Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на решение за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ДО
Общински съвет Русе

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от инж. Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на решение за допълнение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Уважаеми общински съветници,

В раздел VІ , Глава ІІ”Местни данъци и такси” на Наредба № 16 на Общински съвет Русе са установени размерите на таксите на различните видове технически услуги предлагани от Община Русе. В правната норма на чл.42 липсва хипотеза, която да определя такса за оценка на подобренията в имотите по параграф 4 от ЗСПЗЗ.
Т.15 от същата норма определя такса само за оценка на земята В случаите, в които тези имоти не бъдат закупени от ползувателя и в същите са налице подобрения-постройка, трайни насъждения,ограда и др. следва освен оценка на земята, да бъде направена и оценка на подобренията, съобразно параграф 62, ал.8 от ПЗР на ППЗСЗЗ.
С оглед горното следва да бъде направено допълнение на чл.42 отНаредба №16 на Общински съвет-Русе. Стойността на таксата е съобразена с оглед факта, че оценката се извършва след оглед на имота на място,което е свързано и с транспортни разходи за Община Русе за разлика от оценката на земята, която се извършва документално по „Наредба за реда за определяне цени на земеделски земи”, приета с ПМС 118/98г..
Предвид изложеното и на основание чл. 96 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА
Общински съвет-Русе
Р Е Ш И:
І.Приема изменение и допълнение в чл.42 ,т.15 като:
. т.15 става съответно т.15.1
ІІ В чл.42 приема нова т.15.2 със следния текст:
„за оценка на подобренията в имотите по параграф 4 от ЗСПЗЗ в размер на 80 лева.”

ВНОСИТЕЛ
инж. БОЖИДАР ЙОТОВ
Кмет на Община Русе

ПРЕДЛОЖИЛ
Дончо Добрев
Заместник Кмет на Община Русе

СЪГЛАСУВАЛИ
арх. СИМЕОН РАНГЕЛОВ
Главен архитект на Община Русе
НАДЕЖДА ГАДЖАНОВА
Старши юрисконсулт при Община Русе

Файлове