Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ ОТ ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане на решение за Тарифа за определяне на размера на таксите, които ще заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда по проект „Помощ в дома”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Русе подготвя проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, приоритет на ос 5 „Социално включване и насърчаване на социалната икономика, основна областна интервенция 5.1 „Подкрепа на социалната икономика” – Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Европейския социален фонд „Помощ в дома”. Договарящ орган при предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по настоящата схема е Агенцията за социално подпомагане. Изготвените проектни предложения от общините се представят в АСП в срок до 29.06.2012 г.
С Решение № 168, прието с протокол № 9/19.04.2012 г., Общински съвет – Русе даде съгласие Община Русе да кандидатства по проект BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, като за целта се разкрие Звено за услуги в домашна среда към Домашен социален патронаж – Русе. Задължителен елемент от подкрепящите документи за кандидатстване е утвърдена от Общински съвет Тарифа за определяне размера на таксите, които заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда.
Икономическа обосновка за на предлаганата такса е следната:
Според изискванията на проекта за предоставяните почасови услуги потребителите заплащат такси, определени от съответната община по реда на Закона за местните данъци и такси.
Потребителите на услугата по проекта „Помощ в дома” са хора с увреждания, уязвими групи, които имат ниски доходи. Реалните разходи за обслужването на тези потребители са средно по 2,00 лв./час за заплати и осигуровки на наетите по проекта лица, която сума по никакъв начин не е във финансовите възможности на потребителите на услугата. Предлаганият размер на таксата съгласно Приложение № 1 е съобразен с доходите на потребителите и е в рамките на техните възможности за плащане. Събираните такси са приходи по проекта и ще се приспадат от сумите за съответното междинно или балансово плащане.
С тарифата се определят размерът на таксите за социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”, предоставяни от Община Русе, лицата, които заплащат такси, и редът на събирането им.
Потребителските такси по дейностите „Социален асистент” и „Домашен помощник” са обвързани със стойността на услугите, тяхната продължителност и с дохода на потребителите. Минималната потребителска такса е 0,20 лв./час. Таксата се обвързва с дохода на потребителя чрез въвеждане на диференцирана ставка. За целта минималната ставка (0,20 лв./час) се умножава с различен коефициент, който е толкова по-висок, колкото по-висок е доходът на потребителите.
Таксите се събират от определеното длъжностно лице, по време на изпълнение на проекта, и определено длъжностно лице в периода на осигуряване на устойчивост на проектното предложение, и се внасят по разкритата банкова сметка на Община Русе за проекта, през месеца, следващ месеца, за който се дължат. Всички приходи, генерирани в рамките на проекта, се приспадат от сумата на допустимите разходи по същия.
Тарифата за определяне на таксите за услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, разработена в изпълнение на проект „Помощ в дома”, е съобразена с утвърдената методика за изчисление на потребителската такса за дейност „Социален асистент” по Национална програма „Асистенти на хора с увреждания”.

Предвид изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам ОбС – Русе да приеме следното

Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 7 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1, т. в от ЗМДТ , Общински съвет Русе

РЕШИ :

1. Приема Тарифа за определяне на размера на таксите, които заплащат потребителите в Звеното за услуги в домашна среда, предоставящо социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник” по проект „Помощ в дома”, съгласно Приложение № 1.

Предложил:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове