Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 13 Септември 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Мирослав Славчев, Дилян Саманджиев, Биляна Иванова, Веселин Велчев, Дауд Ибрям и Михаил Илиев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински  съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Моля, общинските съветници да заемат местата си (в залата се шуми). Колеги, моля заемете местата си, да стартираме проверка на кворума. Моля, регистрирайте се. Тридесет и девет общински съветници са се регистрирали по електронна система, видимо има повече в залата, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам двадесет и петото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Колеги, моля за тишина. Колеги, да започнем с нашата работа, искам да апелирам за слагане на предпазни маски, тъй като сте наясно с усложнената епидемична обстановка, ще наблюдаваме залата и ще изискваме от участниците задължително да слагат маските си над носа, както следва да бъде. Започваме. На основание чл. 106 от Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация, обявявам постъпилите питания, питания с входящ номер 743 от 27.08.2021 г. от общинският съветник Елеонора Николова относно състояние на общинското помещение предоставено на Сдружение „Родители на деца и възрастни с аутизъм“. Отговора за г-жа Николова ще бъде връчен в края на заседанието след прочитането му от Общинска администрация. Започваме с постъпилите извънредни точки. Предложение с входящ номер 764 от 09.09.2021 г. относно промяна на дата на одобреното от Общински съвет партньорско споразумение по одобрен за финансиране и мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово. Другата извънредна точка е : Предложение с входящ номер 765 от 09.09.2021 г. относно партньорско споразумение по одобрен за финансиране проект BGENERGY за прилагане на мерки за енергийна ефективност и третото извънредно предложение е предложение с входящ номер 769 от 09.09.2021 г. относно Договор за партньорство и сътрудничество между Община Русе и Българска телеграфна агенция за насърчаване развитието и популяризирането на международния фестивал „Мартенски музикални дни“. Също така има постъпило заявление от Г-н Мариян Димитров, който желае да се изкаже по точка от дневния ред, във връзка с внесената точка от дневния ред Контролен лист номер 539 Приемане на правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе преди гласуването на точката иска Г-н Димитров да се изкаже, така че ще подложа на гласуване въпросните предложения. Така, също уважаеми колеги аз предлагам Контролен лист номер 541, това е 42 – ра точка в проекта за дневен ред да я изтеглим като първа точка, тъй като по въпросната точка има външен експерт, който…, 42 – ра точка Контролен лист номер 541, тъй като по въпросната точка има външен експерт в залата – Архитект Силвия Алексиева, която да направи изказване и да обясни по въпросното предложение какво е работено от експертната група, за да не принуждаваме хора, които са извън състава на Общинския съвет да стоят дълго време да чакат в залата, аз ще помоля тази точка да бъде първа в дневния ред. Ще подложа по отделно всички предложения за гласуване като извънредните точки предлагам да бъдат включени като последни в дневния ред, а именно, както ги изчетох първата да бъде относно промяната на датата на одобреното от Общински съвет партньорско споразумение да бъде първата от последните точки, втората да бъде относно проекта BGENERGY и третата да бъде относно сключването на безсрочния договор между Община Русе и БТА. Относно изказването на Г-н Мариян Димитров предлагам действително то да бъде непосредствено преди точката за Правилника за обществения посредник. Нека да ги гласуваме по отделно влизането в дневния ред, както и предложението ми за Контролен лист номер 541 от 42 – ра да стане 1 – ва точка. Гласуваме относно предложението с входящ номер 764, да бъде първата от последните извънредни точки. Стартираме системата, моля гласувайте. 

Кворум – 45. С 45 гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ – се прие предложението. 

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме предложението с входящ номер 765 от 09.09.2021 г. относно BGENERGY да бъде втората от извънредните точки, моля гласувайте. 

Кворум – 45. С 45 гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ – Се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме относно включването в дневния ред на входящ номер 769 относно БТА, тя ще бъде третата от извънредните точки в края на дневния ред.

Кворум – 45. С 45 гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ – Се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Продължаваме, изказването на Г-н Мариян Димитров да бъде непосредствено преди точката за промяна на Правилника за дейността на обществения посредник. Моля, гласувайте колеги.

Кворум – 45. С 45 гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ – Се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: И гласуваме Контролен лист 541 да стане от 42 – ра 1 – ва точка в дневния ред.

