Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ 

ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ 

ОТНОСНО: Промяна на Приложение №1 от Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В Приложение №1 към чл.13 от Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти”, са представени структурата и численият състав на персонала на предприятието. 

Причината, която налага приемането на правилник за изменение на Правилника за дейността на ОП „ Управление на общински имоти“ е необходимостта от  внедряване на оптимизиран подход за организация, реализация и използване на наличните ресурси за ефективно осигуряване на дейността по отдаване под наем и поддръжка на общинския жилищен фонд, подобряване на приходите и финансовата дисциплина в предприятието. 

В тази връзка възниква необходимост приложението да отпадне и на негово място да бъде приета нова структура на ОП, при запазване на досегашния числен състав. 

Целта на приемане на нова структура е оптимизиране на процесите по картотекиране, настаняване и контрол по стопанисването на отдадените под наем общински жилища. 

Очакваните резултати са: повишаване на ефективността на работа на предприятието, оптимално използване на човешките ресурси, подобряване събираемостта на наемите и по-добро планиране на дейностите по време и място.

Извършен бе анализ, при който не се установи правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти ” да противоречи на правото на Европейския съюз. 

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата наредба.

 На основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост , Общински съвет-Русе

РЕШИ:

1. Приема Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОП „Управление на общински имоти“, както следва :

§ 1. Приема ново Приложение № 1 към чл. 13 от Правилника за дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приложено към настоящото решение.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2. Настоящият Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“, приет с Решение № ……, по Протокол № …. / ……….г. влиза в сила от 01.12.2020г. 

Приложение 1: Организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“.

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването на интернет страницата на Общински съвет-Русе.

Файлове