Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 13 декември 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници участваха 49. Отсъстваха Биляна Иванова и Гергана Николова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Добро утро на всички. Часът е 09:01. Моля всички да заглушат микрофоните си. Колеги, моля да заглушите микрофоните си. Моля да стартираме проверка на кворума. Тридесет души са се регистрирали по електронната система, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам двадесет и осмото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Уважаеми колеги, уважаеми представители на администрацията, които сте в залата, във връзка с проведените избори за 47-то Народно събрание на Република България и промяна в състава на Общински съвет – Русе, имаме представители на Общинската избирателна комисия, които ще съобщят промяната и ще се положи клетва от нов общински съветник. Моля представителите на Общинска избирателна комисия да заповядат на трибуната.

Г-н Николай Братованов: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, съгласно Решение № 269/20.11.2021 г., което е влязло в сила и съгласно постъпило заявление от 19.11.2021 г. от Михаил Петков Илиев от листата на ПП „ГЕРБ“ избран за народен представител от 19 МИР Русе с Решение № 976-НС/19.11.2021 г. на ЦИК. Същият е встъпил в правата си като народен представител вече. Съответно са прекратени предсрочно пълномощията на Михаил Петков Илиев под № 14 от списъка на общинските съветници от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“ и съответно е избран за общински съветник Владислав Димов Атанасов под № 19 от кандидатската листа на ПП „ГЕРБ“. В тази връзка следва да бъде встъпване в пълномощията на новия общински съветник Владислав Димов Атанасов. Следва да бъде положена и законоустановената клетва.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля присъстващите в залата да станат. Господин Атанасов, заповядайте на трибуната.

Г-н Николай Братованов: Повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България…

Г-н Владислав Атанасов: Заклевам се в името на Република България…

Г-н Николай Братованов:…да спазвам конституцията и законите на страната…

Г-н Владислав Атанасов: …да спазвам конституцията и законите на страната…

Г-н Николай Братованов:…и във всичките си действия…

Г-н Владислав Атанасов:…и във всичките си действия…

Г-н Николай Братованов:…да се водя от интересите на гражданите…

Г-н Владислав Атанасов: …да се водя от интересите на гражданите…

Г-н Николай Братованов:…от Община Русе и да работя за тяхното благоденствие.

Г-н Владислав Атанасов:…от Община Русе и да работя за тяхното благоденствие.

Г-н Николай Братованов: Заклех се.

Г-н Владислав Атанасов: Заклех се.

Г-н Иво Пазарджиев: Господин Атанасов, заповядайте да подпишете клетвената декларация. Пожелавам на господин Атанасов успешна работа като общински съветник. Той има опит като такъв и да успее да изпълни ангажиментите, за които са го избрали неговите гласоподаватели. Продължаваме с нашата работа, колеги. Моля да заглушите микрофоните си, заявки за изказвания да се правят в чата. На основание чл.106 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, обявявам постъпилите питания. Питане с Вх. № 999/07.12.2021 г. от общинския съветник Траян Тотев относно неправителствени организации работещи с деца на територията на Община Русе с писмен и устен отговор. Питане с Вх. № 1000/07.12.2021 г. от общинския съветник Димитър Димитров относно излезли от употреба МПС с писмен и устен отговор. Питане с Вх. № 1001/07.12.2021 г. от общинския съветник Димитър Димитров относно ВЕИ с писмен и устен отговор. Питане с Вх. № 1002/07.12.2021 г. от общинския съветник Иво Пазарджиев относно законността на строеж по ул. „Мостова“, само с писмен отговор. Питане с Вх. № 1005/07.12.2021 г. от общинския съветник Иво Пазарджиев относно състояние на басейн и боксова зала при извършено приемо-предаване от Спортно училище „Майор Атанас Узунов“ на собственика Община Русе, с писмен и устен отговор. Съгласно чл.109, ал.1 от правилника в началото на заседанието се връчват отговорите на питанията по които е поискан само писмен отговор. На тези питания, които следва да се отговори писмено и устно, отговорите ще бъдат връчени след завършване на процедурата по чл.108 от правилника като в настоящия случай това ще стане чрез електронна поща. Постъпило е искане от общинският съветник Асен Даскалов за поправка на очевидна фактическа грешка, на основание чл.62 от АПК и чл.98 от правилника. Ще изчета искането: „Уважаеми господин Председател, на заседанието на Общински съвет – Русе проведено на 18.11.2021 г. на което беше гласувано и прието Решение № 724 във връзка с издаване на разрешение за изработване на ПУП – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.62.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе находящ се в местност „Оранжерията“, землището на гр. Мартен, Община Русе. След проверка на протокола, установих че в Решение № 724 е допусната очевидна фактическа грешка. В първия абзац на решението, като основанието за вземането му погрешно е посочено искане с Вх. № УТ-27-74/11.08.2021 г. от Ангел Стоянов Тодоров, вместо правилното искане с Вх. № УТ-27-79/20.08.2021 г. от Росен Оскаров Калинов. Във връзка с горното и на основание чл. 62 от АПК и чл. 98 от Правилника за дейността и организацията на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, моля на следващото заседание на Общински съвет – Русе да обявите поправката на очевидна фактическа грешка.“ Обявявам поправка на очевидна фактическа грешка. Продължаваме на нашата работа. Господин Станимир Станчев за процедура, заповядайте. Господин Станчев, заповядайте.

