Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 20 май 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства: Веселин Велчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля, общинските съветници да заемат местата си. Колеги, моля и все пак да слагаме маските, все още се налага, над носа да бъдат.Уважаеми колеги, моля да стартираме проверка на кворума. 36 общински съветници са се регистрирали по електронна система, видимо са повече в залата. Имаме необходимият кворум да започнем нашата работа. Откривам 22-то редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем искам да приветствам, имаме стажанти в залата, студенти от Юридическия факултет, които тази седмица бяха на стаж в областна администрация и в Общинския съвет, другата седмица са в общинска администрация – Екатерина, Кристиян и Иванина са в залата, да им пожелаем успех в стажа им. Уважаеми колеги, във връзка с получено писмо от областния управител на Област Русе докладвам следната корекция, която е необходимо да се направи в Протокол №21 от проведеното на 22.04.2021 година заседание на Общински съвет – Русе. В цитираният протокол, в предварително обявения дневен ред на страница 3 и страница 4 да се добавят Точка 1 Избор на заместник-председател на Общински съвет – Русе и точка 33 Удостояване на Александър Георгиев Недков със званието „Почетен гражданин на град Русе“. Тези точки са гласувани и разгледани от общинските съветници на заседанието, проведено на 22.04.2021 г. предвид, което следва същите да бъдат включени в обявения дневен ред, а останалите точки от дневния ред да се преномерират съгласно извършената корекция.  (коментар от зала не се чува) Няма да отговарям от място, ако искате от микрофон може да станете. Уважаеми колеги, на основание чл. 106 от Правилника обявявам постъпилите питания. Питане с вх. №404 от 07.05.2021 г. от общинския съветник Владо Владов относно обезопасяване на кейова стена в град Русе, само с писмен отговор е. Питане с вх. №405 от 13.05.2021 г. от общинския съветник Владо Владов, относно изоставен терен на територията на Община Русе, само с писмен отговор. Питане с вх. №364 от 26.04.2021 г. от общинския съветник Кънчо Йорданов, относно състояние на уличните телефони в град Русе, с устен и писмен отговор. Питане с вх. №426 от 14.05.2021 г. от общинския съветник д-р Кристиян Иванов, относно паркиране пред „Център по дентална медицина – 1“ ЕООД, с писмен и устен отговор. Питане с вх. №428 от 14 май от общинския съветник Траян Тотев, относно определяне на места за залесяване на територията на Община Русе, с писмен и устен отговор. Питане с вх. № 430 от 14.05.2021 г. от общинския съветник Илиян Илиев, относно лошо състояние на пътната настилка зад блок „Странджа планина“, с писмен и устен отговор. Питане с вх. №432 от 14.05.2021 г. от общинските съветници Росица Георгиева и Асен Даскалов до кмета на кметство Червена вода Людмила Маринова, относно уличната мрежа на територията на населеното място, с писмен и устен отговор. И последното питане е с вх. №437 от 14.05.2021 г. от общинския съветник Иван Петров Иванов, относно товаро-разтоварната и охранителна дейност в платените зони за паркиране, с писмен и устен отговор. Съгласно чл. 109, ал. 1 от Правилника връчвам писмените отговори на питанията, по които е изискан само писмен отговор, 2 броя на Владо Владов. На питанията, по които е поискан писмен и устен отговор, писмените отговори ще бъдат връчени след приключване на процедурата по чл. 108 от правилника. Заповядайте, г-н Владов, да си получите отговорите. Преди да започнем с разискванията по дневния ред на всички от вас са раздадени картички за парад на ретро автомобили, те са от ретро клуб „Русчук“, на което са поканени всички общински съветници, както и общинска администрация да присъстват на 5 юни в Парка на младежта. Започваме с разискванията по дневния ред има гласуван дневен ред от председателския съвет, който е обявен съгласно нашия правилник. Има ли предложения за изменения и допълнения по дневния ред? Г-н Дауд Ибрям, заповядайте.

