Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Промяна на Приложение №2 от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РУСЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

ОТНОСНО: Промяна на Приложение №2 от Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Приложение №2 към Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти” са посочени длъжностите и числеността на предприятието. Към настоящия момент то не е актуално и посочените длъжности не отговарят на нуждите на предприятието.

Причините които налагат приемането на правилник за изменение и допълнение  на Правилника за дейността на ОП „Спортни имоти“ са следните:

  • Настъпили промени в дейността и обектите стопанисвани и управлявани от ОП Спортни имоти.
  • Предоставяне на част от СК „Дунав“ на концесия
  • Разработване на гребна база езеро „Липник“ като хостел и част от зоната за отдих
  • Предоставяне на нови обекти на ОП Спортни имоти за управление и стопанисване

В Приложение №2 от правилника съществуват длъжности които към настоящия момент не са необходими за дейността на предприятието, което води до незаемането им.

Възниква необходимост приложението да отпадне и на негово място да бъде приета нова структура на предприятието.

Целта на приемане на нова структура е, че тя ще осигури по-добро поддържане на всички обекти.

Очакваните резултати са: повишаване на ефективността на работа на предприятието, възможност за правилно насочване на работници по обектите при необходимост и по добро планиране на дейностите по време и място.

Извършен бе анализ при, който не се установи правилника за дейността на ОП „Спортни имоти” да противоречи на правото на европейския съюз.

Не са необходими допълнителни финансови средства за прилагане на новата наредба.

 На основание чл.63, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, предлагам на Общински съвет – Русе да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 21 ал. 1 т. 8, във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 12, ал. 5, чл. 52, ал. 3 и ал. 4 от Закона за общинска собственост , Общински съвет-Русе

РЕШИ:

  1. Приема правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП Спортни имоти като:

– Отменя Приложение № 2 от Правилника на ОП „Спортни имоти“

– Приема ново Приложение № 2 структура на ОП Спортни имоти :

Общата численост на персонала остава непроменена – 42бр.

Файлове