Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промяна на наименованието и Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на  община Русе

ОТНОСНО: Промяна на наименованието и Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

          С Решение № 330, прието с Протокол № 15/20.09.2012 год. на Общински съвет Русе е създадено Общинско предприятие „Социално предприятие-обществена трапезария” /ОП СПОТ/ по проект „СПОТ – Социално предприятие – обществена трапезария“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ по схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.02 „Нови възможности”.

С Решение № 573, прието с Протокол №23/22.06.2017 год. е приета Наредба за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища“. Съгласно чл. 4, ал. 5 от наредбата, социалната услуга „Социални жилища“ се предоставя от община Русе, чрез звено „Социални жилища“ към общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария.

Социалната услуга „Социални жилища” е предназначена за уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението, както и други групи в неравностойно положение на територията на община Русе. Услугата ще се предоставя в имотите, изградени в изпълнение на проекта на Община Русе по Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 (ОПРР 2014-2020).

               С Решение на Общински съвет Русе №574, прието с протокол №23/22.06.2017 г. е поет ангажимент от страна на Община Русе да се осигури устойчивост на дейностите по проекта, като социалната услуга „Социални жилища“ ще се предоставя за срок, не по-малък от 5 години след извършване на крайното плащане към бенефициента по проекта.

               Предвидено е потребителите да заплащат такса за предоставяне на услугата „социални жилища“.  Размерът на таксата за ползване на услугата „социални жилища“ ще бъде регламентиран в Наредба №16 на Община Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе. Община Русе ще се ангажира и с месечни и год. разходи за ремонта и поддръжката на соц. жилища, които ще включват:

  • Ремонт и поддръжка на сградата, оборудването и дворното пространство;
  • Поддръжки на 2 бр. асансьори, на газова инсталация, на пожароизвестителна техника;
  • Такса СОТ;
  • Разходи за ел. енергия, за вода, за газово отопление на общи части и портиерна;
  • Разходи за хигиенни, канцеларски материали и консумативи;
  • Такси за Интернет и за телефони.        

Понастоящем е необходимо да се разшири дейността на ОП „СПОТ“ като се допълнят дейностите по предоставяне на социалната услуга „Социални жилища“, което от своя страна налага и промяна в структурата на предприятието, чрез обособяване на две звена, съответно звено „Обществена трапезария“ и звено „Социални жилища“. Налице е необходимост от увеличаване на числеността на персонала с 4 бр., съответно „Социален работник“, „Счетоводител“, „Домакин“ и „Хигиенист“  за звеното „Социални жилища“ и  „Шофьор“ 1 бр., „Домакин“ 1 бр.  и „Калкулант“ 1 бр., за звеното „Обществена трапезария“, като длъжностите „Домакин“, той и „Калкулант“ се разделят като отделен брой с цел разделяне на отговорностите на заемащите съответната длъжност лица.

Предлагаме да се допълни наименованието на предприятието с новата дейност, която ще се осъществява в предприятието и изменения и допълнения в Правилника за организацията, дейността и управлението на общинското предприятие, касаещи новата социална услуга.

С предложения проект за изменение и допълнение на правилника на предприятието, се изменят текстове от правилника, които понастоящем са загубили своето приложение.

За прилагане на новата уредба необходимите финансови средства ще бъдат предвидени в бюджета на община Русе за 2021 год.

Извърши се анализ, при който не се установи правилника за организацията, дейността и управлението на ОП СПОТ да противоречи на правото на Европейския съюз.

На основание чл. 26, ал. 2 и ал. 3 от Закона за нормативните актове,  в 30-дневен срок от публикуване на настоящия проект на интернет страницата на общината и/или общинския съвет, се приемат  предложения и становища относно изготвения проект.

С оглед изложеното и на основание чл. 63, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното,

Р Е Ш Е Н И Е

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 12, ал. 1, чл. 51, ал.1 и чл. 52, ал. 2 ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост, Общински съвет – Русе реши:

1. Променя наименованието на Общинско предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария“, както следва:

От „Социално предприятие – обществена трапезария“

На „Обществена трапезария и социални жилища“.

2. Приема Правилник за изменение и допълнение  на Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП предприятие „Социално предприятие – обществена трапезария“, както следва:

§ 1. Променя наименованието на Правилника на общинското предприятие в„Правилник заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“.

§ 2. Навсякъде в правилника текстът „Социално предприятие-обществена трапезария” се изменя така: „Обществена трапезария и социални жилища“.

