Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и определяне на размера на възнаграждението на общинските съветници по чл. 34, ал. 8

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От засл. проф. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе и
Пенчо Милков, Борил Панайотов, Стефан Бучаков и Анастас Георгиев – общински съветници в ОбС-Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация и определяне на размера на възнаграждението на общинските съветници по чл. 34, ал. 8 от ЗМСМА.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С § 120 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси бяха направени изменения и допълнения на чл. 34 от ЗМСМА. Според новата редакция на чл. 34, ал. 1 от ЗМСМА „Общинският съветник получава възнаграждение за участието си в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии. Размерът на възнаграждението се определя с решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.” Изменението е публикувано в ДВ бр. 15 от 2013г. и влиза в сила от 01.02.2013г. Приета е и нова алинея 8 със следния текст: „Възнаграждението по ал. 2 не включва възнаграждението, което общинските съветници могат да получават за участието си в специализирани органи на общинския съвет.”.
С оглед съответствието на Правилника със Закона за местното самоуправление и местната администрация следва да бъдат изменени тези негови разпоредби, които касаят възнагражденията на общинските съветници, и по-точно предвиждане на възможност за възнаграждение по чл. 34, ал. 8 от ЗМСМА.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА и чл. 34, ал. 8 във връзка с ал.1, изр. 2 от ЗМСМА, Общинския съвет – Русе реши:
I. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§ 1. Алинея 2 на чл. 22 придобива следната редакция: „Размерът на възнаграждението на общинския съветник за участието му в заседанията на общинския съвет и на неговите комисии за един месец е 30 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие. Това възнаграждение не включва възнаграждението, което общинския съветник има право да получава за участието си в специализирани комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт. ”

II. Определя, считано от 01.02.2013г, месечно възнаграждение на общински съветник за участие в специализирани комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт, в размер на минималната работна заплата за страната. Възнаграждението не се изплаща ако комисията не е заседавала или съветникът не е участвал без уважителни причини.

ВНОСИТЕЛИ:
/засл. проф. Васил Пенчев/
/Пенчо Милков/
/Борил Панайотов/
/Стефан Бучаков/
/Анастас Георгиев/
 

Файлове