, ал. 1 се публикуват на сайта на общината в тридневен срок след приключване работата на комисията.
 1. На кандидатите, при които, е установено административно несъответствие, изразяващо се в липса, непълнота и/или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, се предоставя възможност да представят в деловодството на Община Русе нова информация, да допълнят или пояснят представената информация и документация в тридневен срок след приключване работата на комисията, за което те се уведомяват писмено.
 2. Неправилно съставен бюджет не подлежи на корекция и отпада от по-нататъшно разглеждане.
 3. Ако изисканата допълнителна информация не бъде предоставена в определения срок, проектът отпада от по-нататъшно разглеждане.
 4. След изтичане на срока за отстраняване на административните несъответствия, Комисията изготвя протокол с писмено становище за всяко проектно предложение и го предоставя на комисията по чл. 20, ал. 3 за съдържателна оценка.
 1. Окончателното оценяване и класиране на проектните предложения се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на Общината, в 7-членен състав, в т.ч. трима външни експерти, двама представители на ПККРВ към Общински съвет – Русе и двама представители на общинска администрация.
 2. Комисията по чл. 20, ал. 3 заседава не по-късно от 7 дни след изтичане на крайния срок за отстраняване на несъответствия по чл. 20, ал. 2 и оценява проектните предложения като прилага критериите, разписани в Картата за оценка на проектните предложения, неразделна част от проектната документация, както следва:
 1. Административен и творчески капацитет на кандидатстващата организация;
 2. Съответствие на проектното предложение със съдържанието на Програма „Култура“;
 3. Оригиналност на творческата концепция;
 4. Социална ефективност и резултати;
 5. Методология и организация на проектните дейности;
 6. Целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;
 7. Устойчивост на резултатите.
 8. Комисията по чл. 20, ал. 3 оценява проектните предложения на два етапа както следва:
 9. На първия етап проектните предложения се разглеждат и оценяват самостоятелно и независимо един от друг от тримата външни експерти (членове на Комисията по чл.20., ал.3) по методика, разписана детайлно в Картата за оценка на проектните предложения. За всеки оценен проект всеки експерт изготвя мотивирано становище, което представя на останалите членове на Комисията по чл.20, ал.3.
 1. На втория етап Комисията по чл. 20, ал. 3 разглежда и обсъжда резултатите от работата на независимите експерти и определя с обикновено мнозинство окончателното класиране на проектните предложения. Проектно предложение, което не е получило средна оценка над 50% от максималния допустим брой точки отпада от класирането.
 1. При оценяване на проектните предложения Комисията по чл. 20, ал. 3 има право да намалява бюджета, като намалява сумите по дейности, за които счита, че са завишени и биха могли да се оптимизират с оглед разумното и ефективно разходване на публичните средства.
 2. При оценяването на проектните предложения комисията може да намалява с не повече от 20% исканата от кандидата сума.
 3. В случаите, когато комисията класира проект, но направи намаляване на определени разходи по бюджетните дейности, водещо до промяна в структурата на бюджета, кандидатът е длъжен в двуседмичен срок след публичното оповестяване на резултатите от класирането на сайта на общината писмено да потвърди, че ще реализира проекта съобразно новите финансови условия като представи и актуализиран бюджет.

Чл.21. Членовете на комисията са длъжни да не огласяват обстоятелства, които са узнали в процеса на своята работа.

Чл.22. Всеки член на комисията по чл. 20, ал. 3 е длъжен да си направи самоотвод, когато има частен интерес от разглежданото проектно предложение. За целта всички членове на комисията попълват декларация за липса или наличие на конфликт на интереси. Членовете на комисията, за които е установено наличие на конфликт на интереси нямат право да участват в обсъждането и класирането. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на комисията, като се изключи лицето, което е обявило частен интерес.

Чл.23.Комисията изготвя протокол с резултатите от оценяването на проектните предложения на база критериите, описани в чл. 20, ал. 4 от Правилника.

Чл.24. Финансиране получават проектите, класирани в низходящ ред до изчерпване на средствата, определени по програмата.

Чл.25.В срок до 7 (седем) дни от заседанието на комисията, същата представя на кмета на Община Русе протокол с класирането на проектните предложения, съдържащ и предложение за финансиране на класираните от комисията проекти в рамките на определените по бюджет средства.

Чл.26.Списъкът с одобрените за финансиране проекти се публикува на интернет- страницата на Общината.

Чл.27. В срок до 10 (десет) дни от обявяване на резултатите на интернет-страницата на Община Русе всеки кандидат може да получи копие от Картата за оценка на своето проектно предложение.

Чл.28.Кметът на Община Русе издава заповед за сключване на договори с организациите, чиито проектни предложения са предложени за финансиране, в десетдневен срок от утвърждаване на протокола.

Чл.29. В хода на реализация на финансирания проект се допуска до 10% превишаване на определен вид разход за сметка на друг разход, само ако същото е мотивирано и обосновано в отчета на проекта. Всички разходи, направени над предварително обявените и надвишават допустимите 10%, са за сметка на кандидата и същите се възстановяват на Община Русе.

Чл.30.Всички продукти, закупени или произведени от получилата финансиране организация, остават негова собственост, освен ако в договора не е уговорено друго.

Раздел IV

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. МОНИТОРИНГ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОЕКТИТЕ

Чл.31.Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват от кмета на Община Русе, като одобреното проектно предложение и неговият бюджет са неразделна част от договора.

Чл.32.Организацията изпълнител е длъжна да спази следните условия:

 1. Да осъществи цялостното изпълнение на проекта, съгласно одобрения проект и бюджет.
 2. Да реализира проекта съобразно сключения договор.
 3. Да предоставя исканата му информация в хода на изпълнение и да осигурява достъп за проверка от страна на комисията по чл. 33.
 4. Да съдейства при извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта.
 5. Да води отделни счетоводни записвания за дейностите, финансирани по проекта, с изключение на проектите по Глава IV.
 6. Финансираната организация се задължава да предостави всички документи, доказващи разходването както на собственото, така и на предоставеното финансиране, включително и фактури, приемо-предавателни протоколи, списък на участници в дейностите по проекта, снимки от проведени фестивали или други културни събития, доказателства за броя на участниците и др. документи за доказване реалното извършване на разходите по искане на Община Русе.
 7. Финансираната организация се задължава да използва финансирането на дейности при условията за доказване на пазарна цена, чрез две ценови оферти.
 8. Финансираната организация се задължава при установено нарушение на някое от горните, да възстанови неправомерно разходваните средства, ведно с лихвите, начислени от датата на подписването на договора за финансиране.
 9. С изключение на проектите по Глава III и Глава IV от настоящия Правилник, финансираната организация се задължава да провежда финансираните дейности, без да генерира приходи от събиране на такси за участие или продажба на билети, предоставяне на рекламна площ и др. Ако след изпълнение на проекта, се установи, че организацията е генерирала приходи от дейностите, финансирани по проекта от Община Русе, същата се задължава да възстанови на Община Русе отпуснатите средства.
 10. При настъпила обективна и независеща от кандидата промяна в предвидените по проекта дейности и срокове, кандидатстващата организация е длъжна да уведоми писмено финансиращата организация в 3-дневен срок от настъпването на промяната, като в случай, че промяната е одобрена, кандидатът подписва анекс към сключения основен договор. В противен случай кандидатът възстановява получените средства по реализацията на проекта.

Чл.33. (1) След реализацията на проекта финансираната страна се задължава да отчете в едномесечен срок след приключването на проекта, но не по-късно от 1 декември на текущата година, финансирания от общината проект, като попълни надлежно Формуляр за окончателен съдържателен и финансов отчет (Приложение 5), съдържащ необходимите съдържателни, технически и финансови данни за реализацията на проекта, и приложи заверени копия на оригиналните разплащателни документи, доказващи разходването както на собственото, така и на предоставеното финансиране.

(2) Отчетните документи се депозират в определения срок в запечатан надписан плик в Деловодството на Община Русе в един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.

Чл.34.Текущият мониторинг и контролът по изпълнението и отчитането на финансираните проекти се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината в състав от трима служители на общинска администрация, в това число един счетоводител.

Чл.35. Комисията по чл. 34 изготвя протокол за работата си, който се утвърждава от кмета на Община Русе.

Чл.36. При непълно и некоректно отчитане на проекта, съгласно изискванията на чл. 33 от настоящия Правилник, както и при неизпълнение на клаузи от сключения договор, преведените от Общината средства следва да бъдат възстановени с дължимите лихви.

ГЛАВА II

ФИНАНСИРАНЕНАПРОЕКТИБЕЗСТОПАНСКОЕСТЕСТВО

Чл.37. (1) По реда на тази глава се финансират проектни предложения, резултатите, от които са достъпни за обществеността безвъзмездно, преследват чисто общественополезна общокултурна цел, и чието естество е нестопанско.

 1. Финансирането по реда на тази глава се осъществява, като се подпомагат само нестопански дейности на организациите, които организационно и счетоводно са отделени от стопанските й дейности.
 2. Ако проектът обхваща финансиране на дейности, които организационно и счетоводно не са отделени от стопанските дейности на кандидата, проектът се финансира по реда на Глава III или IV.