Г-н Станимир Станчев: Чуваме ли се?

Г-н Иво Пазарджиев: Да, заповядайте.

Г-н Станимир Станчев: Благодаря много. Уважаеми господин Председател, предлагам процедура поименна проверка на кворума. През последната сесия и комисии бяхме сезирани от наши гласоподаватели, че има хора, които участват в заседанието на комисиите и на сесии, които фактически не пребивават в страната. И първата крачка е при провеждане на онлайн заседание да направим поименно проверка на кворума, за да можем и ние да си направим компетентните изводи. Благодаря Ви.

Г-н Иво Пазарджиев: Господин Станчев, благодаря Ви. Ще подложа на гласуване Вашето предложение, но при провеждане на заседанията онлайн нямаме изискване кой общински съветник къде да се намира физически, така че в този смисъл не мисля, че…

Г-н Станимир Станчев: Уважаеми господин Председател, това е втория въпрос. Морално ли е, защото това е ангажимент, не е така помеждудругото да си караме буса или се возим в него, да присъстваме на заседание на комисии и на сесии.

Г-н Иво Пазарджиев: Добре. От тук нататък изводите наистина във връзка с изказването на господин Станчев, всеки може да си ги направи сам. Подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Станимир Станчев за поименна проверка на кворума.

КВОРУМ – 39. С 27 гласа „за”, 5 „против” и 7 „въздържали се” се прие процедурното предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Да, моля да ми предоставите списък за поименна проверка на кворума, като ще помоля и операторите в залата да наблюдават дали се изпълняват изискванията за включена камера и звук, както и имената да бъдат изписани на кирилица.

Айдоан Джелил – не

Александър Неделчев – да

Асен Даскалов – да

Бедрос Пехливанян – да

Биляна Иванова – не

Валери Иванов – не

Веселин Велчев – не

Веселко Цветков – да

Владислав Атанасов – да

Владо Владов – да

Галин Ганчев – да

Гергана Николова-Спасова – не

Дауд Ибрям – да

Деана Тонева – да

Деница Иванова – да

Деян Недков – да

Диана Ласонина – не

Дилян Саманджиев – да

Димитър Димитров – да

Евгени Игнатов – да

Екатерина Иванова – да

Елеонора Николова – да

Елисавета Досева – да

Елка Симеонова – да

Иван Кюркчиев – да

Иван Костадинов Иванов – да

Иван Григоров – да

Иван Петров Иванов – да

Иво Пазарджиев – да

Илиян Илиев – да

Йовчо Смилов – да

Йорданка Даневска – да

Косьо Станев – да

Кристиян Иванов – да

Кънчо Йорданов – да

Луиза Попова – да

Милко Костадинов – да

Мирослав Славчев – да

Наталия Кръстева – да

Нора Стоянова – да

Орлин Дяков – да

Пламен Цветков – да

Росица Георгиева – да

Светлозар Симеонов – да

Станимир Станчев – да

Г-н Иво Пазарджиев: Господин Станчев, обаче имате някакъв проблем с микрофония. И преди това докато водехме разговора Ви чувах изключително зле. Ако има нещо включено около Вас, някакво устройство, моля да реагирате тъй като (не се чува). Тъй като сте от активните съветници и предполагам ще се включвате и нататък, да можем да реагираме навреме.

