Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев
председател на ОбС-Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Законът за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество /ЗПКОНПИ/ е обнародван в Държавен вестник брой 7 от 19.01.2018 г. Със ЗПКОНПИ е отменен Законът за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /ЗПУКИ/, като са преуредени обществените отношения, свързани с установяването на конфликт на интереси. Това налага в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/ да бъдат направени промени, които да го приведат в съответствие с новата правна уредба, която въвежда ЗПКОНПИ.
Чл. 72 от ЗПКОНПИ предвижда, че в производството по установяване на конфликт на интереси Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество изисква и получава необходимата информация и документи от постоянна комисия на съответния общински съвет – за общинските съветници и кметовете.
По силата на чл. 36, ал. 1 във връзка с чл. 72,ал. 2, т. 3 от ЗПКОНПИ общинските съветници и кметовете подават декларациите по чл. 35, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗПКОНПИ пред постоянната комисия на общинския съвет.
§ 2 от ДР на ЗПКОНПИ разширява приложното поле на закона, като предвижда разпоредбите на глави пета /декларации/, осма /конфликт на интереси/ и петнадесета /административнонаказателни разпоредби/ се прилагат за лица, които не са лица, заемащи висши публични длъжности по смисъла на този закона. Съгласно този параграф от допълнителните разпоредби на закона правилата за подаване на декларации, конфликт на интереси и административнонаказателните разпоредби се прилагат и за кметовете на кметства /§2, ал. 1, т. 5 ДР на ЗПКОНПИ/. Кметовете на кметства, следва да подават и четирите вида декларации по чл. 36, ал. 1 от ЗПКОНПИ пред постоянна комисия на общински съвет. Проверката на декларациите, както и производството по установяване на конфликт на интереси се извършва по отношение на кметовете на кметства се извършва от постоянната комисия. Според ал. 8 на този законов текст установяването на конфликт на интереси на кмет на кметство се извършва от постоянна комисия на съответния общински съвет, като с акта за установяване на конфликт на интереси се налага и административното наказание.
С настоящото предложение, променяйки името на Комисията по чл. 25, ал. 1, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси /чл. 40, ал. 1, т. 11 от Правилника/, на комисията се възлагат всички функции и задачи предвидени в новия ЗПКОНПИ. Така на практика вече сформираната и избрана комисия ще продължи да упражнява своите функции, но при действието на новия закон.
Основната причина за приемането на този нормативен акт е изпълнение на изискването на чл. 15, ал. 1 от Закона за нормативните актове, а именно нормативният акт /в случая Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация/ да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен. С предлаганите промени Правилникът ще бъде приведен в съответствие с новия ЗПКОНПИ. Целта, която се поставя с приемането на настоящите изменения в Правиника е да бъде създадена нормативната уредба, която да осигури прилагането на новия закон. В резултат на промените ще се създаде възможност задължените по закон лица да подадат съответните декларации поред постоянната комисия на общинския съвет. Последната ще продължи да изпълнява задачите по предотвратяване и установяване на конфликта на интереси и при действието на новия закон. Новата уредба не изисква допълнителни финансови средства за нейното прилагане. Не е констатирано противоречие на предлаганите изменения в Правилника с правото на Европейския съюз.
Предвид гореизложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – гр. Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 от ЗНА във връзка с чл. 76, ал. 1 и 3 от АПК Общинския съвет – Русе реши:
I. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§ 1. В чл. 12, ал. 2 става: „В случаите на подаване на оставка и на влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество / ЗПКОНПИ/, прекратяването на пълномощията не се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет, съответно от влизането в сила на акта по ЗПКОНПИ.“
§ 2. В чл. 12, ал. 4 изразът „акта по ЗПУКИ“ се заменя с: „акта по ЗПКОНПИ“.
§ 3. Чл. 14, ал. 1, т. 4 придобива следния вид: „При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по ЗПКОНПИ“.
§ 4. Чл. 15, ал. 4 придобива следната редакция: „Когато на заседание на общинския съвет се обсъжда и решава въпрос, по който председателят е обявил частен интерес заседанието се ръководи от един от заместник-председателите, избран от общинския съвет.“
§ 5. В чл. 23, ал. 1, т. 6 „ЗПУКИ“ се заменя със „ЗПКОНПИ“.
§ 6. Член 35 се отменя.
§ 7. Чл. 40, ал. 1, т. 11 става: „Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество“.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 8. Преименуваната Комисия по чл. 25, ал. 1, т.3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Комисия по Закона за противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество запазва своя състав и ръководство, така като е определен с Решение № 3, прието с Протокол № 1/09.11.2015 г. на Общински съвет – Русе.

ВНОСИТЕЛ:
/ чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев /
 

Файлове