Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ

ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“;

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Настоящото предложение за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ предвижда създаването на три нови отдела и увеличаване на числеността на служителите в общинското предприятие.

Увеличението се налага поради факта, че предприятието занапред ще извършва резитба и премахване на декоративна растителност и поддръжка на зелените площи, заключени в следните улици:

 • Площи между ул. „Независимост“, ул. „Солун“, ж.п. линия от ул. „Солун“ до ул. „Шипка“, ул. „Шипка“ до кръстовището с ул. „Чипровци“ и ул. „Черни връх“, бул. „Цар Освободител“, ж.п. линия от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Св. Димитър Басарбовски“, ул. Св. Димитър Басарбовски“, ул. „Пристанищна“ и бул. „Придунавски“;
 • бул. „България“;
 • бул. „3-ти март“, с пътен възел към бул. „България“;
 • Младежки парк с кръгово движение при паметник „Альоша“;
 • Лесопарк „Липник“;
 • Западен парк „Приста“;
 • гробищен парк „Чародейка“;
 • кварталите Образцов Чифлик, Средна кула, Долапите и с.о. ДЗС;
 • ул. „Свети Димитър Басарбовски“;
 • Индустриален парк – Русе;
 • бул. „Тутракан“, в участъка от ПВ „Дунав мост“ до изхода от гр. Русе.

Поддържането на зелените площи включва терени за широко обществено ползване и терени за ограничено обществено ползване.

Предвижда се в структурата на предприятието да има три нови отдела: „Резитби“, „Централна част“ и „Паркове“, които ще се финансират по дейности 622 „Озеленяване“ и 623 „Чистота“.

Предвидено е включването на нови 70 щатни бройки в длъжностното разписание на ОП „Паркстрой-Русе, разпределени в отделите, както следва: „Резитби“- 14 щатни бройки, „Централна част“-31 щатни бройки, „Паркове“-23 щатни бройки и „Финансово-административен“-2 щатни бройки.

С приемането на правилника за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ ще се постигнат следните цели – по-целесъобразно разходване на бюджетни средства. С предлаганата промяна се очаква постигане на икономия на бюджетни средства и увеличаване на качеството на предлаганите услуги.

За прилагане на новата уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите.

Извърши се анализ, при който не се установи измененията на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ да противоречат на правото на Европейския съюз.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинки съвет – Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, чл. 52, ал. 3 и 4 от Закона за общинската собственост, и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

 1. Увеличава числеността на служителите в ОП „Паркстрой – Русе“ с 70 нови щатни бройки, като общата численост на персонала на предприятието се променя от 90 на 160 (сто и шестдесет) щатни бройки.
 2. Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, както следва:

§ 1. Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“, се заменя с Приложение № 1 „Организационно-управленска структура на общинско предприятие „Паркстрой-Русе““, с обща численост на персонала – 160 щатни бройки, структурирани съобразно Приложение № 1 – неразделна част към настоящия Правилник за изменение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 11. Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, приет с Решение № ……, по Протокол № …. / ……….г. влиза в сила от …….2023 г.

Приложение № 1: Организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

О Б Щ И Н С К И    С Ъ В Е Т – Р У С Е

П Р А В И Л Н И К 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА, ДЕЙНОСТТА И УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ПАРКСТРОЙ – РУСЕ”

(Приет с Решение №1022/22.05.2014 година на Общински съвет – Русе; изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.; изм. с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.; изм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г., изм. с Решение № 542, прието с Протокол № 23/17.06.2021г. )

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

РАЗДЕЛ І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. Този правилник урежда статута, дейността, устройството и управлението на Общинско предприятие /ОП/ „Паркстрой – Русе”.

Чл.2. Общинското предприятие „Паркстрой – Русе” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет – Русе.

Чл.3 (изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.; изм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.) Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” е специализирано звено на бюджетна издръжка към Община Русе за управление и стопанисване на общинско имущество, в т.ч., гори на нейна територия, за осъществяване на дейности по благоустройство, озеленяване и поддържане на чистотата на територията на Община Русе.

 Чл.4. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Общината и в рамките на предоставените му правомощия.

