Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От засл. проф. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗМСМА кметовете на кметства се изслушват задължително при обсъждане от Общинския съвет на въпроси, отнасящи се за кметството. Аналогичен е и текстът на чл. 46а, ал. 5 от ЗМСМА, който въвежда същото правило по отношение на кметските наместници. От друга страна, според чл. 84, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ председателят на Общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места, но по тяхно искане. Видно от казаното до тук е, че Правилникът поставя под условие /отправено искане/ изказването на кмета на кметство или кметския наместник, а ЗМСМА изисква задължително изслушване.
С настоящия проект за решение предлагам думите „по тяхно искане“ да отпаднат от текста на чл. 84, ал. 3 от Правилника. Така ще се постигне действително съответствие на текста на нашия Правилник с нормите на чл. 46, ал. 3 и чл. 46, ал. 5 от ЗМСМА и кметовете на кметства и кметските наместници ще бъдат изслушвани от Общинския съвет по въпроси, касаещи съответните кметства или населени места, независимо дали формално са направили искане за изказване.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинския съвет – Русе реши:
1. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
Параграф единствен: В чл. 84, ал. 3 думите „по тяхно искане“ се заличават.

ВНОСИТЕЛ:
/засл. проф. Васил Пенчев/
 

Файлове