Чл.38.(1) По тази глава се финансират проекти, които включват разходи само за нестопански дейности, като:

 1. възнаграждения на творчески екипи по реализацията на проекта за труд, положен само във връзка с финансираната по проекта дейност на кандидата или партньора;
 2. организиране на събития и дейности без генериране на приходи от такси/билети;
 3. разходи за закупуване на материали и пособия за нуждите на проекта;
 4. разходи за извършване на научни изследвания в областта на изкуството и културата, когато резултатите от тези дейности са общодостъпни и се предоставят за общо ползване без заплащане;
 5. разходи за съхраняване, развитие и валоризиране на движими и недвижими културни ценности и обекти, при условие, че достъпът до тях е отворен и безплатен;
 6. разходи за изработване на рекламни и информационни материали, организиране на рекламни кампании и други дейности по осигуряване на публичност на проекта;
 7. наем на зали и оборудване;
 8. транспортни и командировъчни разходи за целите на проекта;
 9. други присъщи за целите и реализацията на проекта дейности.
 10. За да бъдат признати за допустими, разходите за осъществяването на проектите

следва да отговарят на следните изисквания, доказани и във финалния отчет по проекта:

 1. Да са извършени по време на изпълнението на проекта, в рамките на договорения

срок, след датата на сключване на договора и преди изтичане срока на действието му;

 1. Да са обвързани с предмета на сключения договор и да съответстват на одобрения бюджет за изпълнението на проекта;
 2. Да са придружени със заверени копия на разходооправдателни документи (и/или други счетоводни документи) съгласно националното законодателство, както и с друга документация, доказваща получаване на стоки и/или услуги;
 3. Да отговаря на изискванията на данъчно-осигурителното законодателство и Закона за счетоводството;
 4. Разходите да са извършени от външни за кандидата лица, ако кандидатът попада в дефиницията на „публично-правна организация“, или на пазарни нива, което се доказва чрез представяне на две оферти, връзка към електронен каталог, копие от продуктов каталог и др.;
 5. Разходите се считат за възникнали, когато стойността им е фактурирана и предметът е доставен (в случай на стоки) или изпълнен (в случай на услуги);
 1. Разходите са отчетени в срок до 1 месец от приключването на срока за изпълнение на проекта, но не по-късно от 1 декември на текущата година.
 2. При неизпълнени дейности извършените разходи се считат за недопустими и следва да се възстановят.

ГЛАВА III

ФИНАНСИРАНЕНАПРОЕКТИ,КОИТОВКЛЮЧВАТИСТОПАНСКИДЕЙНОСТИ

Чл.39. (1) По реда на тази глава се финансират проектни предложения, при които самите финансирани дейности, могат да представляват стопанска дейност, поради факта, че предвиждат реализиране на приходи от такси/билети, събирани от посетители или ползватели, или чрез предоставяне на други услуги срещу заплащане.

(2) Ако проектът предвижда финансиране на дейности, които освен нестопанските дейности, включват и такива, които са стопански по характера си, но тези дейности се осъществяват:

 1. от външни за бенефициента лица чрез сключване на договори при пазарни и конкурентни условия;
 2. приходите от тези дейности покриват само разходите на бенефициента, не водят до генериране на печалба и не остават в полза на бенефициента, проектът се финансира в условията на липса на държавна помощ.

Чл.40.(1) По реда на Глава III се финансират разходи за:

 1. възнаграждения на творчески екипи по реализацията на проекта за труд, положен само във връзка с финансираната по проекта дейност на кандидата или партньора;
 2. организиране на събития с генериране на приходи от такси/билети;
 3. съхраняване и валоризиране на движими и недвижими културни ценности и обекти;
 4. изработване на рекламни и информационни материали;
 5. отпечатване на издания, без вестници и списания с комерсиална цел;
 6. мерки за информация и публичност на проекта (пресконференции, публикации и др.)
 7. закупуване на материали за целите на проекта;
 8. транспортни и командировъчни разходи;
 9. наем на зали и оборудване;
 10. други, присъщи за целите и реализацията на проекта разходи.
 11. За да бъдат признати за допустими, разходите за осъществяването на проектите следва да отговарят на следните изисквания, доказани и във финалния отчет по проекта:
 12. Да са извършени по време на изпълнението на проекта в рамките на договорения

срок, след датата на сключване на договора и преди изтичане срока на действието му;

 1. Да са обвързани с предмета на сключения договор и да съответстват на одобрения

бюджет за изпълнението на проекта;

 1. Да са придружени със заверени копия на разходооправдателни документи (и/или други счетоводни документи) съгласно националното законодателство, както и с друга документация, доказваща получаване на стоки и/или услуги;
 2. Да отговарят на изискванията на данъчно-осигурителното законодателство и закона за счетоводството;
 3. Разходите се считат за възникнали, когато стойността им е фактурирана и предметът е доставен (в случай на стоки) или изпълнен (в случай на услуги);
 4. Разходите са отчетени в срок до 1 месец от приключването на срока на изпълнение, но не по-късно от 1 декември на текущата година;
 5. Разходите за стопански дейности да са извършени при пазарни условия – от външни за бенефициента лица, на пазарни цени.
 6. При неизпълнени дейности извършените разходи се считат за недопустими и се възстановяват.

ГЛАВА IV

ФИНАНСИРАНЕНАДРУГИКУЛТУРНИСЪБИТИЯ

Раздел I

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ И ФИНАНСИРАНЕ

Чл.41.(1) По реда на тази глава се финансират предложения в различни области на културата и изкуството с широк социален и публичен ефект, отговарящи на общите изисквания по Глава I, които:

 1. не попадат в хипотезите, уредени в Глава ІІ и Глава ІІІ;
 2. са на стойност по чл. 11, т. 3;
 3. включват и стопански дейности, при които приходите могат да надвишат разходите за изпълнение на дейностите, които организационно и счетоводно не могат да се отделят от нестопанските дейности, извършвани от самия бенефициент.
 1. Заявления за финансиране се приемат в деловодството на Община Русе целогодишно.
 2. Финансирането на предложенията, за които се установява, че същото може да представлява държавна помощ, се предоставя в условията на минимална помощ, при спазване на условията и реда на чл. 32 от Закона за държавните помощи и Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, ОВ L 352 от 24.12.2013 г.
 3. Критериите и условията за предоставяне на финансиране в режим на минимална помощ са посочени в Приложение № 6.

Чл.42.(1) По реда на тази глава имат право да кандидатстват организациите по чл. 6 от настоящия правилник.

(2) Всяка кандидатстваща организация се задължава да осигури за проектното си предложение не по-малко от 30% собствено финансиране (собствени финансови средства).

Чл.43.Кандидатстването за финансиране се извършва чрез депозиране в деловодството на община Русе на следните документи:

 1. Описание на предложението;
 2. Декларация за минимални помощи по образеца, утвърден от Министъра на финансите, публикуван на сайта: http://stateaid.minfin.bg/bg/page/7, от съдържанието на която да е видно, че кандидатът, включително лицата, с които образува едно и също предприятие, не са получили минимална помощ над допустимия размер от 200 000 евро за последните три бюджетни години;
 3. Бюджет на планираните дейности.

Раздел II

РЕД ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

Чл.44.Постъпилите предложения се разглеждат на два етапа, както следва:

 1. Проверка дали проектът отговаря на условията по Глава I.
 2. Оценяване на проектното предложение по същество.

Чл.45.(1) Средства се отпускат при условията на минимална помощ, до размера, определен в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година, относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis, като се вземат предвид следните критерии:

 1. Дали предложението има творческата концепция и тематично съответствие с финансираните от Община Русе културни събития и програми;
 2. Обхват на социалния и публичен ефект;
 3. Оценка на бюджета: целесъобразност, реалистичност и ефективност на разходите;
 1. Допускането и предоставянето на финансиране на проект по ал.1 се извършва от комисия, назначена от кмета на Общината, в състав: двама служители на Общинска администрация, един външен експерт, предложен от ресорния заместник-кмет, и член на Постоянната комисия по култура и религиозни дейности при ОбС, предложен от Председателя на комисията. В комисията участва и служител от назначената от Кмета комисия за разглеждане на въпросите, свързани с приложението на режима за държавните помощи.
 2. Комисията заседава не по-късно от 7 (седем) дни от постъпване на предложението при кворум не по-малко от 2/3 от общия състав като взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите.
 3. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато има частен интерес от разглежданото проектно предложение. Членовете на комисията, които са си направили самоотвод нямат право да участват в обсъждането и класирането. В тези случаи решенията се приемат с предвиденото мнозинство от членовете на комисията като се изключи лицето, което е обявило частен интерес.
 4. При разглеждане на предложенията комисията по ал. 2 има право да прави редукция на бюджета, като намалява сумите по дейности, за които счита че са завишени или биха могли да се реализират с по-малко средства, с оглед разумното и ефективно разходване на публични средства.
 5. В случаите, когато комисията одобри за финансиране предложение, но направи редукция на определени разходи по бюджетни дейности, водеща до смяна на структурата на бюджета, кандидатът е длъжен в двуседмичен срок от получаване на уведомлението за промяна, писмено да потвърди, че ще реализира проекта съобразно новите финансови условия и да представи актуализиран бюджет на разходите. При неспазване на този срок, предложението не се финансира.
 6. Бюджетът на проекта може да бъде редуциран и в случай, че от подадената декларация за минимална помощ по чл. 75, ал. 2 или при проверка в Регистъра на минималните помощи, се установи, че кандидатът е получил минимална помощ в определен размер, която кумулирана с финансирането на проекта може да надхвърли прага от 200 000 евро Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година, за последните три бюджетни години.