Кворум – 45. С 45 гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ – Се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други предложения по дневния ред? Госпожа Златомира Стефанова, заповядайте.

Г-жа Златомира Стефанова: Уважаеми господин Председател, уважаеми общински съветници, бих искала да помоля да оттеглим точка 557, Контролен лист номер 557, извинявайте, при мен е номер 9 точка, но може би вече като се е разместило ще е друга точка, тъй като кметицата на с. Червена вода ни изпрати допълнително разяснение към тази точка и бихме искали да имаме време да проверим. Благодаря ! 

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на Г-жа Стефанова, ще считаме точката за оттеглена от страна на Общинска администрация. Има ли други предложения ? Господин Юрий Георгиев, заповядайте по дневния ред.

Г-н Юрий Георгиев: Уважаеми господин Председател, господин Милков, колеги, гости…

Г-н Иво Пазарджиев: На микрофона, ако обичате.

Г-н Юрий Георгиев: Групата на Демократична България Обединени предлага промяна в дневния ред, като имаме предвид, че всеки русенец респективно всеки общински съветник в Община Русе желае изграждането на втори Дунав мост между общината Русе и Гюргево. Считам, че Общински съвет – Русе може да излезе в декларация с принципно становище по този въпрос, като изрично подчертавам принципно съгласие в становище. Декларацията, която е предложена днес за гласуване от БСП не съдържа принципно позиции, а в голяма степен представлява лобистки текст в подкрепа на един конкретен бизнес проект изготвен от конкретна фирма, като считаме, че общинския съвет не е място за прокарване на бизнес интереси, предлагаме декларацията да бъде оттеглена, да бъде преработена в името на добрите нрави и доброто управление, да бъде внесена за гледане на друго заседание на Общински съвет. Предлагаме също да отпаднат изказванията на граждани предвидени по същата тема, тъй като подобни изказвания заложени по чл. 28, ал. 3 по Закона за местното самоуправление, както и на чл. 86, ал. 1 от нашия правилник. Благодаря Ви.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на Г-н Георгиев. Има ли други становища, предложения по дневния ред? Господин Валери Иванов, заповядайте.

Г-н Валери Иванов: Благодаря, господин Председател, уважаеми господин кмет на Община Русе, ще започна малко „Гледам и не вярвам на очите си, слушам и не вярвам на ушите си“. Точно за принципно съгласие става дума на общинския съвет, като местен орган на самоуправлението. За какви лобизми, за какви щуротии се говори ? Да, няма русенец, който да не желае втори мост Русе – Гюргево и всичко това са идеи и проекти, дали ще бъде на запад, дали ще бъде на изток от сега съществуващия мост това ще го решат съответните компетентни органи. Ние сме длъжни като местен парламент да дадем съгласие и наистина принципно, аз не виждам какво пише в декларацията толкова противоречащо на законите, затова аз не оттеглям предложението си и подкрепям решението на ръководството на общинския съвет да изслушаме компетентни хора и да декларираме съгласието си построяване на втори Дунав мост между Русе и Гюргево, защото това е във визия в следващите 50 – 100 години, тук не става дума за днес и утре, тук не става дума за никаква политика, кой какъв е и т.н. Тук става дума за развитието не само на русенска община, не само на русенска област, а и стратегическо за цяла Северна България и Южна България, защото това е част от международна връзка между седем държави, от Балтика, от Швеция, през Словакия, Румъния, България до Гърция, от Балтика до Егея, тя и така се казва магистралата „Дунав – Егея“, която е някъде 50 – 60 километра от втория кръг околовръстния на Букурещ, през Русе така мечтаната магистрала „Русе – Велико Търново“…

Г-н Иво Пазарджиев: По дневния ред.

Г-н Валери Иванов: Ами, това е.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря. Асен Даскалов по дневния ред.

Г-н Асен Даскалов: Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, аз предлагам гласуването на декларацията Контролен лист 568 да остане като във връзка с предложението на господин Георгиев, подкрепям да отпаднат изказванията, които са преди това, на ЗОРС коментирахме, мисля че с общи усилия се обединихме около това, че малко излизаме от компетенциите на Общински съвет, така че предлагам да отпаднат изказванията, предварителна точка 1 и 2 от дневния ред и да остане гласуване на Контролен лист номер         568 – декларацията. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Даскалов. По дневния ред господин Бедрос Пехливанян.

