Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

I.  Причини, които налагат приемане на наредбата.

Правилникът на програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата, приет с Решение № 359, прието с Протокол № 16/14.12.2020 г. на Общински съвет Русе, урежда реда и условията за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата чрез бюджета на общината, част от календара на културните събития на Община Русе.

Съгласно чл. 2, ал. 3 от Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата /Правилника/, техническото и административно обслужване на Програма „Култура“ се извършва от отдел „Култура” на Община Русе. В приетата с решение на Общински съвет Русе нова структура на Община Русе в сила от 01.03.2024 г. отдел „Култура“ не съществува, като в Дирекция „Образование и култура“ е създаден нов отдел „Култура, духовно развитие и изкуство“. В този смисъл е необходимо да бъде прието изменение в Правилника, с което техническото и административно обслужване на програмата да се възложи на новия отдел „Култура, духовно развитие и изкуство“.

Съгласно чл. 20, ал. 1 от Правилника, установяването на административно съответствие и допустимост на кандидата и на проектното предложение, се извършва от работна комисия в 4-членен състав, в т. ч. един представител на ПККРВ при Общински съвет Русе и трима служители на общинска администрация, от които задължително един правоспособен юрист и един финансист. Годишно по програма „Култура“ се подават около 50 предложения, които се разглеждат в кратки срокове с оглед определените от кандидатите дати за провеждане на събитията. Предлагаме увеличаване на членовете на комисията с един, от които един представител на ПККРВ при Общински съвет – Русе и четирима служители на общинска администрация. Предлагаме също така членовете на комисията за мониторинг по чл. 34, вместо трима да станат четирима.

С настоящия проект за изменение на Правилника на Програма „Култура“ се отстранява и несъответствие в текста на Приложение 5 – Формуляр за отчет, т. 4., като в таблицата в графата „Собствено финансиране, числото  „30“ се заменя с „20“.

II. Цели, които се поставят:

Основната цел на предложените промени е осигуряване на условия за по-добра организация за администрирането на Програма „Култура“.

III. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не е налице необходимост от финансови и други средства за прилагане на новата нормативна уредба. 

IV. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива:

Приемането на предлаганите промени и допълнения ще допринесе за по-добрата организация при администрирането на Програма „Култура“.

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Проектът на наредбата не противоречи на правото на Европейския съюз. Не е установено и противоречие с други нормативни актове от по-висша степен, приети от законодателната и изпълнителната власт в Република България.

Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно така изготвения проект за приемане на Наредба за изменение на Правилника за изменение и  допълнение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културата.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам Общински съвет Русе да приеме следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 79 от АПК, чл. 21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет Русе реши:  

1. Приема Правилник за изменение на Правилника на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на събития и проекти в областта на изкуствата и културатa, както следва:

§ 1. В чл. 2, ал. 3 се променя наименованието на отдела „Култура“ се заменя с „Култура, духовно развитие и изкуство“;

§ 2. В чл. 20, ал. 1  текстът „4-членен състав“ се заменя с  „ 5-членен състав“;

§ 3. В чл. 34 текстът „трима служители“ се заменя с „четирима служители“;

§4.В Приложение 5 – Формуляр за отчет, т. 4. в таблицата в графата „Собствено финансиране числото  „30“ се заменя с „20“

§ 5.  Настоящият правилник влиза в сила от деня на обнародването му.  

ВНОСИТЕЛ

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове