Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 30 ноември 2015 година, начало 9:00 часа

На заседанието присъстваха всички 51 общински съветници. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. Проф Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Вече сме 7 минути след 9 часа, обаче като първо заседание е допустимо, докато се раздадат устройствата, има малко организационна работа. Предлагам да започнем. Преди обсъждане на дневния ред, проверка на кворума, което се случва веднъж на 4 години, винаги ще започваме с проверка на кворума. Има думата председателят на Общинската избирателна комисия Асен Станчев, тъй като г-жа Даневска трябва да положи клетва.
Г-н Ас. Станчев: Уважаеми общински съветници, с решение от 26 октомври 2015 година за общински съветник е избрана г-жа Йорданка Даневска. На предната сесия тя отсъства и не успя да положи клетва, поради което съгласно разпоредбите на ЗМСМА трябва да направи на тази сесия. Заповядайте, г-жо Даневска. Моля, да повтаряте след мен: „Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Русе и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”

Госпожа Даневска положи клетва и подписа удостоверение и клетвена декларация.

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Вече сме готови да пристъпим към работата. Проверка на кворума, моля. Гласувайте с устройствата. Благодаря. Гласували 45 общински съветника, имаме необходимия кворум, можем да започнем работа. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. Обсъден е на председателски съвет, 49 точки. (коментар от зала не се чува) Господин кметът.
Г-н Пл. Стоилов: Оттегляме точка 9, учредяване безвъзмездно право на ползване на Асоциацията на Дунавските общини „Дунав“ върху недвижим имот частна общинска собственост, намиращ се в град Русе.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Други по дневния ред? (коментар от зала не се чува) Да, Венцислав Великов, председател на временна комисия, която създадохме за съдебните заседатели.
Г-н Венц. Великов: Уважаеми г-н Председател, тъй като дневния ред беше изготвен на председателски съвет, а след него комисията заседава от 27-ми сме внесли предложение за включване в дневния ред на предложение лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Районен съд-Русе. Комисията е излязла със становище, материалите са раздадени, така че моля да бъде включен в дневния ред и този въпрос.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Материалът го имате предварително, той е раздаден. Господин кмета още една … Наков, заповядайте.
Г-н Дим. Наков: Благодаря Ви, г-н Председателю. Поради важността на решението, което трябва да вземе Общински съвет-Русе, предлагаме да се включи като извънредна точка – Приемане на решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията на ВиК-Русе, насрочено за 17.12.2015 г.Поради факта, че на 16-ти ще бъде следващата сесия на Общински съвет-Русе, мисля че е изключително важно днес да вземем това решение, за да има време да бъде коментирано. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Други предложения? Не виждам. Трябва да гласуваме тези точки като допълнително се предлага да бъдат включени по реда на тяхното постъпване. Първо за включване в дневния ред за лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели. Който е съгласен да включим точката в дневния ред, моля да гласува.
КВОРУМ – 50. С 50 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: За включване в дневния ред за точката, касаеща извънредното заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК, който е съгласен да включим точката в дневния ред, моля да гласува.
КВОРУМ – 50. С 50 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: И като цяло да гласуваме дневния ред, оттеглена е точка 9 и включване на тези две допълнителни точки, които ще бъдат поставени в дневния ред преди питанията. С дневния ред като цяло, който е съгласен, моля да гласува.
КВОРУМ – 50. С 50 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния
ДНЕВЕН РЕД:
1. Определяне броя и избор заместник – председатели на Общински съвет – Русе
2. К.Л. 21 Информация за финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в които Община Русе не е единствен собственик на капитала, за отчетната 2014 г.
3. К.Л. 24 Предоставяне за управление активи на Общинско предприятие „Обреден дом“
4. К.Л. 23 Приемане на краен ликвидационен баланс на „Паркстрой“ ЕООД в ликвидация и заличаването му в Търговския регистър при Агенцията по вписванията
5. К.Л. 22 Внасяне на допълнителна парична вноска за обезпечаване на процеса на ликвидация на „Летище-Русе“ЕООД
6. К.Л. 40 Даване на съгласие за провеждане на процедура за последваща акредитация на „Комплексен онкологичен център – Русе” ЕООД
7. К.Л. 37 Сключване на допълнително споразумение към Договор за предоставяне достъп за извършване на пристанищни услуги в пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“, сключен на 05.11.2010 г. между Община Русе и „Порт Пристис“ ООД
8. К.Л. 20 Предложение за отмяна на Решение №1304/26.02.2015 г. и даване на ново съгласие за започване на подготвителни действия за предоставяне на концесия на пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ гр. Русе
9. К.Л. 34 Учредяване безвъзмездно право на управление на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в гр. Русе, местност „Орта Екенлик“ на Общинско предприятие „Комунални дейности“ за дейността на отдел „Приют за безстопанствени животни“
10. К.Л. 15 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински недвижими имоти, на детски градини, намиращи се територията на Община Русе
11. К.Л. 35 Допълване Списък №3 на общинските жилища за резервен жилищен фонд, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
12. К.Л. 36 Замяна на общински недвижим имот в гр. Русе, Източна промишлена зона, бул. „България“ №292А с имоти собственост на „Сакса“ ООД
13. К.Л. 38 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на вещи-частна общинска собственост, представляващи силажовместилища, намиращи се в землището на с. Бъзън, Община Русе
14. К.Л. 1 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински преместваеми обекти – павилиони по чл.56 от ЗУТ, разположени върху част от терен публична общинска собственост за Мартенски базар – 2016 г.
15. К.Л. 2 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
16. К.Л. 8 Отдаване под наем на обособени части от учебни заведения на територията на Община Русе
17. К.Л. 9 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв. м., съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
18. К.Л. 10 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в гр. Мартен
19. К.Л. 12 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Съюз на пенсионерите – 2004“
20. К.Л. 13 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Регионален съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва гр. Русе“
21. К.Л. 14 Отдаване под наем на част от сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Федерация за приятелство с народите на Русия и ОНД“
22. К.Л. 6 Определяне на начална тръжна годишна наемна цена за орехови и лескови култури от общинския поземлен фонд на Община Русе за 2016 година.
23. К.Л. 7 Предоставяне ползването на гори и горски територии от общинския горски фонд на ДЛС „Дунав“ – Русе и ДГС „Сеслав“ – Кубрат до 31.12.2020 година
24. К.Л. 39 Определяне размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на Община Русе, кметовете на кметства, считано от 09.11.2015 г.
25. К.Л. 30 Изменения на Бюджета на Община Русе към 30.09.2015 година
26. К.Л. 31 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2015 година
27. К.Л. 32 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 40 ал.1 от ПМС №8/16.01.2015г. от Бюджет 2015 година, утвърден с Решение на Общински съвет №1285/12.02.2015г.- Приложение №17
28. К.Л. 16 Подготовка на проектно предложение по процедура BG05SFOP001-4.001 „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 областни информационни центрове“ по приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ“, Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
29. К.Л. 17 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на енергетиката, Програмен оператор по Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014
30. К.Л. 25 Съгласие за удължаване на срока на Запис на заповед в изпълнение на Решение №1278, прието с Протокол №45 от 22.01.2015 г. на Общински съвет- Русе и издаването на негово място на нов Запис на заповед, неотменно и безусловно, без протест и разноски, платим на предявяване, със срок за предявяване на плащането – 03.03.2016 г., в размер на 524 986.00 лв. в полза на договарящия орган – МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Регионално развитие” – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” по проект „Техническа помощ в подкрепа на Община Русе за програмен период 2014-2020 г.”.
31. К.Л. 26 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура – външна водопроводна връзка до имот с идентификатор 63427.183.22 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
32. К.Л. 27 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – газопроводно отклонение от съществуващ кранов възел до ПИ 000181 в местност „Боклоджа“, землище на с. Червена вода
33. К.Л. 28 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000032 в местност „Среден път“, землище на с. Червена вода
34. К.Л. 29 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно ел. захранване от ПИ 1314048 до стълб №144 на ВЕЛ 20 kV „Ново село“ в местност „Пранга“, землище на с. Ново село, Община Русе
35. К.Л.3 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 503.2429, находящ се в местността „Дрибак 4,5“ в землището на с.Николово, Община Русе
36. К.Л. 4 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.693, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе.
37. К.Л. 5 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на имот с номер 702007, находящ се в местността „Барбара“ в землището на с.Тетово, Община Русе
38. К.Л. 18 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – изменение на план за улична регулация на кръстовището между бул.“Христо Ботев“ и бул.“Васил Левски“, засягащо квартали 596, 604 и 855 по регулационния план на гр. Русе и план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.4.3018 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе
39. К.Л. 19 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение от съществуващ уличен водопровод Ф 60 до ПИ 20053 в местност „Корията“, землище на с. Сандрово
40. Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии
41. Избор на членове на комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт
42. Определяне на представител на общината в сдружения на местни власти, в които общината е член
43. Избор на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие
44. Предложение на лица, които да бъдат определени за съдебни заседатели в Районен съд-Русе
45. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе, насрочено за 17.12.2015 г.
46. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 690/11.09.2015 г.
47. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 691/11.09.2015 г.
48. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 692/11.09.2015 г.
49. Изказване на Галина Атанасова – вх.№ 680/08.09.2015 г.
 

Файлове