            Г-н Дауд Ибрям:  Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмете, във връзка с точка 34 молбата ми е да бъде изместена в началото на заседанието. Много е възможно да не мога да остана в последната част и съм докладчик по точката и моля за разбиране от страна на колегите.  

Г-н Иво Пазарджиев: Добре има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Гласуваме предложението на г-н Дауд Ибрям за корекция на дневния ред. (коментар от зала не се чува) Извинявайте, прекратете гласуването, моля. Господин Ибрям като втора точка ли предлагате да бъде? (коментар от зала не се чува) Втора. Предложението е да бъде корекцията к.л. 507 да бъде изместен като 2-ра точка в дневния ред. Гласуваме предложението на г-н Дауд Ибрям.

КВОРУМ – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло. Системата е стартирана, моля да гласувате.

КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. 479 Стартиране на процедура за пряко възлагане, превозите по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема в част – градски линии на вътрешния оператор „ОБЩИНСКИ ТРАНСПОРТ РУСЕ” ЕАД
 2. К.л. 507 Приемане на Отчет за дейността на временната комисия за проучване на всички факти и обстоятелства, свързани със замърсяването на атмосферния въздух и за отпадъците в Община Русе за периода месец Януари 2021 – месец Март 2021 година
 3. К.л. 490 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: бул. „Липник“ №52, вх. 3, ет. 0, гр. Русе, предмет на АОС №8730/09.11.2018 г.
 4. К.л. 491 Решение за приватизация чрез търг на общински недвижим имот с адрес: ул. „Кръстец“ №81, кв. Дружба II-„Селеметя“, град Русе, предмет на АОС №5335/14.02.2021 г.
 5. К.л. 473 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 6. К.л. 474 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, а административен адрес гр. Русе, ул. „Братя Миладинови“№37
 7. К.л. 478 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 65348.66.7 по КККР на с. Сандрово, местност Люцерните, община Русе
 8. К.л. 480 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIV-876 в кв. 103 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 9. К.л. 481 Съгласие за продажба на общински терен от 19 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XXII-667 в кв. 48 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 10. К.л. 482 Съгласие за продажба на общински терен от 8 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-31 в кв. 8 по регулационния план на село Николово, Община Русе
 11. К.л. 483 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Лисец“ №56
 12. К.л. 496 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VI-156 в кв. 17 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, ул. „Филип Тотю“, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 13. К.л. 497 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе
 14. К.л. 500 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Връшка чука“№12
 15. К.л. 501 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща 194,55/509 ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.2.2986 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ул. „Тодор Каблешков“№7
 16. К.л. 502 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе
 17. К.л.  503 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе
 18. К.л. 485 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 19. К.л. 486 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Блок 14“
 20. К.л. 487 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе 
 21. К.л. 498 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма Европейски механизъм за градско развитие (EUCF), част от Хоризонт 2020
 22. К.л. 499 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана с финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
 23. К.л. 505 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да участва с проектно предложение на Инвестиционна програма за Климата – Електромобили, финансира от Националния доверителен екофонд
 24. К.л. 492 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година
 25. К.л 475 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2021 година
 26. К.л. 476 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2021 г.
 27. К.л. 477 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2020 
 28. К.л. 488 Увеличаване капацитета на смесените яслени групи в Детска ясла №1, Детска ясла №4, Детска ясла №8, Детска ясла № 9, Детска ясла №12 и Детска ясла №15 в Община Русе
 29. Изказване на Мариян Димитров – вх.№425/2021 г.
 30. К.л. 489 Отпускане на еднократна, целева помощ от бюджета на община Русе на лица заболели от COVID 19
 31. К.л. 493 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.106, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе
 32.  К.л. 494 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.2337, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 33. К.л. 495 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.149.297 по КККР на гр. Русе, местност Касева чешма, община Русе
 34. К.л. 506 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение през ПИ 65348.68.69 и 65348.18.117, с НТП – пасище, публична общинска собственост
 35. К.л. 504 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 36. Питания от общински съветници

Файлове