Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбата на чл. 24, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация, бе издадена Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012 г.), с която се утвърждават редът за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението, видовете удостоверения и техните образци, а с Наредба №РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е определен реда и начина на функциониране на Единната система за гражданска регистрация. С изменението на чл. 22 от Закона за гражданската регистрация от 20.05.2011 г., регистърът на населението се подържа в електронен вид и формира Национална база данни „Население” и удостоверенията въз основа на регистъра на населението се издават от НБД „Население” или от ЛБД „Население”
Промяната във видовете удостоверения и начинът им на издаване налага да бъде направено изменение в раздел VII от Наредба № 16 на Общинския съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе. Промяната цели постигане на по-добро обслужване на гражданите, т. к. удостоверенията могат да се издават и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис и Закона за електронното управление.
Съгласно чл. 105, ал. 3 и 4 от Закона за гражданската регистрация, актуализацията на данните от общината се изпраща на съответното областно ниво ежедневно за отразяване на национално ниво, като данните се изпращат, съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис всеки работен ден до 12,00 ч. Това налага промяна в срока за издаване на удостоверенията и преписите от актове, отпадане на експресната услуга и промяна в срока на бързата, тъй като технологично не е възможно обновяване на информацията в рамките на 1 или 6 часа.
Производството по издаване на удостоверения започва с подаване на писмено искане по образец, като съгласно чл. 6 ал. 3 от Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. удостоверенията се издават в сроковете, определени в Административнопроцесуалния кодекс /чл. 57, ал. 2 от АПК/ т.е. до 7 дни от заявлението. За по-голямо удобство на гражданите сроковете в предложението за решение са съкратени максимално, съобразно технологичната възможност за обработка на данните. Удостоверенията ще се издават от Национална база данни „Население”, като преди изготвяне на документ за исканата административна услуга информацията трябва да бъде сверена.
Размерът на таксите на новите услуги е съобразен с таксите на удостоверенията, които се издават до влизане в сила на Наредба №РД-02-20-6 от 24.04.2012 г , като таксата на бързата услуга е умножена по две.
Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, във връзка с Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (обн., ДВ, бр. 37 от 15.05.2012 г.) и Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за определяне на реда и начина на функциониране на Единната система за гражданска регистрация…

Файлове