Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на решение за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

ДО
Общински съвет Русе

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
от ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

ОТНОСНО: Приемане на решение за изменение на Наредба № 16 на Общински съвет Русе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, ЦЕНИ НА УСЛУГИ И ПРАВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ

Уважаеми общински съветници,
Динамичната промяна на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ наложи да бъде направен анализ и преразглеждане на таксите за технически услуги по чл.42 от Глава втора ”Местни такси”, Раздел VІ „Такси за технически услуги” от Наредба №16 на Общински съвет- Русе. Наред с промените в нормативната уредба от 2011г., се констатира, че при приемането на визираните такси липсват анализи и обосновка по отношение размера им на база пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга, включващи разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други (напр. инвестиционни) разходи. Установи се, че към настоящия момент не са съобразени принципите за определяне на размера на местните такси и цени на услуги и правилата за формиране на размера им, установени от хипотезите на чл.7, и чл.8 от ЗМДТ.
Направени бяха подробни анализи на разходите, имащи отношение към определяне размера на таксите, на база на които формирахме нови цени на таксите за технически услуги по чл.42, при спазване принципите на ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси на услуги и възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата, които предлагаме да разгледате и приемете.
Правните норми на чл.6, букви „д” и „к” от ЗМДТ предвиждат Общините да събират такси за технически услуги, визирани в хипотезата на чл.107, т.1-8 от ЗМДТ, както и други местни такси, определени със закон. Законът за устройство на територията /ЗУТ/ съдържа изброените по долу хипотези, предвиждащи събиране на такси за технически услуги. Всички те представляват „други местни такси, определени със закон” по смисъла на чл.6, б. „к” от ЗМДТ.
С оглед горното считам, че е необходимо да бъде приета нова редакция на нормата на чл.42 от Наредба №16. Размерите на предлаганите такси са определени на база направени анализи, които са неразделна част от настоящото предложение.
Съобразно хипотезата на чл. 54 от Наредба №16, за всички услуги и права, предоставяни от Община- Русе, които не са регламентирани със закон, потребителите заплащат цена, определена в наредбата. Съществуват множество услуги, извършвани от Община Русе по ЗУТ, за които следва да бъде заплащана цена на услуга, тъй като не попадат в хипотезите на нормите на чл.6, букви „д” и „к” от ЗМДТ. По отношение на същите не се дължи такса за услуга, тъй като не попадат в изброените от чл.107, т.1-8 услуги и не представляват „други местни такси, определени със закон” по смисъла на чл.6, б. „к” от ЗМДТ. Тези услуги се извършват от Община Русе, съобразно ЗУТ, но не са изрично регламентирани, което налага потребителите им да заплащат цена, определена с настоящата наредба. Пример за такава услуга, за която следва да се заплаща цена е разглеждането на подробен устройствен план. Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от доставчика-Община Русе по предоставяне на услугите. По силата на чл.9 от ЗМДТ Общинският съвет приема наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Горното налага в Глава ІІІ – ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ И ПРАВА, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНА РУСЕ НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА да се създаде нова правна норма,, уреждаща цените на услуги по устройство на територията.
Предвид изложеното и на основание чл. 63 ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация предлагам на Общински съвет – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2 във връзка с чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.28, ал.2 от ЗНА, чл.6, буква ”д” от ЗМДТ, чл.7, чл.8 и чл.9 от ЗМДТ във връзка с чл.107, т.1 – 8 от ЗМДТ, чл.6, буква ”к” от ЗМДТ във връзка с чл.153, ал.4, чл.143, ал.2 и чл.150, ал.4 от ЗУТ, &3 от ДР на ЗУТ и чл.109, ал.1 от ЗМДТ.

С текста на предложението и приложенията към него може да се запознаете и в стая 304, пл. „Свобода “ № 6, гр. Русе, от 13.00 ч. до 17.30 ч.

Файлове