Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Приемане решение за промяна на зоните на гр. Русе, определени с Решение №503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №29/27.02.1998г

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Приемане решение за промяна на зоните на гр. Русе, определени с Решение №503 на Общински съвет – Русе, прието с протокол №29/27.02.1998г.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Предвид изминалия голям срок от определяне на зоните на гр. Русе, както и липсата на законодателна инициатива за осъвременяване данъчните оценки на недвижимите имоти на национално ниво, последно актуализирани през 2008г., Ви предлагам, да се утвърдят нови зони за територията на град Русе.

В изпълнение на законово разписаните правила с чл. 51, ал. 1 и ал. 2 от Закон за местните данъци и такси в Дирекция „Местни данъци и такси“ на Общинска администрация гр. Русе постъпва информация за извършените сделки с недвижими имоти. При обработване на тази информация за извършени сделки с недвижими имоти на територията на Община Русе се констатират следните различия:

При жилищните имоти се откриват различия между реалната продажна стойност и данъчната оценка на имотите при които пазарните цени са от 4 до 6 пъти по-високи от данъчната основа за облагане с данък. При извършвани сделки с едностайни апартаменти в районите „Център“ и „Възраждане“ пазарната цена е от 40 хил евро, съответно до 30 хил. евро в останалите квартали на града, а данъчната оценка е в рамките от 15 000 лв. до 20 000 лв. При двустайни и тристайни жилища панелно строителство в трета зона на гр. Русе от 17 300 лв. до 25 200 лв. данъчна оценка се стига до 60 хил. евро продажна цена. Законодателят нормативно е определил от 15 до 25 процента облагаема основа за постъпленията от данък върху недвижимите имоти. Следва да се отбележи, че в жилищните квартали на гр. Русе са изградени търговски центрове и супермаркети, предлагат се здравни услуги и качеството на живот е изравнено с условията в централна градска част. В кварталите „Средна кула“ и „Долапите“ е изградена канализационна мрежа. При определяна на нормите за данъчна оценка през 2009г. се е достигнало ниво от 65 до 80 процента от пазарните оценки на имотите. Видно е, че с липсата на осъвременяване на нормите за данъчна оценка през изтеклите 15 години разликата се е увеличила повече от три пъти. Това води до ниски приходи за общините.

Не на последно място с приетия ОУП на Община Русе, част от местностите на крайградските територии се включват в строителните граници на гр. Русе, а именно:

  • Местност Кръста цялата /бивша Христо Македонски/
  • Част от местност Под Левента / от бул. Гоце Делчев до строителните граници/
  • Част от местност Под Ормана / от пътя за с. Николово до строителните граници/
  • Част от местност Караач / от бул. Гоце Делчев до строителните граници/
  • Част от местност Папаз дере / от бул. Гоце Делчев до строителните граници/
  • Част от местност Камусчията / от бул. Гоце Делчев до строителните граници/
  • По пътя за гр. Силистра местност Сръбчето.

Тези нови територии, приобщени към строителните граници на гр. Русе, следва да се зонират в най-ниската V зона при определяне на тяхната данъчна оценка.

Всички останали земеделски територии, извън строителните граници на гр. Русе, за които е проведена процедура по промяна предназначението им в урбанизирани територии, също да бъдат включени в зона V. Основание за това ни дава факта, че същите не се използват като земеделски земи, а са застроени с постройки с жилищно, производствено и друго предназначение.

Целта на предложението е осъвременяване на данъчните оценки на имотите с реалните пазарни условия. За прилагането на новата уредба не са необходими финансови или други средства. Очакваните резултати от прилагането й са да се балансира бюджета на Община Русе

Изменението е съобразено с действащото българско право, а от там и в съответствие с правото на Европейския съюз

Предвид изложеното и на основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието с общинската администрация, предлагам да приемете следното

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл.19, ал.3 от Закон за местните данъци и такси, чл.6, ал.7  от Приложение №2 към ЗМДТ и чл.79 от Административнопроцесуален кодекс, Общински съвет – Русе реши:

Приема нови зони за територията на гр. Русе, от които се определя коефициента за местоположение /Км/, елемент от формулата за определяне на данъчната оценка на недвижимите имоти, както следва:

1 Зона I, заключваща се между следните улици и булеварди:

Бул. „България“, бул. „Липник“, ул. „Иван Ведър“, ул. „Потсдам“,ул. „Тулча“, ул. „Цветница“, бул. „Тутракан“, Младежки парк, ул. „Братя Обретенови“, ул. „Придунавски булевард“, ул. „Пристанищна“,ул. „Струма“,ул. „Стефан Стамболов“,вкл. „Охлюва“.

2. Зона II: ЖК „Дружба 1“, ЖК „Дружба 3“, ЖК „Веждата“.

3. Зона III: ЖК „Дружба 2“ /селеметя/, ЖК „Нова махала“, ЖК „Тракция“,

4. Зона IV: ИПЗ /източна промишлена зона/и ЗПЗ /западна промишлена зона/.

5. Зона V: имотите в местностите „Кръста“ /“Христо Македонски“, „Под левента“, „Гълъбец“, „Караач“, „Папаз дере“, „Камусчията“, „Сръбчето“, „Слатина“, включени в строителните граници по ОУП, кв. „Средна кула“, кв. „Долапите“, кв. ДЗС и кв. „Образцов чифлик“.

Решението влиза в сила от 1 януари 2024 г. и отменя Решение №503, прието с протокол №29/27.02.1998г. на ОбС-Русе

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове на заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта. Последните могат да бъдат депозирани в деловодството на Община Русе, находящо се на пл. „Свобода” №6 /Център за административно и информационно обслужване/ или изпращани на e-mail: office@obs.ruse-bg.eu.

Файлове