Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културатa и други културни събития

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на Правилник на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културатa и други културни събития

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

1.Причини, които налагат приемането на Правилника.
С Решение № 464, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г. на Общински съвет Русе е приет Правилник на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата, който урежда реда и условията за финансиране на проекти.
Във връзка с приетия Закон за държавните помощи /обн. в ДВ, бр. 85 от 24.10.2017 г./ възникна необходимост от прецизиране на правилата за предоставянето на публични финансови средства на организации, с оглед постигането на увереност, че тези средства не представляват държавна помощ по смисъла на Закона за държавните помощи или ако представляват, то те са съвместими с вътрешния пазар. Прилагането на правилата за държавните помощи зависи от това дали финансираната дейност има икономически характер по смисъла на §1, т. 13 от ДР на Закона за държавните помощи.
Извън Програма „Култура“ Община Русе, финансира и провеждането на културни събития в рамките на културния календар.
В тази връзка в новия проект за правилник на Програма „Култура“ са допълнени досегашните изисквания за кандидатстване, с оглед установяване приложимостта на правилата за държавните помощи и е включен нов раздел, в който са уредени редът и условията за финансиране на други културни събития при съобразяване на разпоредбите на Закона за държавните помощи.
В изпълнение на чл. 7, ал. 2, т. 12 и чл. 30, т. 1 от Закона за държавните помощи, проектът на Правилник на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културатa и други културни събития, бе съгласуван с Министерството на финансите, с оглед правомощията им по наблюдението, прозрачността и координацията на държавните помощи на национално, областно и общинско равнище,

2. Цели, които се поставят:
Цели се и постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете на нормативния акт с императивни законови норми.
Вследствие на приемането на новия Правилник се очаква да се установи приложимостта на нормите, касаещи държавните помощи при финансирането на проекти по програмата и други културни събития.
Новият програмен инструмент, както и досега действащия е изцяло в интерес и в полза на местните културни организации и оператори от публичния и непубличния сектор. Настоящият проект също цели да удовлетвори съвременните очаквания и нужди на културния сектор като стимулира неговото развитие чрез равнопоставеност на различните културни субекти, прозрачност и конкурсно начало, като същевременно цели и установяване приложимостта на нормите за държавните помощи спрямо финансирането на проектите и културните събития.
В новия проект се запазват основните и най-съществени моменти и в сравнение с досега действащия. Финансират се проекти в две основни тематични направления за финансиране: Направление „Международни фестивали в областта на изкуствата“ и направление „Малки творчески проекти“, като всяко от тях е с фиксиран максимален бюджет и с отделни документи за кандидатстване (апликационен формуляр, формуляр за бюджет и др.). Запазени са текстове, внасящи яснота и категоричност в правилата за достъп до програмата, и в процедурите за оценка, финансиране и отчитане на проектните предложения и основните документи за кандидатстване: апликационният формуляр, формулярът за бюджет, декларацията за съответствие с изискванията на програмата, формулярът за отчет, както и Картата за оценка на проектните предложения. Въведените нови текстове, целят да установят приложимостта на правилата за държавните помощи.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба: Финансови средства за прилагането на изменението и допълнението към наредбата не са необходими.

4. Очаквани резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива: Прозрачен и отворен механизъм за финансиране на културни проекти и събития, установени ясни критерии за класирането и финансирането им и разграничаване на финансирането на дейностите със и без стопанско естество.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
При изготвянето на настоящия проект не се установи той да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет – Русе като орган на местно самоуправление, то той е съобразен с разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление”.
Предлаганият проект е разработен в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) N1407/2013 на комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis и не противоречи на норми от по-висока степен на европейското законодателство.
Във връзка с чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове и задължението за провеждане на обществени консултации и за публикуване на Проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите в 30-дневен срок от публикуване на настоящото на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища, относно така изготвения проект за приемане на Наредба.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общинският съвет да вземе следното
РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 76, ал. 3 от АПК, чл. 21, ал.2, във вр. с ал.1, т.23 и чл. 17, ал.1, т.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 18, ал. 2, т. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, Общински съвет Русе реши:

1. Отменя Правилника на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата, приет с Решение № 464, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г. на Общински съвет Русе.

2. Приема Правилник на Програма „Култура“ на община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуствата и културата и други културни събития

ВНОСИТЕЛ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе
 

Файлове