Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            Съобразно Приложение № 1 – Списък на спортните обекти, общинска собственост, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“, към Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“, при Община Русе (приет с Решение № 1090, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 51 / 29.09.2006 г., последно изменен с Решение № 31, на Общински съвет – Русе, прието с Протокол № 3 / 16.12.2019 г.), , общинското предприятие управлява спортно-материалната база на спортен комплекс „Дунав“ в гр. Русе – терен, сгради и самостоятелни обекти в сградите, обекти на Акт за публична общинска собственост (АПОС) № 9521 / 01.11.2019 г. (вписан под № 194, т. 37, н.д. № 7744, ДВР № 14220, вх. № 14468 / 01.11.2019 г. по описа на Службата по вписвания – Русе).       По повод на докладна записка, регистрационен индекс 53-04-29 / 25.06.2021 г. по описа на Община Русе, отправена от директора на общинско предприятие „Спортни имоти“ при Община Русе, със Заповед № РД-01-1866 / 02.07.2021 г., издадена от Кмета на Община Русе, на основание чл. 12, ал. 6 от Закона за общинската собственост, от управлението на общинско предприятие „Спортни имоти“ са отнети самостоятелни обекти в сградите, част от спортния комплекс „Дунав“ в гр. Русе, описани в АПОС № 6521 / 01.11.2019 г., както следва:

            1. С идентификатор 63427.7.782.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 55 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ №6, ет. 1, обект 1, самостоятелният обект се намира на етаж 1 (едно) в сграда с идентификатор 63427.7.782.1, брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи 0 (нула), предназначение: Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.782, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:

            – на същия етаж: 63427.7.782.1.2;

            – под обекта: няма;

            – над обекта: няма.

            2. С идентификатор 63427.7.782.1.2 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 27 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ №6, ет. 1, обект 2, самостоятелният обект се намира на етаж 1 (едно) в сграда с идентификатор 63427.7.782.1, брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи 0 (нула), предназначение: Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.782, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:

            – на същия етаж: 63427.7.782.1.3, 63427.7.782.1.1;

            – под обекта: няма;

            – над обекта: няма.

            3. С идентификатор 63427.7.782.1.3 по КККР на гр. Русе, Община Русе, Област Русе с площ 15 кв.м., с адрес на имота: гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Околчица“ №6, ет. 1, обект 3, самостоятелният обект се намира на етаж 1 (едно) в сграда с идентификатор 63427.7.782.1, брой надземни етажи 1 (един), брой подземни етажи 0 (нула), предназначение: Административна, делова сграда, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.7.782, с предназначение на самостоятелния обект: За търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата:

            – на същия етаж: 63427.7.782.1.2;

            – под обекта: няма;

            – над обекта: няма.

            Отнетото управление спрямо описаните самостоятелни обекти в сграда, с посочената заповед, издадена от Кмета на Община Русе, налага актуализирането и изменението на Приложение № 1 към Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“, с оглед отразяване на настъпилите промени, и ясно разграничаване на звената и лицата, под чието управление се намират различните обекти на територията на спортния комплекс „Дунав“ в гр. Русе. Изложеното следва да се дефинира и като цел, която се поставя пред приемането на предлагания Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“. За прилагане на предлаганите изменения не е необходимо разходването на допълнителни финансови средства от бюджета на Община Русе. С преминаването на описаните обекти под прякото управление на Кмета на Община Русе, съгласно чл. 12, ал. 5 ЗОС, се цели пълноценното им ползване, водещо до по–доброто управление на общинската собственост. Предлаганият Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“ не противоречи на правото на Европейския съюз, и е в съответствие с националната и европейската нормативни рамки.

            С оглед на изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

            На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, съобразно Заповед № РД-01-1866 / 02.07.2021 г. на Кмета на Община Русе, Общински съвет – Русе реши:

            Приема Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“, както следва:

            § 1. В Приложение № 1 – Списък на спортните обекти, общинска собственост, предоставени за управление на ОП „Спортни имоти“, т. 1 придобива следната нова редакция: „СК „Дунав“, без самостоятелни обекти в сграда с идентификатори по КК на гр. Русе 63427.7.782.1.1; 63427.7.782.1.2 и 63427.7.782.1.3“.

            Заключителна разпоредба

            § 2. Настоящият Правилник за изменение влиза в сила от момента на публикуване на интернет-страницата на Общински съвет – Русе.

Приложения:  1. Копие на АПОС №9521/ 01.11.2019 г.;

                          2. Копие на скици на самостоятелните обекти в сграда – 3 броя;

                          3. Копие на писмо р.и. 53-04-29 / 25.06.2021 г. от директора на общинско предприятие „Спортни имоти“;

                          4.  Заповед № РД-01-1866 / 02.07.2021 г., издадена от Кмета на Община Русе.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове