Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промяна на Приложение №2 от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОТ ПЕНЧО МИЛКОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ 

ОТНОСНО: Промяна на Приложение №2 от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Настоящият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти” предвижда увеличаване на числеността на служителите  в общинското предприятие с дванадесет щатни бройки.

В Приложение №2 към Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти” са посочени структурата и числеността на предприятието. Към настоящия момент то не е актуално и посочената бройка на служители не отговарят на нуждите на предприятието.

Причините които налагат приемането на правилник за изменение и допълнение  на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ са следните:

  • Настъпили промени в дейността и обектите стопанисвани и управлявани от ОП Спортни имоти.
  • Предоставяне на ОП Спортни имоти за управление и стопанисване  на стадион Локомотив.
  • Разработване на гребна база езеро „Липник“ като хостел и част от зоната за отдих
  • Предоставяне на Зърно техникума на ОП Спортни имоти за управление и стопанисване .

В Приложение №2 от правилника е посочена численост на служителите е 42бр. тя е недостатъчна да покрие нуждите на предприятието. 

Цел: С предлаганите промени се цели да се постигне оптимизиране на управлението, поддържането, стопанисването  и контрола на спортните обекти.

Очакваните резултати са: повишаване на ефективността на работа на предприятието, възможност за правилно насочване на работници по обектите при необходимост и по добро планиране на дейностите по време и място.

Извършен бе анализ при, който се установи, че предлаганата промяна в Правилника за изменение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти” е в съответствие с разпоредбите и целите на националното и местно законодателство, в т.ч. нормативните актове от по-висока степен, както и с тези на европейското законодателство. 

За прилагане на новата нормативна уредба са необходими финансови средства за трудови възнаграждения на служителите. 

 На основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост , Общински съвет-Русе

РЕШИ:

  1.  Приема правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП Спортни имоти като:

– Изменя Приложение № 2 от Правилника на ОП „Спортни имоти“ в частта 

„Общата численост на персонала става – 54бр.“

  1. В останала си част правилника остава непроменен
  1. Заключителни разпоредби: Настоящият Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти”  влиза в сила от момента на приемането му.

Приложение: Правилник на ОП „Спортни имоти“

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

Срокът за предложения и становища по проекта на нормативния акт е 30 дни, считано от публикуването му  на интернет страницата на ОбС-Русе.

Файлове