РАЗДЕЛ ІІ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл.5. Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” се създава за осъществяване на следните стопански дейности:

(1) (изм. с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.) Дейност „Други дейности по опазване на околната среда ”:

1. (изм. с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.) Обособяване и поддържане на зони за отдих и туризъм (вкл. на съществуващи такива в местностите „Лесопарк Липник”, с. Николово, Община Русе и „Лесопарк х. Приста”, гр. Русе, Община Русе).

2.(изм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.) Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи и улично-алейна растителност.

3. Паспортизация и актуализация на декоративна растителност.

4. Производство, доставка и засаждане на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал.

5. Лесовъдски практики.

6. Осигуряване на декоративна растителност, цветя и палми за организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия.

7. Изграждане и поддържане на елементи на териториите за обществено ползване в и извън населените места.  

8. Поддържане и почистване на корита на реки, дерета и водоеми.

9. Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа.

10. Рекултивиране на нарушени терени.

11. Поддържане на зоопарка.

12. Отдаване под наем на дълготрайни активи.

т.13. (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Управление и стопанисване на общински горски фонд, добиване на дървесина и недървесни горски продукти, защита и опазване на поземлените имоти в общинските горски територии;

т.14. (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.;отм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)

(2) Дейност „Поддържане на чистота”:

 1. Почистване на замърсени площи от битови и строителни отпадъци (нерегламентирани сметища).
 2. Екологични дейности.
 3. (нова с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)Извършване на дейности по обществена хигиена, като: механизирано и ръчно метене; механизирано и ръчно товарене на отпадъци; механизирано и ръчно миене на улици, тротоари, площади, подлези, надлези; оборки; почистване от афиши, графити; снегопочистване и зимно поддържане на улици, тротоарни площи и други площи за обществено ползване.
 4. (нова с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)Стопанисване и експлоатация на регионално депо – Русе.
 5. (нова с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)Събиране на отпадъци, в т.ч. разделно събрани битови биоразградими отпадъци.“

(3) (нова – Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Дейности по въздушния транспорт: летищно осигуряване на полетите, наземно обслужване на въздухоплавателни средства, обслужване на пътници, обработка на багажи, товари и поща, зареждане с горива, подготовка и квалификация на кадри, отдаване под наем на терени, помещения, площи, съоръжения и други недвижими имоти и дълготрайни материални активи.

Чл.6. ОП „Паркстрой – Русе” може да разширява своята дейност само с решение на Общински съвет – Русе.

ГЛАВА ВТОРА

УПРАВЛЕНИЕ, ИМУЩЕСТВО И СТРУКТУРА

РАЗДЕЛ І

УПРАВЛЕНИЕ

Чл.7. (1) ОП „Паркстрой – Русе”  се ръководи и управлява от Директор, избран след провеждане на конкурс.

(2) Кметът на Община Русе назначава Директора на ОП „Паркстрой – Русе” за срок от 3 /три/ години и утвърждава длъжностната му характеристика.

Чл.8. (1) Директорът планира, организира, координира и контролира дейността на ОП „Паркстрой – Русе”.

(2) В случай на отсъствие, със Заповед, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” възлага на работник/служител, зает в предприятието, да изпълнява дейности от компетентността на Директора, за периода на отсъствие. За заместването се уведомява Кметът на Общината.

(3) Директорът носи пълна отговорност за състоянието и дейността на предприятието.

(4) Методичното ръководство и контролът по изпълнение на дейността на ОП „Паркстрой – Русе” се осъществяват от Кмета на Община Русе и/или от ресорния заместник-кмет.

Чл.9. Трудовите функции на Директора на ОП „Паркстрой – Русе” са установени в длъжностната му характеристика.

Чл.10. Директорът назначава, преназначава и освобождава работниците и служителите на предприятието, утвърждава и изменя длъжностните характеристики на заетите в предприятието лица и изпълнява всички други правомощия на работодател по смисъла на Кодекса на труда.

Чл.11. Други правомощия на Директора на ОП „Паркстрой – Русе”, свързани с изпълнение на дейността на предприятието, се възлагат със Заповед на Кмета на Община Русе.

РАЗДЕЛ II

ИМУЩЕСТВО

Чл.12. (изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.; изм. с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020г.)  ОП „Паркстрой – Русе” управлява предоставената му общинска собственост, изрично посочена в списъци, утвърдени с решение на Общински съвет – Русе, по предложение на кмета на Община Русе, съгласно Приложение № 2, съответно Приложение 2.1 – Общински горски фонд, които са неразделна част от Правилника.

РАЗДЕЛ III

СТРУКТУРА

Чл.13. Структурата на ОП „Паркстрой – Русе” и числеността на персонала са представени в Приложение № 1, което е неразделна част от Правилника.

Чл.14. (1) Длъжностното щатно разписание на ОП „Паркстрой – Русе” се утвърждава от Кмета на Община Русе, по предложение на Директора на ОП „Паркстрой – Русе”, в съответствие с приетата от Общински съвет – Русе структура и е в пряка връзка с целите и задачите, произтичащи от предмета на дейност на общинското предприятие.

(2) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание се утвърждава от Кмета на Общината по предложение на Директора на ОП „Паркстрой – Русе” във връзка с възникнали нови обстоятелства в предмета на дейност, целите и задачите на общинското предприятие.

(3) Всяка промяна в длъжностното щатно разписание и в поименното разписание на длъжностите се представя в двуседмичен срок в отдел „Човешки ресурси” на Общината.

ГЛАВА ТРЕТА

ФИНАНСИРАНЕ И ОТЧЕТНОСТ

Чл.15. (1) ОП „Паркстрой – Русе” е второстепенен разпоредител на бюджетните средства на Общината и има самостоятелна бюджетна сметка.

(2) Общински съвет – Русе ежегодно утвърждава план-сметка на приходите и разходите на ОП „Паркстрой – Русе”.

Чл.16. (1) ОП „Паркстрой – Русе” се финансира от бюджета на Община Русе, след утвърждаване от Общински съвет – Русе.

 (2) Всички приходи, реализирани от дейността на ОП „Паркстрой – Русе”, постъпват в общинския бюджет.

Чл.17. (изм. с Решение № 1331, прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) На база на възложените задачи и дейности, Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” изготвя мотивиран доклад за необходимите бюджетни средства за издръжка на предприятието, който внася в Община Русе в определения срок, за включване в проекта за бюджет на Община Русе за следващата година.

Чл.18. (1) ОП „Паркстрой – Русе” води самостоятелно счетоводство, в съответствие с изискванията на Закона за счетоводство и указания на МФ. Счетоводната отчетност на ОП „Паркстрой – Русе” е елемент на консолидирания отчет на Община Русе.

(2) За изпълнението на бюджета се съставят месечни и тримесечни отчети, както и оборотни ведомости, които се представят  в дирекция „Финансово стопански дейности”, отдел „Финансово-стопански” на Общината.

Чл.19. В края на всяко тримесечие и в края на годината Директорът на ОП „Паркстрой – Русе” представя на Кмета на Община Русе обобщен отчет за дейността на предприятието.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Настоящият правилник е приет на основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52 и  чл. 53 от Закона за общинската собственост.

§2. За всички неуредени с този Правилник въпроси се прилагат общите разпоредби на действащото законодателство, наредбите и решенията на Общински съвет – Русе.

§3. Предметът на дейност на ОП „Паркстрой – Русе”, за срока на Договори №№ЗОП-19/02.04.2014 г., ЗОП-20/02.04.2014 г., ЗОП-21/02.04.2014 г. и ЗОП-22/02.04.2014 г., е извън териториалния обхват и предмет на дейност на обществената поръчка.

§4. Настоящият правилник влиза в сила от 01.06.2014 г.

§5. (нов – Решение № 1331 Прието с Протокол № 48/26.03.2015 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” влиза в сила от 01.04.2015 г.

§6. (нов – Решение № 329 Прието с Протокол № 13/19.09.2016 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” влиза в сила от 01.01.2017 година.

§7. (нов – с Решение № 1029, прието с Протокол № 40/13.12.2018г.)Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ влиза в сила от 01.01.2019 година.

§8. (нов – с Решение № 1092, прието с Протокол № 44/21.03.2019г.) Правилникът за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ влиза в сила от 01.04.2019 година.

§ 9. (нов – с Решение № 234, прието с Протокол № 11/31.07.2020 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, влиза в сила от 01.08.2020 г.

§ 10. (нов – с Решение № 542, прието с Протокол № 23/17.06.2021 г.) Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе, влиза в сила от 01.07.2021 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му на интернет страницата на Общински съвет – Русе.

Файлове