Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. РУСЕ

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ОТ СВИЛЕН ИВАНОВ
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ
ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ,
СЪГЛ. ЗАПОВЕД №РД01/1113/29.05.2012 Г.

Относно: Промяна на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С писмо вх. № 24/965/22.05.2012г. от Областна дирекция на МВР относно разширяване на съвместната дейност по отношение репатриране на неправилно паркирали автомобили и необходимостта от подобряване на работата и законосъобразното й регламентиране е направено предложение за изменение и допълнение в глава 9 и 10 на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе.
Във връзка с това Община Русе подкрепя становището на ОД на МВР с мотиви, както следва:
Необходима е по-голяма оперативна самостоятелност на Кмета на Община Русе при определяне броя, вида, собствеността и реда за използване на репатриращи автомобили.
На следващо място директора на ОД на МВР има правомощия да упълномощи свои служители да извършват съвместна дейност с общински контролни органи, които изпълняват функции по опазване на обществения ред и недопускане на нарушаването му в конфликтна ситуация, проверяват документите за самоличност и установяват самоличността на нарушителя, установяват данните за собственост на МПС в отсъствие на водача, с което подпомагат контролния орган на Община Русе, подпомагат и регулират движението, с оглед обезпечаване нормалната работа на репатриращия автомобил и недопускане на задръстване и ПТП.
С предлаганите изменения ще се увеличи ефективността на контрола и отстраняване на нарушенията при паркиране в гр. Русе.
Отчитайки гореизложеното и на основание чл. 63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на ОбС-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам на Общинския съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :

На основание 79 от Административнопроцесуален кодекс, чл. 21, ал. 2 във връзка чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, и чл. 171, т. 5 от Закон за движение по пътищата, Общински съвет Русе реши:
1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 за обществения ред при ползване на превозни средства на територията на Община Русе:
§1. Вместо: „Глава 9. Принудителни мерки при неправилно паркиране“ да стане „Глава 9. Принудителни мерки“;
§2. В чл. 29 се създава нова ал. 2, със следното съдържание: „Принудителното преместване се извършва с репатриращ автомобил, определен със заповед на Кмета на Община Русе“;
§3. Ал. 3 на чл. 30 вместо: „/нова с реш.№780/28.01.2010 г./ Разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл.29, ал.1, б.“б”от наредбата се определят от Общински съвет Русе в размер на 40.00 лв. с ДДС. Водачът на МПС паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди колата „паяк” да е тръгнала“ да стане: „/нова с реш. №780/28.01.2010 г./ Разходите направени във връзка с преместването на всяко едно превозно средство при условията на чл.29, ал.1, б.“б”от наредбата се определят от Общински съвет Русе в размер на 40.00 лв. с ДДС. Водачът на МПС паркирал неправилно заплаща половината от сумата, ако се яви на мястото на нарушение преди транспортирането на преместеното вече превозно средство, преди репатриращият автомобил да е тръгнал“;
§4. В чл. 30 се създава нова ал. 4, със следното съдържание: „Не се заплащат разходи за преместването на правилно паркирано пътно превозно средство, което не е предпоставка за пътно транспортно произшествие, не застрашава безопасността на движението, но обстоятелствата налагат неговото преместване“;
§5. В чл. 39 вместо: „Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:
1.Кмета на Община Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица /служби и организации/.
2.Директора на РДВР гр.Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица“
да стане: „Контролът по изпълнение изискванията на тази наредба се осъществява от:
1. Кмета на Община Русе, или определени от него с писмена заповед длъжностни лица /служби и организации/.
2. Контролните органи по т. 1 работят съвместно със служители на МВР, определени със заповед на Директора на ОДМВР-Русе“.
§6. Навсякъде в наредбата текста „РДВР“ да стане „ОДМВР-Русе“.

Приложение: – Писмо вх. № 24/965/22.05.2012г. от Областна дирекция на МВР.

СВИЛЕН ИВАНОВ
Заместник-кмет на Община Русе
за кмет на Община Русе,
съгл. Заповед №РД01/1113/29.05.2012 г.

Съгласували:

Здравка Великова
Директор на дирекция ИЕТ

Елка Дочева
Директор на дирекция ПД

Искра Антонова
Началник отдел „Транспорт“

Миглена Ангелова
Старши юрисконсулт в дирекция ПД

Подготвил:
Кремена Минева
Гл. инспектор в отдел „Транспорт”

Файлове