Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе

ЧРЕЗ

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ-ДОКЛАД

ОТ

ГРУПА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

„ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“

Относно: приемане на Правилник за отпускане на

еднократна финансова подкрепа за насърчаване на

раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

По време на сесия на Общински съвет – Русе, състояла се на 10.02.2020 г., повдигнахме въпроса за стимулиране на раждаемостта като мярка за справяне с демографската катастрофа. Както всички знаем Община Русе не е единствената административно-териториална единица, изправена пред този проблем, затова от „ПАТРИОТИТЕ – ВМРО“ разработихме правилник, който считаме, че ще способства за решаване на този проблем.

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и чл.33, ал.1, т.2 ЗМСМА представяме предложение-доклад за приемане на нарочен правилник на Община Русе за подпомагане и насърчаване на раждаемостта чрез въвеждането на механизъм за предоставяне на еднократна финансова подкрепа за първо, второ и трето дете (изключения са предвидени при едновременно раждане на повече от едно дете), родено от родители с постоянен или настоящ адрес на територията на Община Русе. 

            Предвид ниската раждаемост в страната, включително в Община Русе, действителността у нас ни принуждава да търсим социални методи, чрез които да стимулираме семействата да имат повече деца. Голяма част от двойките не си позволяват да направят тази крачка или дори и да я направят, то те се ограничават до едно, най-много до две деца. Причината е проста – липса на достатъчно финансови средства, с които да задоволят нуждите на новия член на домакинството – вещи, необходими за бебето, мебели и др. Тази тенденция е отчетлива при семействата с висше образование, където често децата се раждат и по-късно. Тенденцията в Община Русе е за спад на раждаемостта – през 2012 г. живородените деца са 1396, а през 2019 г. – само 1104, т.е. за седем години има спад с 20 %. Водени от горното предлагаме този правилник, за да може по-голяма част от младите семейства да бъдат стимулирани чрез еднократна финансова подкрепа, която би им помогнала значително в първите стъпки от раждането или осиновяването на дете.

            Подзаконовите нормативни актове, с които се отпускат финансови средства за стимулиране на раждаемостта, са с прекалено широк кръг от правоимащи лица, които могат да ги получават. С тези финансови помощи може да се злоупотребява и именно водени от това желаем да внесем за разглеждане настоящия правилник, като с въвеждане на по-високи изисквания се цели предотвратяване на порочни практики за усвояване на тези средства.

            Правилникът представлява политически, управленски инструмент за насърчаване на отговорното родителство, тя не замества инструментите на държавната политика. Ето защо приемането на този документ е стимулираща мярка, което обяснява и прецизните критерии, въз основа на които смятаме, че ще стимулираме по-висока раждаемост сред образованите граждани на Община Русе.

Настоящият правилник има за цел увеличаване на раждаемостта на територията на Община Русе посредством предоставяне на еднократна финансова подкрепа, която ще спомогне двойките в първите месеци при отглеждането на дете. Тя си поставя като основна цел и стимулиране на отговорното родителство, а не стимулиране на раждането и отглеждането на деца в риск.

            Създаването на институционален механизъм с цел подпомагане на целева група е допустимо и не противоречи на установения правов ред, още повече, че се предлага правилник, който не ограничава и не замества общата държавна политика относно раждаемостта и децата. Приемаме, че с предложения проект за правилник коригираме до известна степен един очевиден дисбаланс, който съществува в държавната уредба по отношение на финансовите средства, които се отпускат за раждане и отглеждане на дете. Правилникът си поставя за цел да насърчи отговорното родителство, стимулирайки интелигентната раждаемост, т.е. семействата със средно и по-високо образование. Въвеждането на един подобен модел може да се разглежда и като конкретна мярка за борба с демографската криза. Безспорно е, че в последните години общата раждаемост за страната, включително и на територията на Община Русе, бележи сериозен спад.

            Предложението ни е Община Русе, чрез местните приходи, да осигури финансиране на правилника, което ще бъде реална политическа стъпка към насърчаване на раждаемостта. Считаме, че на годишна база необходимите финансови средства ще бъдат между 500 000 лв. и 600 000 лв., т.е. не повече от 0,5 % от бюджета на Община Русе за 2020 г. Сумата е получена на база раждаемостта на територията на общината през 2019 г.

Предлагаме проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе и проект на решение.

            Предвид всичко гореизложено и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, предлагаме Общински съвет – Русе да вземе следното решение:

            На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – Русе реши:

1. Приема Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе.

2. Възлага на кмета на Община Русе ежегодно да включва в проекта за бюджет на Община Русе необходимите средства за осигуряване финансиране на Правилника в размер на 600 000 лв.

             Приложения:

            1. Проект на Правилник за отпускане на еднократна финансова подкрепа за насърчаване на раждаемостта и отглеждането на деца на територията на Община Русе, заедно с Приложения А и Б към нея.

            2. Мотиви по чл.28, ал.2 от Закона за нормативните актове.

Срокът за предложения и становища по проекта за правилник е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на ОбС – Русе

Файлове