Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промяна в Наредба № 2 на ОбС Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ БОЖИДАР ЙОТОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА – РУСЕ

ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 2 на ОбС Русе за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение

Уважаеми Госпожи и Господа Общински Съветници,
Общинско предприятие „Спортни имоти” стопанисва 326000 кв.м. открита, 12549 кв.м. покрита и 2670 кв.м. административно – помощна спортна материална база.
За да се поддържа спортната база в годен за експлоатация вид е необходимо част от нея да се отдава под наем.
Част от отдадените под наем обекти не се използват целогодишно. В редакцията към настоящия момент Наредба № 2 на ОбС-Русе не дава възможност през периода, в който обектите не се ползват да се заплаща част от наемната цена. Такива разпоредби съществуват за обектите в учебните заведения, басейни, батути и др.

Предвид изложеното и на основание чл.96, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация, предлагам на Общински съвет Русе да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
На основание чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.21, ал.2 от ЗМСМА и чл.79 от АПК, Общински съвет – Русе

Р Е Ш И :

І. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение, както следва:
& 1. Изменя чл.2, ал.6, както следва:
В алинея 6 се създава нова точка 6.4 със следния текст:
„ 6.4. За спортните обекти който не се ползват целогодишно за периода 01.10 – 30.04 на годината се заплащат 50 % от договорената наемна цена.”
Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение влиза в сила от 01.11.2010 г.

Вносител,
Божидар Йотов
Кмет на Община Русе

Изготвил:
Велико Димитров
Директор на общинско предприятие „Спортни имоти”

Предложил,
Александър Неделчев
Зам.кмет на Община Русе

Съгласувал,
Борислава Братоева
Директор дирекция „Общинска собственост”

Файлове