Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

Проведено на 05 декември 2019 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Елка Симеонова, Иван Кюркчиев и д-р Кристиян Иванов. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля, общинските съветници да заемат местата си, както и общинска администрация. Уважаеми колеги, моля, общинските съветници да заемат местата си. Гражданите също да застанат на местата за граждани, които са вдясно в залата и общинска администрация също да седнат. Добър ден на всички. Преди да започнем с официалната част искам да направим кратко разяснение по отношение на работата с устройствата. Гласуваме с таблетите, които са ви раздадени предварително и които не могат да се сменят между хората. Гласува се – „за“, „против“ и „въздържал се“, ако някой си обърка гласуването може да го коригира веднага. При проверка на кворума се гласува по един от трите начина, без да има значение кой е. Ще започнем с проверка на кворума, моля за готовност да стартираме системата и да извършим проверка на кворума. Моля да гласувате. 44 души са гласували, господин Пехливанян ръчно – 45, още един ръчно – 46, 47. Имаме необходимият кворум съгласно ЗМСМА, откривам заседанието. Преди да започнем ще поканя председателя на Общинската избирателна комисия господин Николай Братованов във връзка с промени в състава на настоящия общински съвет да прочете решението на Общинска избирателна комисия. Заповядайте, господин Братованов.

            Г-н Н. Братованов: Уважаеми дами и господа, съгласно решение №231 от 28.10.2019 г. на ОИК – Русе Енчо Илиев Енчев е обявен от ОИК – Русе за избран за общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция „БСП за България“. Същият е положил клетва на 11.11.2019 г., но предвид назначаването на Енчо Енчев за заместник-кмет в Община Русе, за което съответно е представено копие от трудов договор № 121 от 18.11.2019 г. и придружително писмо от кмета на общината е налице основание по чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, който гласи, че при избирането на общински съветник за заместник-кмет на община пълномощията му се прекратяват предсрочно. При това обстоятелство съгласно решение №264 от 20.11.2019 г., което е влязло в сила като необжалвано е обявен за избран следващия кандидат от листата на Местна коалиция „БСП за България“ и това е Биляна Георгиева Кирова. С прекратяването предсрочно на пълномощията на Енчо Илиев Енчев, съответно следващият е обявен за избран за общински съветник, следва да положи клетва преди началото на настоящото заседание. Моля, Биляна Георгиева Кирова да заповяда за полагането на клетвата.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля, общинските съветници да станат. На трибуната, заповядайте.

            Г-н Н. Братованов: Ще чета, Вие ще повтаряте.

 „Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Русенска община и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”

Госпожа Биляна Георгиева Кирова положи клетва.

Г-н Н. Братованов: Моля сега да подпишете клетвена декларация.

Госпожа Биляна Георгиева Кирова подписа клетвена декларация.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на официалните лица, които бяха при нас във връзка с полагането на клетва. Сега следва също така един приятен повод, който имам приятното задължение да изпълня, да поканя господин Иван Иванов, тъй като днеска е рожденик да му връчим поздравителен адрес и един малък подарък. Уважаеми колеги, преди началото на днешното заседание ви бяха раздадени значки на Община Русе, които съгласно чл. 16 от Наредба №17 за символиката на Община Русе общинските съветници, кмета на Община Русе, председателя, заместник-кметовете трябва да носят, когато са …, по време на национални празници и на други градски национални тържества, които са в качеството на такива, пожелавам ви да го носите с гордост. Започваме с нашата административна част, а именно обявяването на създадени групи съгласно чл. 37, ал. 3 от нашия правилник. Обявявам създаването на група Патриотите – ВМРО в състав: Иво Пазарджиев; Асен Даскалов; Пламен Цветков; Траян Тотев; Димитър Димитров; Росица Георгиева; Луиза Попова; Владо Владов и Кънчо Йорданов. За председател на групата е избран Асен Даскалов, за заместник-председател Росица Георгиева, секретар Луиза Попова. Обявявам създаването на група Коалиция БСП за България – АБВ – Движение за радикална промяна „Българска пролет“, Политическо движение „Социалдемократи и български демократичен център“, групата е в състав: Александър Неделчев; Валери Иванов; Гергана Николова – Спасова; Деница Иванова; Диана Ласонина; Елисавета Досева; Биляна Кирова; Иван Иванов; Йовчо  Смилов; Косю Станев; Милко Костадинов; Пламен Рашев; Тодор Койнов; Христо Белоев; Веселко Цветков, за председател на групата е избран Иван Иванов. Обявяваме създаването на група Атака, групата е в състав Мирослав Славчев и Веселин Велчев и двамата са съпредседатели на групата. Обявяваме създаването на група ДПС, същата е в състав Борислав Рачев и Дауд Ибрям и двамата ще бъдат съпредседатели на групата. Обявяваме създаването на група Демократична България Обединение в състав – Теодора Константинова – Гайдова; Деана Тонева; Митко Кунчев, за председател на групата е избрана Теодора Константинова – Гайдова, а заместник-председател Деана Тонева. Обявяваме създаването на група Съюз на Демократичните сили „ СДС – ДБГ, ССД, БНД и Движение 21“ в състав – Елеонора Николова – съпредседател; Станимир Станчев – съпредседател; Иван Григоров; Деян Недков, групата ще се представлява и ръководи от Елеонора Николова и Станимир Станчев и двамата като съпредседатели. Обявяваме създаването на група ГЕРБ, която е в състав – Бедрос Пехливаня, Галин Ганчев, Алисе Муртезова, Наталия Кръстева, Елка Симеонова, Евгени Игнатов, Екатерина Иванова, Кристиян Иванов, Йорданка Даневска, Орлин Дяков, Светлозар Симеонов, Стоян Христов, Михаил Илиев, Иван Кюркчиев и Иван Петров Иванов, председател на групата е Бедрос Пехливанян, заместник-председател Наталия Кръстева. След обявяването на групи съгласно закона ще ви информирам и за протест на Прокуратурата във връзка с разпоредби, на Наредбата за условия и реда за записване и отписване, и преместване на деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на Община Русе, приета с Решение № 340 от 19.06.2016 г. по отношение на чл. 10 в частта критерий К10 – Деца, чиито родители дължат местни данъци и такси в предходната година. Това е подадено до Административният съд от Окръжна прокуратура, ако някой иска да се запознае по-обстойно може да го направи в деловодството на Общинския съвет. Започваме по дневния ред. Имате предварително раздадения проект за дневен ред, има ли предложения за допълване или отпадане на точки от дневния ред? Не виждам, ще подложа на гласуване дневния ред. Моля, да бъде стартирана системата за гласуване, който е съгласен с дневния ред, моля да гласува.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация;
  2. Определяне броя и избор заместник – председатели на Общински съвет – Русе
  3. Избор на състав и ръководство на постоянните комисии;
  4. Избор на членове на комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт;
  5. Избор на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие;
  6. Определяне на представители на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член;
  7. Приемане на график на заседанията на Общински съвет – Русе до края на 2019 г. и за първото тримесечие на 2020 г.

Файлове