Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища‛

 ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Община Русе разработи Инвестиционна програма по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020) на стойност 56 676 890,56 лева, която беше одобрена от Управляващия орган на програмата. Един от инвестиционните приоритети, заложени в нея, е „Социална инфраструктура“. По този приоритет общината е в процес на разработване на проектно предложение „Изграждане на социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на Община Русе“. Процедурата, по която Община Русе кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” се реализира в рамките на Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие” наОПРР 2014-2020. Основната цел на Процедурата е да се подкрепи реализацията на Интегрираните планове за градско възстановяване иразвитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в 39 града от 1-во, 2-ро, 3-то йерархично ниво в съответствие с Националната концепция за пространствено развитие на България за периода 2013-2025 г.
Съгласно Насоките за кандидатстване преди подаване на проектното предложение следва да бъде разработена и приета от Общинския съвет Наредба, с която се регламентират редът и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“.
Със Заповед на Кмета на Община Русе беше сформирана Работна група, в състава на която бяха включени представители на Общински съвет – Русе и експерти от общинска администрация. В резултат на своята работа Работната група изготви проект на Наредба за реда и условията на ползване на социалната услуга „Социални жилища“, която представям на вашето внимание.

МОТИВИ:
Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове /ЗНА/, предложените мотиви са групирани в пет групи, както следва:

1. Причини, които налагат приемането на наредбата:
В Закона за местното самоуправление и местната администрация общината е определена като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. То се състои в правото и възможността гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност, включително тези в сферата на социалните услуги. Една от основните дейности и отговорности на общината е изграждането на подходяща социална инфраструктура, която е и приоритет на всеки краткосрочен, средносрочен или дългосрочен план или програма.
Социалната инфраструктура се използва за предоставянето на социални услуги, включително за осигуряване на подслон на най-нуждаещите се. Съгласно чл. 18а от Закона за социалното подпомагане кметът на общината управлява социалните услуги на територията на съответната община. При предоставянето на услуга, свързана с настаняването в социални жилища, общината изпълнява своите задължения към обществото и осъществява дейност в обществена полза, а именно осигуряване на подслон и нормални условия на живот на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени и които на практика нямат друга алтернатива, тъй като не съществува предлагане на жилища за такъв вид ползватели.
В Община Русе се забелязва голямо търсене на общински жилища, които се оказват недостатъчни като брой за да задоволят нуждите, желанията и предпочитанията на лицата картотекирани съгласно изискванията.
Социалните жилища, следва да бъдат разграничени от общинския жилищен фонд, настаняването в който се извършва по реда на Наредба № 6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост. С цел гарантиране на съответствие с изискванията на Решението на ЕК 2012/21/ЕС, в наредбата за социални жилища ще се регламентират критериите за подбор на представителите на целевата група, редът и условията за ползване на социалната услуга, включващи „социален пакет“, който ще им бъде предоставен, съгласно конкретните им нужди. Разпоредбите на Проекта на наредбата предвиждат и мерки за социално приобщаване на потребителите на социалната услуга, чрез подкрепящи мерки, включващи социално значими клаузи. За настанените потребители като задължителни изисквания са въведени:
1. Посещение на образователна институция на деца в училищна възраст;
2. Включване на безработните в образователно-квалификационните програми, като и в програми за осигуряване на заетост, предложени от общината;
3. Включване в програми за социална интеграция, мотивация и обучения;
4. Лицата да имат избран личен лекар, да се задължават родителите да водят децата си на задължителните имунизации и проверка на здравния им статус.
5. Мерки за десегрегация и други.

Потребителите ще бъдат обхванати в три целеви групи:
1. Бездомни хора и/или такива, живеещи в много лоши битови условия.
2. Родители с деца, вкл. непълнолетни родители, многодетни семейства, деца с влошено здраве и увреждания.
3. Хора в риск от бедност и социално изключване – лица, чийто среден доход на член от семейството за предходните 12 календарни месеца от всички източници е по-нисък от законоустановения месечен размер на гарантирания минимален доход за страната, определен с акт на Министерския съвет, за същия период от време.

2. Цели, които се поставят
С приемането на наредбата се цели да се осигури интегриран подход за решаване на жилищните проблеми на различни общности на територията на Община Русе, като им се даде възможност, успоредно с настаняване в социалните жилища да изпълняват специфични социални условия, включени в „социален пакет“, чиято цел е развиване на професионални и лични компетенции у ползвателите.
Една от конкретните цели е повишаване качеството на живот, социалното включване и подобряването на средата, чрез осигуряване на подходяща социална инфраструктура, включително съвременни социални жилища за настаняване на уязвими групи от населението.
Наредбата регламентира целесъобразното и законосъобразно ползване на общинските имоти, които ще бъдат придобити при реализация на проекта, при спазване на правила за равнопоставеност на гражданите, кандидатстващи за ползване на социалната услуга. Проектът на наредба е изготвен и представен при спазването на принципите за обоснованост, стабилност, публичност и съгласуваност. В рамките на проекта е планирано да бъде изградено 1 социално жилище, в което да се помещават: 3 бр. едностайни, 19 бр. двустайни, 6 бр. тристайни апартаменти.

3. Финансовите и други средства необходими за прилагането на новата уредба.
Съгласно практиката на ЕК, дейността по социално настаняване представлява услуга, в която са регламентирани условията за нейното предоставяне на услугата, нейното ползване, мониторинга и контрола на социалното жилище, което осигурява и мерки за социално приобщаване на ползвателите (образование, заетост, обучение, здравеопазване и др.). Те са изготвени в пълно съответствие с изискванията на Решение на ЕК 2012/21/ЕС и са разписани в представения Проект на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „социални жилища“.
За прилагането на наредбата няма да бъдат ангажирани финансови средства от бюджета на Община Русе. Съгласно изискванията на проекта при определянето на таксата за ползване на социалната услуга, следва да се съобразят прогнозните разходи по управление на социалната услуга и същите да сe покриват от събраните такси от потребителите на социалната услуга.
Социалните жилища, финансирани по ОПРР, следва да бъдат разграничени от общия общински жилищен фонд, като подходът при определянето на таксата за ползване им е различен и се базира на принципа за осигуряване на достъп до жилище на най-крайно нуждаещи се социални групи на социално приемлива цена, което ще позволява освен ползване на социално жилище и задоволяване на основни жизнени потребности на лицата.
Към настоящия момент цената за ползване на услугата не е конкретизирана. Тя ще бъде определена на по-късен етап, в резултат на изготвен финансов анализ.

4. Очакваните резултати от прилагането:
С прилагането на разпоредбите на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „социални жилища“ ще се регламентират редът и условията за ползване на новата социална услуга, което от своя страна ще създаде благоприятни възможности за различни групи от общността да социалният си статус. Като прогнозен резултат се посочва очакваната събираемост на таксите за ползване на социалната услуга, което ще доведе до допринесе за поддържането на жилищата в добро състояние.
Сред очакваните резултати са и реализирането на мерки за насърчаване на достъпа до образование, подобряване достъпа до заетост, както и дейности за подпомагане на социалното включване на ползвателите на социалната услуга.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.
При изготвянето на настоящия проект на Наредба не бе установено тя да противоречи на правото на Европейския съюз. Съответствието на предлагания подзаконов нормативен акт с правото на Европейския съюз е обусловено от синхронизирането на действащото българско законодателство с обективната рамка на правото на Европейския съюз, относимо към регулирането на конкретния вид обществени отношения. Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са най-концентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление и в Европейската Харта за регионално развитие. Те подчертават необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури с оглед на задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект има за предмет приемане на нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА от Общински съвет Русе като орган на местно самоуправление, то разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление” са приложими.

Проектът на Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „социални жилища“ на територията на Община Русе е съобразен и с действащия към момента Закон за общинската собственост и е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

В изпълнение на разпоредбите на чл. 26, ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, проектът на наредбата следва да се публикува на интернет страницата на Общинския съвет, с оглед предоставяне на възможност за предложения и становища в 30-дневен срок от публикуването му.

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 63, ал. 2, т.1 от ПОДОбС – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното
Р Е Ш Е Н И Е:

На основание чл. 21 ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 от закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 18, ал.1, т. 2 от Закона за социално подпомагане, Общински съвет Русе
Р Е Ш И:
Приема Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“.

ПРЕДЛОЖИЛ:

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

Файлове