Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От засл. проф. Васил Пенчев –
председател на ОбС – Русе

ОТНОСНО: Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Размерът на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Русе и на общинските съветници е определен съответно в чл. 16, ал. 2 и чл. 22, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация /Правилника/. Тези текстове предвиждат възнаграждението на председателя да е равно с това на кмета на общината, а общинските съветници да получават 60 на сто от средната брутна работна заплата в общинската администрация за последния месец от предходното тримесечие.
С § 71 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител се правят изменения на чл. 34, ал. 2 от ЗМСМА. Според новата редакция на посочения законов текст: „Общият размер на възнаграждението на общинския съветник за един месец не може да надвишава 30 на сто от средната брутна работна заплата в съответната общинска администрация за последния месец от предходното тримесечие, а на председателя на общинския съвет – 90 на сто от възнаграждението на кмета на съответната община.” Изменението е публикувано в ДВ бр. 38 от 2012г. и влиза в сила от 01.07.2012г. С оглед съответствието на Правилника със Закона за местното самоуправление и местната администрация следва да бъдат изменени тези негови разпоредби, които касаят възнагражденията на общинските съветници и на председателя на общинския съвет. Настоящото предложение предвижда размерът на посочените възнаграждения да бъде определен на посочения след измененията законов максимум.
С оглед гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Общинския съвет – Русе реши:
Приема Правилник за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както следва:
§ 1. Алинея 2 на чл. 16 придобива следната редакция: „Размерът на възнаграждението на председателя на Общинския съвет е 90 на сто от възнаграждението на кмета на Общината.”
§ 2. В чл. 22, ал. 2 числото „60” става „30”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/засл. проф. Васил Пенчев/

Файлове