Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Русе.

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ
ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Русе.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/ представям мотиви, групирани в 5 групи, за приемане на Проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Русе.

1. Причини, които налагат приемането на промените в наредбата №15:
Съгласно чл.2, ал.1, т.4 от наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства, същата се прилага и за компоненти и материали от МПС и ИУМПС. Същевременно, в Наредба №15 на Общински съвет Русе е приета процедура за премахване на излезлите от употреба МПС-та разположени на терени общинска или държавна собственост, но не е предвидена процедура за премахване на компоненти и материали от МПС-та., предвид което е необходимо приемането на настоящите промени.
2. Цел на Правилата
Предотвратяване на негативното влияние, което компонентите от МПС-та могат да окажат на околната среда, както и намаляване генерирането на отпадъци от компонентите на моторните превозни средства.
3. Финансови средства, необходими за прилагане на правилата.
За въвеждане на промените не се очаква да бъде разходван финансов ресурс.

4. Очаквани резултати от прилагане на Правилата
С въвеждането на процедура, за премахването на изоставените на терени държавна и общинска собственост компоненти от МПС-та, ще се допринесе за постигне на целите заложени в Наредбата за излезлите от употреба МПС-та и Директива 2000/53 от 18.09.2000 на Парламента на Европейската Общност.
Очаква се чрез мярката да се постигне намаляване на вредоносния ефект, които компонентите и материалите от ИУМПС биха оказали върху околната среда.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз
Предлаганият проект на Наредба за изменение на Наредба № 15 на Общински съвет Русе е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Директива 2000/53 от 18.09.2000 на Парламента на Европейската Общност касаеща излезлите от употреба МПС-та.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на наредбата следва да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет, с оглед предоставяне на възможност за предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването му.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от ПОДОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 79 от АПК и чл. 2, ал. 1, т. 4 от Наредбата за излезлите от употреба Моторни превозни средства.
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 на Общински съвет – Русе.

§1. Ал. 1 на чл. 32 се изменя по следния начин „организира дейностите по събирането на ИУМПС и компоненти и материали от МПС-та от имоти общинска и държавна собственост, и предаването им в центровете за разкомплектоване.“
§2. Създава се чл.33а със следния текст „ Собствениците на компоненти и материали от МПС-та са длъжни да ги съхраняват в имот частна собственост или да ги предават в центрове за разкомплектоване, като са длъжни да не допускат замърсяване на терените общинска и държавна собственост.
§3. Създава се чл.35а със следния текст
Ал.1 Комисията по чл.34 проверява за изоставени, на терени общинска или държавна собственост, компоненти и материали от МПС-та.
Ал.2 При констатиране на изоставени компоненти и материали по ал.1 същите се преместват в център за оползотворяване, за което комисията по ал.1 съставя констативен протокол. Копие от протокола се изпраща на ОД на МВР сектор Пътна полиция с искане за предоставяне на информация относно собствеността на същите.
Ал.3 Ако собственика на изоставените компоненти и материали от МПС-та не може да бъде установен или не се яви в Община Русе в 7 дневен срок от изпращането на съобщение за получаване обратно на съответните материали и компоненти от МПС-то те се оползотворяват и неподлежат на връщане.

ПРЕДЛОЖИЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе.
 

Файлове