Г-н Бедрос Пехливанян: Уважаеми колеги, присъединявам се към това, което каза господин Даскалов, също бяхме на ЗОРС. Наистина в последния материал, ако няма наистина имена на форми и т.н., които аз не откривам, не виждам причина, в първоначалния вариант имаше такива. Благодаря Ви.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Пехливанян. Има ли други становища и предложения по дневния ред ? Не виждам. Първо подлагаме на гласуване предложението на господин Юрий Георгиев за отпадане на точка 4 Контролен лист 568 за следващо заседание, съответно и да отпаднат изказванията. Да…

Кворум – 41. С 6 гласа „за“, 16 „против“, 19 „въздържали се“ – Не се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Подлагам на гласуване предложението на Асен Даскалов да отпаднат изказвания по точка 2 и точка 3 на Георги Георгиев и на Румен Марков.

Кворум – 44. С 30 гласа „за“, 13 „против“, 1 „въздържал се“ – се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други предложения и становища по дневния ред, колеги? Не виждам. Гласуваме дневния ред като цяло с направените корекции.

Кворум – 44. С 44 гласа „за“, 0 „против“, 0 „въздържал се“ –  се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. № 541 Одобряване на Окончателен проект на Подробен устройствен план – План за застрояване на Лесопарк “Липник” в землището на с. Николово, Община Русе

2. К.Л. № 568 Приемане на декларация от Общински съвет – Русе за пълна подкрепа на идейния проект за построяване на нов мост над река Дунав, между град Русе, България и град Гюргево, Румъния и съответната му реализация

3. К.Л. № 551 Инвестиция за изграждане на нов покрит пазар за плодове и зеленчуци на пазар „Сан Стефано“, гр. Русе

4. К.Л. № 560 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46 и ул. „Вискяр планина“ №8

5. К.Л. № 561 Прекратяване на съсобственост чрез продажба частта на Община Русе, представляваща ¼ ид. части от поземлен имот с идентификатор 63427.6.331 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес гр. Русе, кв. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Зорница“

6. К. Л. № 535 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе

7. К.Л. № 556 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Шкодра“ №25

8. Изказване на Мариян Димитров

9. К.Л. № 539 Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за        организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Русе

10. К.Л. № 540 Приемане на Решение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

11. К.Л. № 585 Закриване на ДГ „Ралица“ – гр. Русе и промяна в адресите на сградите, в които се провежда обучението в ДГ „Чучулига“

12. К.Л. № 558 Даване на съгласие за учредяване възмездно право на прокарване и сервитут на техническа инфраструктура – водопровод през ПИ 65348.216.32 и ПИ 02796.101.487 с НТП – пасище, публична общинска собственост

13. К.Л. № 559 Съгласие за продажба на общински терен от 3 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-54 в кв. 4 по регулационния план на село Николово, Община Русе

14. К.Л. № 562 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес  гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7

15. К.Л. № 563 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“ №1 (бивш Хлебозавод)

16. К.Л. № 564 Учредяване безвъзмездно право на управление върху общински недвижими имоти, находящи се в град Русе

17. К.Л. № 565. Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имот – публична държавна собственост, представляващ УПИ I- 196 с  площ от 6210 кв.м., ведно с построените в него сгради по регулационния план на с. Долно Абланово, община Русе, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост

18. К.Л. № 570 Застраховане на жилищни имоти – частна общинска собственост

19. К.Л. № 571 Съгласие за продажба на общински терени от 3 кв.м. и 13 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ IX-614 в кв. 170 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе

20. К.Л. № 572 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Доростол“ №125 и ул. „Доростол“ №127

21. К.Л. № 573 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински недвижим имот – публична общинска собственост, представляваща част от сграда с идентификатор 63427.1.94.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, разположена в недвижим имот – общинска собственост, с идентификатор 63427.1.94 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. “Алея Възраждане“ № 58

22. К.Л. № 574 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху недвижими имоти, общинска собственост, намиращ се гр.Русе  на „Водоснабдяване и канализация“  ООД – Русе

23. К.Л. № 586 Съгласие за продажба на общински терен от 17 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XIV-1703 в кв. 236 по регулационния план на град Русе

24. К.Л. № 587 Откриване процедура за провеждане на присъствен публичен търг с тайно наддаване, за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлен имот, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 1“, ул. „Гео Милев“, при условията на чл. 37, ал. 2 от ЗОС

25. К.Л. № 575 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, предмет на АЧОС №5552/09.10.2008 г.