Чл.46. Работата на комисията се отразява в протокол с предложение за финансиране или отказ от финансиране, като се представя на кмета на Община Русе в срок до 5 (дни) след заседанието.

Раздел III

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР И МОНИТОРИНГ (минимална помощ)

Чл.47. (1) Договорите за финансиране на одобрените проекти се сключват от кмета на Община Русе, като одобреното проектно предложение и неговият бюджет са неразделна част от договора.

 1. Договорът за финансиране в условията на минимална помощ задължително

съдържа:

 1. определяне на общината като администратор на помощ;
 2. информация за вида, размера, основанието за предоставяне и съвместимостта на

помощта чрез посочване на акта на Европейския съюз – Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013, неговото наименование и публикуване в „Официален вестник“ на Европейския съюз,

 1. произтичащите от получаването на помощта задължения за получателя на помощта;
 2. условия и ред за установяване и възстановяване на неправомерно получена

минимална помощ.

 1. В тридневен срок от сключване на договора, експерт от общинска администрация регистрира предоставянето на минимална помощ в Регистъра на минималните помощи към Министерство на финансите и регистъра на Община Русе за предоставени минимални помощи от общината.

Чл.48.Организацията изпълнител е длъжна да спази следните условия:

 1. Да осъществи цялостното изпълнение на проекта, съгласно одобрения проект и

бюджет;

 1. Да предоставя исканата му информация в хода на изпълнение и да осигурява достъп за проверка от страна на комисията по чл. 49;
 2. Да съдейства при извършването на проучвания за резултатите от изпълнението на проекта;
 3. В 30-дневен срок от приключване на дейностите по проекта, и не по-късно от 1

декември на текущата година, финансираната организация се задължава да представи отчет и копия от всички документи, доказващи разходването както на собственото, така и на предоставеното финансиране, включително фактури, приемо-предавателни протоколи, списък на участници в мероприятия, снимки от проведените дейности, доказателства за броя на участниците, а при искане от страна на общината – и други допълнителни документи за доказване реалното извършване на разходите.

Чл.49. Текущият мониторинг и контролът по изпълнението на финансираните проекти се извършва от комисия, назначена със заповед на кмета на общината в състав от трима служители на общинска администрация.

Чл.50.(1) В случай, че се установи неправомерно получена или неправомерно изразходвана минимална държавна помощ, същата се възстановява по реда на Закона за държавните помощи, заедно с лихва, изчислена с натрупване от датата, на която помощта е предоставена, до датата на възстановяване.

(2) Организация, която не е изпълнила решение за възстановяване на неправомерно получена или неправомерно разходвана държавна помощ, не може да кандидатства за финансиране по този раздел.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този Правилник:

 1. „Конфликт на интереси” е налице, когато лицето има частен интерес, който оказва и/или би могъл да окаже влияние върху обективното и безпристрастно изпълнение на задълженията по смисъла на настоящия Правилник. Частният интерес включва всяко предимство за лицето, членовете на неговото семейство, както и за лица и организации, с които лицето поддържа бизнес отношения, участва в органите им за управление или ги представлява.
 2. „Стопанска дейност“ е икономическа дейност по смисъла на т. 13 от §.1 на ДР на Закона за държавните помощи.

*ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички възникнали, но нерешени в настоящия правилник въпроси, комисиите вземат решения с обикновено мнозинство.

§ 2. С настоящия Правилник се отменя Правилник на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития, приет с Решение № 1099, прието с Протокол № 44/21.03.2019 г. на Общински съвет Русе.

§ 3. Правилникът се приема на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 17, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата с Решение № 359 Протокол № 16/14.12.2020 г. на ОбС – Русе.

§ 4. Правилникът влиза в сила от деня на публикуването му на страницата на Общински съвет – Русе.

Файлове