Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ проведено посредством видеоконферентна връзка на 24 януари 2022 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници участваха 49. Отсъстваха Бедрос Пехливанян и Веселин Велчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Добро утро, колеги. Моля всички да активирате приложението „Пулт за гласуване“. Ще извършим проверка на кворума посредством пулта за гласуване. Моля да стартираме проверка на кворума. Тридесет и осем души са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам двадесет и деветото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Уважаеми колеги, уважаеми дами и господа, уважаеми русенци, през последната седмица нашият град и държавата бяха потресени от жестоко убийство, от което пострада наша съгражданка. Още по-тежко за нас е, че от това ужасно деяние пострада семейството на наш уважавам колега. В моменти като този, политическите различия остават на заден план и напред би трябвало да излезе съпричастността. През последната седмица разговарях с много колеги общински съветници. Всички бяха изключително потресени и съпричастни към мъката на семейство Пехливанян. Въпреки, че заседаваме чрез видеоконферентна връзка, моля с едноминутно мълчание да почетем паметта на госпожа Еранохи Пехливанян и да бъдем съпричастни към семейство Пехливанян.

Едноминутно мълчание в памет на госпожа Еранохи Пехливанян.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря ви. Започваме, има две изказвания заявени. Госпожа Наталия Кръстева е заявила, господин Орлин Дяков ще направи изказване. Заповядайте, господин Дяков.

            Г-н Орлин Дяков: Добро утро на всички! Уважаеми колеги и скъпи съграждани, свидетели сме на ескалираща агресия и обществено разединение и най-страшното, шокираща по своята жестокост и арогантност престъпност. Русе е градът на първите неща, с които русенци толкова се гордеем. В момента е черен лидер, където живота на хората последните дни беше белязан от насилие над лекари и здравни работници, стряскащо водеща черна статистика на заболеваемост от Ковид, а това, което наистина разтърси сърцата на всички русенци е кървавото злодеяние отнело живота на една прекрасна жена, майка и съпруга – Еранохи Пехливанян. С искрено съпричастие и болка се присъединяваме към скръбта на нашия обичан и уважаван колега и приятел Бедрос Пехливанян. Един човек за когото човечността и етичността винаги са били водещи във взаимоотношенията с хората. Не си сам, приятелю. Приканвам ви всички общински съветници от Русе да се обединят в името на възстановяване на етичността, мира и сигурността на жителите на града. Когато нападките и злостните хули минават всякакви граници на нормалното и на възпитанието, това слага тежък отпечатък върху цялото общество. Надигащата се вълна от несигурност и омраза е на път да ни върне към тъмните престъпни времена, от които смятахме, че сме се отървали завинаги. Страхът, който сковава сърцата на хората и ескалиращото напрежение във взаимоотношенията, делението и агресията трябва да бъдат спрени. Нека Русе бъде първият град, където гражданите се обединят не от омраза, а от дълбокото съзнание за обща цел. Свеждаме глави пред паметта на невинната жертва Еранохи Пехливанян и се молим за утеха на скърбящите й близки. Благодаря за вниманието.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря, господин Дяков. Госпожа Росица Георгиева, заповядайте.

            Г-жа Росица Георгиева: Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги. На основание чл. 76. Ал. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, взимам думата за изказване извън въпросите от дневния ред, за да изразя позицията на общинските съветници от групата „Патриотите – ВМРО“ относно проявеното преди няколко дни насилие срещу д-р Ивайло Иванов –общопрактикуващ лекар в с. Ново село, на медиците от УМБАЛ „Медика“. Осъждаме като крайно неприемливи всички прояви на агресия, заплахите за убийство към лекари, медицински сестри и санитари са абсолютно недопустими. Ние всички като общество дължим огромен респект към всички медици, които понасят в най-голяма тежест пандемията и са на първа линия, за да пазят човешкия живот и здраве. Медиците на първа линия са поставени пред огромни изпитания, преминавайки от четвърта в пета вълна на пандемията, без ден почивка. Нека бъдем безкомпромисни към такива прояви и да покажем като общество, че твърдо се противопоставяме на безочливото поведение, агресия и посегателство срещу личността. Агресията няма повече място в нашето ежедневие. Не приемаме никаква форма на агресия срещу лекари, фармацевти, професионалисти по здравни грижи, санитари и шофьори на линейки, които всеки ден пренебрегват себе си, за да помогнат на друг вярващ или невярващ, а накрая просто човек, който се нуждае от квалифицирана медицинска помощ основана на медицинската наука и практика. Призоваваме компетентните органи за стриктно прилагане на законодателните мерки и налагане на най-строги санкции за всеки позволил си да извърши физическа саморазправа и да засегне достойнството и авторитета на работещите в сферата на здравеопазването. Обръщаме се към всички хора, да оценяват труда на всички лекари, медицински сестри и санитари, да уважават професионализма им и да отдадем своята благодарност за ежедневните грижи, които полагат в интерес на здравето и живота на пациентите. На всички вас, работещи в сферата на образованието, дължим огромно уважение и признателност. Благодаря.

            Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на госпожа Георгиева. На председателския съвет, който беше преди тази сесия политическите сили се обединиха да излезем с декларация или с обръщение до съответните институции. Най-вероятно ще бъдат извършени консултации през следващите дни, за да бъде направено на следващото заседание на Общински съвет по съответния ред. Благодаря, колеги. Започваме с нашата работа. Има едно предложение за извънредна точка, имате го получено на електронните пощи още в петък. Само секунда, че имам някакъв проблем с таблета. Предложението е с Вх. № 41/21.01.2022 г. относно „Приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID 19 и наложените в тази връзка ограничения“. Предлагам точката да бъде включена като точка двадесета, преди изказването на господин Мариян Димитров. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Гласуваме първо моето предложение за включване като двадесета точка. Моля да стартираме системата за гласуване. Моето устройство не работи.

Гласуване по извънредното предложение да влезе в Дневния ред под Точка 20

КВОРУМ – 40. С 40 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.          

            Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло. Моля да стартираме системата за гласуване.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. № 714 Отчет за изпълнение на Годишния план за приватизация на общинска собственост през 2021 г. и приемане на Годишен план за приватизация на общинска собственост през 2022 г.
 2. К.л. № 713 Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2022 година
 3. К.л. № 731 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – ЧОС, с адрес гр. Русе, местност „Слатина – Индустриален парк  – Русе       
 4. К.л. № 716 Откриване процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, при условията на чл. 37, ал. 2 от ЗОС
 5. К.л. № 715 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
 6. К.л. № 717 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в с. Сандрово, Община Русе
 7. К.л. № 718 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопроводно отклонение, водомерна шахта и водопровод през ПИ 47336.63.369 с НТП – пасище, публична общинска собственост
 8. К.л. № 719 Учредяване безвъзмездно право на управление върху част от общински недвижим имот в град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Йордан Йовков“ №12, на ОД на МВР – Русе за нуждите на Участък „Средна кула“ към Първо районно управление
 9. К.л. № 720 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на Сдружение „Вивамакс“
 10. К.л. № 721 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Русенска търговско-индустриална камара“
 11. К.л. № 722 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост, разположена в село Семерджиево, Община Русе
 12. К.л. № 723 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения на територията на Община Русе
 13. К.л. № 724 Отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ на държавно предприятие „Български спортен тотализатор“
 14. К.л. № 729 Поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № 749, прието с Протокол № 28/13.12.2021 г. на Общински съвет – Русе
 15. К.л. № 725 Приемане на наредба за изменение и допълнение на наредба № 16 на Общински съвет Русе за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на община Русе
 16. К.л. № 726 Одобряване на споразумение за сътрудничество
 17. К.л. № 727 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение до ПИ 63427.153.2177 в м. „Караач“, землище на гр. Русе
 18. К.л. № 728 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.149.361, местност „Касева чешма“, землището на гр. Русе, община Русе
 19. К.л. № 730 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода юли 2021 г. – декември 2021 г.    
 20. Приемане на мерки за подпомагане на таксиметровия бранш за преодоляване на икономическите последици от разпространението на COVID 19 и наложените в тази връзка ограничения               
 21.  Заявление за изказване от Мариян Димитров – вх.№ 35/2022 г.

Файлове