26. К.Л. № 576 Провеждане на процедура по чл. 14, ал. 7 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост

27. К.Л. № 577 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост за нуждите на Сдружение „Футболен клуб Левски – 2000 – Русе“

28. К.Л № 578 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сгрaда – публична общинска собственост – автоспирка, разположена в село Тетово, Община Русе

29. К.Л. № 579 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за нуждите на „Регионален офис за трансгранично сътрудничество Кълъраш за границата Румъния-България“

30. К.Л. № 536 Приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на общинско предприятие „Спортни имоти“

31. К.Л. № 550 Промяна в приложение №1 към Правилника за организацията, дейността и управлението на ОП „Обществена трапезария и социални жилища“

32. К.Л. № 566 Приемане на отчета за изпълнение на сборния бюджет на Община Русе за 2020 г., в едно с Одитен доклад на Сметна палата за заверка на ГФО на Общината за 2020 г.

33. К.Л. № 538 Информация за изменения  на  Бюджета на Община  Русе към 30.06.2021 година 

34. К.Л. № 567 Предоставяне на Информация за текущото изпълнение бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и сметките за чужди средства на Община Русе към 30.06.2021 г.

35. К.Л. № 584 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 г.

36. К.Л. № 537 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и условията за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на    територията на Община Русе

37. К.Л. № 552 Одобряване на договор за сътрудничество с „Екобатери“ АД с предмет: „Планиране, организиране, изграждане и прилагане на система за събиране, транспортиране, временно съхраняване, предварително третиране и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), образувани на територията на Община Русе“

38. К.Л. № 583 Сключване на договор за сътрудничество с неправителствени организации

39. К.Л. № 580 Формиране на паралелки с пълняемост под определения минимум и една слята паралелка с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2021/2022 година

40. К.Л. № 581 Даване на съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“ (гр. Мартен)

41. К.Л. № 542 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план –   план за застрояване на ПИ с идентификатори 63427.180.36 по КККР на гр. Русе, местност „Над линията“, община Русе

42. К.Л. № 543 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.10.1885 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Арнаут дере“

43. К.Л. № 544 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – ИПЗ на поземлени имоти с идентификатори 47336.62.3 и 47336.62.5 и ПЗ на 47336.62.4, находящи се в местността „Оранжерията“, гр. Мартен, община Русе

44. К.Л. № 545 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план  за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.1971, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе

45. К.Л. № 546 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.149.420, находящ се в местност „Касева чешма“, гр. Русе

46. К.Л. № 547 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 63427.159.668, находящ се в местността „Конубунар“, гр. Русе

47. К.Л. № 548 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ с идентификатор 63427.159.228 по КККР на гр. Русе, находящ се в м. „Горни Растов“

48. К.Л. № 549 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на ПИ 504.24, 504.25 и 504.56 в местност „Над село“, землището на с. Басарбово, община Русе

49. К.Л. № 553 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ 63427.159.699 в м. „Гарван бюлюк“, землище на гр. Русе

50. К.Л. № 554 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – подземна кабелна линия ниско напрежение за осветление на път RSE 1138 в землището на с. Сандрово

51. К.Л. № 555 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия  за обект: „Трансформаторен пост тип БКТП и кабели средно напрежение към него в ПИ 63427.186.12 в м. „Гъстите круши“, землище на гр. Русе“

52. К.Л. № 569 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.212, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе

53. К.Л. № 582 Отмяна на Решение № 584 по Протокол № 24/15.07.2021 г. на ОбС – Русе

54. Промяна на дата, на одобрено от Общински съвет Партньорско споразумение, по одобрен за финансиране проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово по покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“

55. Партньорско споразумение, по одобрен за финансиране проект BGENERGY-2.001-0033 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност по системата за външно изкуствено осветление на територията на град Русе“, по Програма: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, BGENERGY-2.001 – Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление на общините

56. Сключване на безсрочен договор за партньорство и сътрудничество между Община Русе и Българска телеграфна агенция за осъществяване на съвместна дейност в областта на културата и за насърчаване развитието и популяризирането на МФ „Мартенски музикални дни“.

57. Питания.

Файлове