 Стоян Христов – да

 Теодора Константинова – да

 Тодор Койнов – да

 Траян Тотев – да

 Христо Белоев  – да

 Юрий Георгиев – да

Г-н Иво Пазарджиев: Четиридесет и шест души са се регистрирали съгласно извършената поименна проверка на кворума. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Започваме с разискванията по дневния ред. Има ли предложения във връзка с дневния ред? Имате го предварително изпратен, гласуван на Председателски съвет. Не виждам заявки за изказвания по дневния ред. Чрез електронната система, подлагам дневния ред на гласуване. Моля, гласувайте. С 41 гласа „за“, в чата Дилян Саманджиев и Христо Белоев „за“.

КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. 669 Годишен отчет за втората година от изпълнението на Програмата за управление на Община Русе за мандат 2019-2023 г.
 2. К.л. 710 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.
 3. К.л. 670 Даване на съгласие за сключване на договор, за пряко възлагане на обществен превоз на пътници с „Общински транспорт Русе“ ЕАД, като вътрешен оператор по смисъла на Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси. (Наредбата) и Регламент (ЕО) №1370/2007г. на Европейския Парламент и на Съвета от 23.10.2007г.
 4. К.л. 671 Одобряване на споразумение  между управителя на Комплексен онкологичен център – Русе ЕООД на основание чл. 365 от Закон за задълженията договорите (ЗЗД) и във връзка § 1, ал. 3 от ПРЗ на Закона за бюджета на НЗОК (ЗБНЗОК) за 2021 г. за заплащане на незаплатени стойности на дейности в болничната медицинска помощ, установени чрез проверки, открити със заповеди на директорите на РЗОК на основание чл. 72, ал. 2 от ЗЗО и Инструкция № РД-16-43/09.06.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от ЗЗО, констатирани като подлежащи на заплащане
 5. К.л. 673 Провеждане на конкурс за управител на „Общински пазари” ЕООД
 6. К.л. 674 Приемане на предложение от концесионера „Порт Пристис“ ООД за изменение на Договор за предоставяне на концесия за пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ – публична общинска собственост
 7. К.л. 675 Приемане на решение относно одобряване, приемане и придобиване на инвестиции, извършени в активи – общинска собственост, от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе на територията на Община Русе за периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., съгласно Договор за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставянето им за управление на „Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе
 8. К.л. 676 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – частна държавна собственост с идентификатор 63427.147.275 по КККР на гр. Русе, находящ се в землището на гр. Русе, местност „Орта Екенлик“, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
 9. К.л. 677 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – публична държавна собственост с идентификатор 63427.179.44 по КККР на гр. Русе, находящ се в Русе, местност „Орта Екенлик“, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост
 10. К.л. 678 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общинска сграда с идентификатор 63427.7.363.4 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №15, за нуждите на Детска ясла №15
 11. К.л. 679 Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху недвижим имот – държавна собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Рига“ №1, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост
 12. К.л. 681 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Омайниче“   
 13. К.л. 682 Съгласие за продажба на общински терен от 12 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ III-1316 в кв. 331 по регулационния план на село Червена вода, Община Русе
 14. К.л. 683 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ X-1920 в кв. 164 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
 15. К.л. 684 Съгласие за продажба на общински терен от 13 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-62 в кв. 6 по регулационния план на село Долно Абланово, Община Русе
 16. К.л. 685 Откриване  процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижими имоти, находящи се в с. Сандрово, Община Русе 
 17. К.л. 686 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7  
 18. К.л. 687 Промяна в списъците с общински жилища
 19. К.л. 688 Провеждане на процедура по чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост
 20. К.л. 689 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи с площ над   3,00 кв.м на територията на гр. Русе
 21. К.л. 690 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за консулски помещения с прилежащ терен на Генерално консулство на Русия в гр. Русе
 22. К.л. 691 Подпомагане на Народно читалище „Стефан Караджа 2018 Русе“ и Народно Читалище „Гюнеш – 2012“
 23. Информация за изменения на бюджета на Община Русе към 30.09.2021 г.
 24. К.л. 711 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл.37, ал.1, т.1 от ПМС № 408/23.12.2020 г. от бюджет 2021 г., утвърден с Решение на ОбС № 424, прието с Протокол № 19/09.03.2021 г. – Приложение № 18 
 25. К.л. 672 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Специализирано звено „Контрол, охрана, обществен ред и сигурност“ (СЗ“КООРС“) при Община Русе
 26. К.л. 692 Изменение на Наредба №26 за притежаване, отглеждане и контрол на животни на територията на Община Русе, приета от Общински съвет Русе
 27. К.л. 693 Приемане на Програма за качеството на атмосферния въздух по показатели ФПЧ10 и ФПЧ 2,5 на Община Русе периода 2021-2026 г. и План за действие към нея
 28. К.л. 694 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да приеме предложението за партньорство по Оперативна програма „Добро управление“ по процедура BG05SFOP001-2.021 на Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП)
 29. К.л. 695 Кандидатстване с проектно предложение по Проект „Красива България“
 30. К.л. 696 Поправка на фактическа грешка, допусната в Решение № 681, прието с Протокол № 27/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе
 31. К.л. 697 Одобряване на Меморандум за сътрудничество във връзка със съвместна работа по подкрепа за внедряване на нови технологии в училищата и детските градини
 32. К.л. 698 Одобряване на споразумение за партньорство по програма „Space Camp Turkey” 2022
 33. К.л. 699 Програма за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2022 г.
 34. К.л. 700 Отчет за 60. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2021
 35. К.л. 701 Програма и бюджет за 61. МФ „Мартенски музикални дни“ през 2022 г.
 36. К.л. 702 Разкриване на нова социална услуга „Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания“, делегирана от държавата дейност, считано от 01.01.2022 г.
 37. К.л. 703 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатори 63427.268.28 и 63427.268.50 по КККР на гр. Русе и изменение план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.268.49 по КККР на гр. Русе, местност „Мерата“, землището на гр. Русе, община Русе
 38. К.л. 704 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.181.2 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Над линията“
 39. К.л. 705 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ с идентификатор 63427.159.54, местност „Кону бунар“, землището на гр. Русе, община Русе
 40. К.л. 706 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 65348.32.184 и 65348.65.182, местност „Мерата“, по плана на с. Сандрово, община Русе
 41. К.л. 707 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ кабел ниско напрежение до ПИ 63427.169.595 в м. „Гълъбец“, землище на гр. Русе
 42. К.л. 708 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ 63427.299.21 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 43. К.л. 709 Отказ от даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – Изменение план улична регулация на ул. „Кресна“ от О.Т. 146 до О.Т. 149; Изменение план за регулация на УПИ I-1260за хотел и главно управление на туризма в кв. 275, УПИ II-за озеленяване и УПИ I-за обществено обслужване в кв. 927, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с което се изменят границите на кв. 275 и кв. 927 по плана на гр. Русе; План за застрояване за новообразуван имот в кв. 275, ЦГЧ по плана на гр. Русе
 44. К.л. 680 Трансформация на характера на общинската собственост спрямо сграда, собственост на Община Русе (поради отпадане на нуждата от предоставяне), и даряване на сградата в полза на Министерството на вътрешните работи на Република България
 45. Промяна в състава на комисии към Общински съвет – Русе и на представителите на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие
 46. Приемане на план за работа на Общински съвет – Русе за периода от месец януари до месец март 2022 г.
 47. Питания
 48. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 1014/2021 г.

Файлове