§  3. Навсякъде в правилника абревиатурата „ОП „СПОТ“ се заменя с думата „предприятието“.

§ 4. Чл. 3 придобива следната редакция: „Предприятието осъществява дейности по приготвяне на храна в изпълнение на проект „3.1 – Предоставяне на топъл обяд  в условията на пандемията от COVID-19 в Община Русе” и дейности по предоставяне на социалната услуга „Социални жилища“. Предприятието е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на община Русе“.

§ 5. Чл. 5, ал. 2 придобива следната редакция: „Ползвателите на социалната услуга „Социални жилища“  заплащат такса, определена с решение на общински съвет Русе.

§ 6. В чл. 8, ал. 1 текстът след думата „дейности“ се заличава.

§ 7. Чл. 14, ал. 4 се изменя така: „Численият състав на предприятието се състои от 18  служители, съгласно структурата по Приложение № 1.

§ 8. Чл. 15 придобива следната редакция: „Предприятието се финансира от бюджета на Община Русе, такси, дарения и други допустими източници съгласно действащите нормативни актове. Общинският съвет ежегодно утвърждава годишното финансиране на общинското предприятие.
§ 9 Изменя се  Приложение 1 към чл. 14, ал. 4 от Правилника:

Приложение №1

СТРУКТУРА

на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“

1. Директор – 1 бр.

2. Звено „Обществена трапезария“14 бр.
2.1. Счетоводител – 1 бр.
2.2. Главен готвач – 1 бр.
2.3. Помощник готвач – 3 бр.

2.4. Социален работник – 1 бр.

2.5. Домакин – 1 бр.

2.6. Калкулант – 1 бр.
2.7. Помощен персонал – 5 бр.
2.8. Шофьор – 1 бр.

3. Звено „Социални жилища“ 3 бр.

3.1. Социален работник – 1 бр.

3.2. Счетоводител – 1 бр.

3.3. Домакин – ½ бр.

3.4. Хигиенист –  ½ бр.

§ 10 Допълва Приложение № 2 Списък на обектите общинска собственост, предоставени  за управление на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“ с нови т. 2 и 3, както следва:

 „т. 2  Недвижим имот, представляващ жилищна сграда-социални жилища за настаняване на лица от малцинствени групи от населението и социално слаби лица, които не могат да се ползват от условията на жилищното настаняване на община Русе, построен в УПИ VIII, отреден  за „Обслужваща сграда със социалнни функции“-ЕТАП I, със ЗП от 171,62 кв. м. и РЗП – 760,50 кв. м с външни ВиК отклонения  и ел. връзка, и  УПИ XIII, отреден за „Социални жилища“ -ЕТАП II, със ЗП от 929,97 кв. м и РЗП – 1148,00 кв. м. с външни ВиК отклонения и ел. връзка в квартал кв. 767 по плана град Русе, имоти с  идентификатори 63427.5.932 и 63427.5.931 по кадастралната карта на град Русе, с адрес: ж.к. „Родина III“ ул. „Белмекен“ №31 и 33– собственост на Община Русе,

т. 3 Ажурна ограда по регулационните линии на УПИ VIII и XIII между точки 1,2,3,4,5 и 6 с плътна част до 0,60 м. и височина до 2,20 м., находяща се в  УПИ VIII, отреден  за обслужваща сграда със социалнни функции  и  УПИ XIII, отреден за социални жилища  в квартал кв. 767 по плана град Русе, имоти с  идентификатори 63427.5.932 и 63427.5.931 по кадастралната карта на град Русе, с адрес: ж.к. „Родина III“ ул. „Белмекен“ №31 и 33– собственост на Община Русе,

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§11. Настоящият правилник влиза в сила от 01.05.2021 г.

3.Сумите за възнаграждения и осигурителни вноски се осигуряват от предвидените средства за устойчивост на проекти в дейност 589 „Други служби и дейности по социално осигуряване, подпомагане и заетост“, § 1098 „Други разходи, неквалифицирани в другите параграфи и подпараграфи“.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Разрешение за строеж №158 от 28.04.2015 год. ;

2. Удостоверение №7/27.01.2021 год., изд. от Гл. архотект на община Русе;

3. Акт обр. 14 за приемане на констърукцията на строежа;

4. АОС № 6379 от 20.12.2010 год. и АОС №6377 от 20.12.2010 год. за имоти с  идентификатори 63427.5.932 и 63427.5.931 по кадастралната карта на град Русе;

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Файлове