Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промени в Наредба № 17

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Владислав Атанасов – общински съветник

ОТНОСНО: Промени в Наредба № 17

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Внасям настоящото предложение от името на целия състав на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси.
На извънредно заседание на Постоянната комисия по Култура и религиозни въпроси при Общински съвет – Русе от 23.06.2011 г. беше обсъдено предложение от арх. Светозар Панайотов за промени в Наредба № 17 на ОбС – Русе за по-точно формулиране на някои детайли от текста, свързани с разбирането за „Почетен гражданин на гр. Русе”.
След предварително проучване относно практиката в наредбите на други български градове: София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Ловеч, Сливен и след обсъждане, ПК КРВ взе решение да направи следните промени в текста на Наредба № 17:
1. В чл. 4 и чл. 5 от Глава Първа и чл. 26, 27, 28, 29 от Глава Четвърта по целесъобразност за заменя „награда” със „звание”, а там където е необходимо се добавя „звание”.
2. В чл. 4 се обособяват две алинеи – (1) Звания и (2) Награди.
3. В алинея 2 от чл. 26 „грамота” се заменя с „удостоверение”. Общинските съветници от ПК КРВ приеха идеята за актуализиране на формата на удостоверението и за нов конкурс за изработване на отличителен знак.
4. Алинея 3 от чл. 26 добива следния вид: „Удостоява със званието по ал.1 може да се извършва и посмъртно, по изключение.”
5. Текстът в чл.5 от Първа глава да се промени от „отдел “Международни отношения, протокол и връзки с обществеността” в „отдел „Връзки с обществеността”.
Във връзка с това, предлагам Общинският съвет да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА, общинският съвет реши:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 17 на ОбС – Русе за символиката на Община Русе, както следва:
1. Извършва промени в чл. 4 и чл. 5 от Глава Първа на Наредба №17 на Общински съвет като те добиват следния вид:
Чл. 4. Званията и наградите на Община Русе са:
(1) Звания:
1. Почетен гражданин на град Русе.
(2) Награди:
1. Почетен знак на Община Русе.
2. Плакет “Русе”.
3. Награда “Русе” за изкуство, култура, образование и наука.
4. Награда “Русе – 21. век”
5. Национална литературна награда “Елиас Канети”
6. Студент на годината
Чл. 5. Носителите на звания и награди се вписват в специални книги, както следва:
за Почетни граждани на град Русе – води се от Общински съвет;
за носители на Почетен знак на Община Русе и Плакет “Русе” – води се от отдел “Връзки с обществеността”
за носители на Награда “Русе”, Русе – 21. век”, “Студент на годината” и Национална литературна награда “Елиас Канети” – води се от Дирекция “Хуманитарни дейности”.
2. Извършва промени в чл.26, чл.27, чл. 28 и чл. 29 от Глава Четвърта на Наредба №17 на Общински съвет като те добиват следния вид:
Чл. 26. (1) Със званието “Почетен гражданин на град Русе” се удостояват физически лица с изключителни заслуги и особен принос в областта на хуманитарните дейности, обществено-политическия, стопанския, социалния, културния и спортен живот на града.
(2) (изм. с реш. 590/27.05.05 г., реш.№986/16.09.2010 г.) Званието се придружава от удостоверение и отличителен знак, който се изработва по художествен проект, утвърден с конкурс, и приет от Общински съвет – Русе, както и от парична сума в размер на 1000 (хиляда) лева.
(3) Удостояването с наградата по ал.1 може да се извършва и посмъртно.
Чл. 27. Номинации за званието се внасят до Председателя на Общинския съвет от структури на гражданското общество, кмета на Общината, общинските съветници.
Чл. 28. Удостояването със званието “Почетен гражданин” се извършва от Общинския съвет с решение, прието с мнозинство от повече от половината от общия брой на общинските съветници, съгласно чл.5, т.21 от Правилника за организиране дейността на ОбС – Русе.
Чл. 29. (1) (изм. с реш.№986/16.09.2010 г.) Званието се връчва от Председателя на Общинския съвет тържествено в навечерието на Празника на град Русе. На тържеството се канят да присъстват почетните граждани на град Русе.
(2) По изключение званието може да се връчва от Председателя на ОбС – Русе и при други тържествени поводи.

Вносител:
(Владислав Атанасов)

Файлове