Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промяна в приложение №1 към Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на  община Русе

ОТНОСНО: Промяна в приложение №1 към Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

          С Решение № 330, прието с Протокол № 15/20.09.2012 год. на Общински съвет Русе е създадено Общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария” /ОП СПОТ/ по проект „Обществена трапезария и социални жилища“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”.

С Решение № 573, прието с Протокол №23/22.06.2017 год. е приета Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“. Съгласно чл. 4, ал. 5 от наредбата, социалната услуга „Социални жилища“ се предоставя от община Русе, чрез звено „Социални жилища“ към общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища”.

Поради разширяване на дейността на ОП „СПОТ“ с Решение № 479, прието с Протокол №21/22.04.2021 год. е променено наименованието на предприятието, приети са изменения в правилника и промени в структурата на общинското предприятие, както следва: обособяване на две звена, съответно звено „Обществена трапезария“ – 14 бр. и звено „Социални жилища“ – 3 бр.  За звено „Социални жилища“ са определени длъжностите „Социален работник“ 1 бр., „Счетоводител“ -1 бр., „Домакин“ 1/2 бр. и „Хигиенист“ 1/2 бр. и директор – 1 бр.

Понастоящем се приемат заявления за ползване на социалната услуга „Социални жилища“ и предстои настаняване на  лицата в жилищата. Услугата ще се предоставя в имотите, изградени в изпълнение на проект на Община Русе по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020). В сградата са монтирани слънчеви панели, чиято експлоатация изисква наемането на лица с  необходимата компетентност на длъжности различни от определените в структурата по Приложение №1 към чл. 14, ал. 4 от Правилника на общинското предприятие.

Социалната услуга „Социални жилища” е предназначена за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение на територията на община Русе. До края на месец септември ще приключи процедурата по определяне на ползвателите на социалната услуга, като в началото на месец октомври може да бъдат настанени първите семейства. До тогава е необходимо да бъде назначено лице за поддържане на инсталациите в сградата, и е налице необходимостта от промяна в длъжностното разписание на предприятието.

Съгласно чл. 52, ал. 4 от Закона за общинската собственост, с правилника за осъществяване на дейността на общинското предприятие се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество. В този смисъл в правилника на предприятието следва да бъде определена структурата и численнния състав, а длъжностите следва да бъдат определенни  в длъжностното разписание предприятието.

За прилагане на новата уредба не са необходими допълнителни финансови средства  от бюджета на община Русе за 2021 год.

Извърши се анализ, при който не се установи правилника за организацията, дейността и управлението на ОП СПОТ да противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове,  в 20-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат предложения и становища относно изготвения проект. Определянето на по-кратък срок за предложения и становища по внесения проект за изменение в правилника, се обусловя от предстоящото настаняване на ползвателите в началото на месец октомври и необходимостта от промяна на длъжностите в длъжностното разписание на предприятието през месец септември.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното,

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, , чл. 51, ал.1 и чл. 52, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

Параграф единствен: Приема ново Приложение 1 към чл. 14, ал. 4 от Правилника на общинско предприятие „Обществена трапезария и социални жилища”, както следва:

Приложение №1

СТРУКТУРА

на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“

1. Директор – 1 бр.

2. Звено „Обществена трапезария“  – 12 бр.

3. Звено „Социални жилища“ – 5 бр.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 20 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове