Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено посредством видеоконферентна връзка на 22 април 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства: д-р Гергана Николова-Спасова.

 Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля да заемете местата си пред устройствата си и да изключите микрофоните си тогава, когато няма да говорите. Стартираме проверка на кворума посредством пултовете за гласуване инсталирани на таблетите на всички нас. Моля да стартираме проверка на кворума. 38 общински съветници са се регистрирали по електронни

Г-н Галин Ганчев: Не виждам пулт, аз съм …

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, първо искам да помоля, когато някой взема думата правилата са валидни все още да се взема чрез общия чат, тогава я давам думата, а не да се разговаря един през друг. Пултовете за гласуване са инсталирани на таблетите на всеки един от нас, моля да си отворите приложенията. 38 души са се регистрирали по електронната система, имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 21-то редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с нашата работа давам думата на представителя на Общинска избирателна комисия във връзка с настъпили промени в състава на Общински съвет – Русе да обявят решение на ОИК, както и за последваща процедура за клетва. Заповядайте.

            Г-н Шейнур Еюб: Благодаря, добро утро. Общинска избирателна комисия на заседание от 21.04.2021 година с Решение № 268 местни избори 16.04.2021 година обявява за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ Илиян Василев Илиев. С Решение №267 местни избори от 16.04.2021 година обвява за избран общински съветник от кандидатската листа на Демократична България Обединение – Да България, ДСБ, Зелено Движение г-н Юрий Михайлов Георгиев. С Решение №266 местни избори от 16.04.2021 година ОИК обявява за зибран общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция БСП за България, АБВ, Движение за радикална промяна, Българска пролет, Движение социалдемократи г-жа Нора Десиславова Стоянова. Съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА общинските съветници и кметове полагат клетва.

            Г-н Иво Пазарджиев: Изчакайте само секунда. Моля, новите общински съветници да застанат на трибуната. Обаче имаме някакъв проблем със силата на звука, моля да изчакате за секунда преди да продължим. Добре. Моля, всички присъстващи в залата да станат.

            Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите на Община Русе и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”

            Г-н Шейнур Еюб: Честито.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля, новите общински съветници да заповядат при мен да подпишат клетвена декларация.

Общинските съветници подписаха удостоверения и клетвени декларации.

Г-н Иво Пазарджиев: Пожелавам на новоизбраните общински съветници успешно да довършат мандата на колегите им, които освободиха местата. Винаги да помнят кой и защо ги е изпратил в общинския съвет, както и в настоящата … Колеги исках да ви пожелая успешно да завършите мандата, да помните винаги кой и защо ви е изпратил в общинския съвет, както и да разчитате много точно посланията, които гражданите ни дават в настоящата сложна и нестабилна политическа ситуация в държавата. А новоизбраните народни представители от Област Русе да пожелая да имаме силно русенско лоби, което да работи в интерес на гражданите и на всички жители на област Русе. Честито, успешен мандат ви пожелавам. Продължаваме с нашата работа. Преди да продължим … Да, има заявено изказване от името на група, преди да започнем по дневния ред ще дам думата на г-н Станчев. Искам да честитя рождения ден на д-р Теодора Константинова, общински съветник дългогодишен, както и общественик, народен представител, изключително позната за всички нас в град Русе. Да ѝ пожелая много здраве, да продължи да отстоява каузите по начина, по който го е правила винаги. Това е човек, който изключително много уважавам и продължавам да се уча от нея. Считам, че за нас е богатство да имаме подобен колега. Пожелавам ѝ на добър час и всичко най-добро. Жалко, че сме в такава ситуация да не можем да се поздравим лично.

Д-р Теодора Константинова: Благодаря много за милите думи. Благодаря много на всички колеги общински съветници, които ме поздравиха онлайн или лично. На присъствената сесия през май месец, тъй като съм сигурна, че ще бъде много по-добра ситуацията и ще бъдем заедно ще ви почерпя за мое здраве, макар че ще са минали почти месец. Благодаря на всички. Мерси, Иво за признанията и за добрите думи. И аз ти благодаря, запазваш си правото да почерпиш няма проблем.

            Д-р Теодора Константинова: Точно така.

Г-н Иво Пазарджиев: Продължаваме колеги с нашата делова част. На основание чл. 106 от нашия правилник обявявам постъпилите питания. Питане от общинския съветник Деница Иванова, на което е поискан писмен и устен отговор, това ще се случи в края на сесията. Питане от общинския съветник Траян Тотев с писмен и устен отговор, в края на сесията ще му бъде отговорено и ще си получи писмения и устен отговор. Питане от общинския съветник Владо Владов, който е само с писмен отговор, ще си получи писмения отговор. Както и питане от бившия общински съветник Алисе Муртезова с писмен и устен отговор, но в последния момент, позволяващ нашия правилник г-жа Наталия Кръстева стана съвносител на въпросното питане, така че считаме, че като действащ общински съветник тя има право да го прочете питането и да получи писмения и устен отговор. Аз разбира се ще го предоставя, както на нея, така и на г-жа Муртезова писмения отговор. Те ще бъдат предоставени по електронните пощи след като бъдат прочетени от представител на общинска администрация, както са последните промени по нашия правилник. Колеги, започваме с разискванията по дневния ред. Имаме проект за дневен ред, който беше гласуван на председателски съвет. Има едно предложение за извънредна точка. Предложението, което го получихте на електронните пощи с вх. № 342 относно …, вносител кмета на община Русе, относно Покана от Район Уйбуда, Унгария, за присъединяване като партньор за споделяне на опи и добри практики от реализиран проект по Урбакт. Предлагам това да го включим като последна точка преди питанията. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам в общия чат. Първо ще подложа на гласуване извънредната точка, след което ще гласуваме дневния ред като цяло. Моля режим на гласуване за включване на извънредната точка.

КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло. Моля за режим на гласуване на дневния ред.

КВОРУМ – 43. С 43 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л.439 Обявяване на конкурс за избор на обществен посредник на територията на Община Русе
 2. К.л.456 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Николово, ул. „Васил Левски“ № 65
 3. К.л.457 Промяна в списъците с общински жилища
 4. К.л.458 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на склад, върху имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, ул. „Георги Бенковски“ №33
 5. К.л.459 Учредяване възмездно право на пристрояване към съществуващи гараж и лятна кухня в имот общинска собственост, находящ се в с. Сандрово, ул. „Сергей Румянцев“    
 6. К.л.460 Учредяване възмездно право на пристрояване за изграждане на склад към съществуващ гараж №2, с адрес гр. Русе, ул. „Рига“ №24
 7. К.л.461 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Мартен, Община Русе, ул. „Страхил войвода“ №42 и №42А
 8. К.л.462 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VII-156 в кв. 17 – частна общинска собственост, с адрес:  с. Басарбово, ЕКАТТЕ: 02796, Община Русе, ул. „Филип Тотю“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 9. К.л.463 Откриване на процедура за провеждане на продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Бъзън, Община Русе, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ №80, представляващ УПИ V в квартал 7 по реда на чл.35, ал. 3 от ЗОС
 10. К.л.464 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в в гр. Русе, Община Русе, кв. „ДЗС“
 11. К.л.465 Съгласие за продажба на общински терен от 7 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XXII-3305 в кв. 17 по регулационния план на град Русе
 12. К.л.466 Съгласие за продажба на общински терен от 2 кв.м. по улична регулация, приобщен къмУПИ XI-2213 в кв. 201 по регулационния план на град Русе
 13. К.л.469 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот, находящ се в м. „Калето“, землище на гр. Мартен, община Русе
 14. К.л.470 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на самостоятелни обекти в сграда, представляващи гаражи, с адрес  гр. Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Ибър“ №26, блок №7
 15. К.л.441 Предоставяне безвъзмездно за управление на общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.289 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Цветница“ №6, в полза на Общинско предприятие „Спортни имоти“
 16. К.л.453 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от терен – публична общинска собственост, за разполагане на преместваем обект по чл. 56 от ЗУТ 
 17. К.л.442 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13, на Общински съвет – Русе, за организацията и дейността на гробищните паркове на територията на Община Русе
 18. К.л.448 Одобряване на договор за сътрудничество с ”М-текс рециклиране на текстил” ООД с предмет: „Събиране и оползотворяване на текстил като например дрехи, домакински изделия и други подобни, на територията на Община Русе“
 19. К.л.454 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 20. К.л.443 Промяна на наименованието и Правилника заорганизацията, дейността и управлението на ОП „Социално предприятие – обществена трапезария“
 21. К.л.444 Създаване на социална услуга „Социални жилища“ по чл. 15, т. 3 от Закона за социалните услуги, считано от 01.05.2021 г.
 22. К.л.445 Приемане на Наредба за допълнение Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 23. К.л.447 Промяна на мястото на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“, считано от 01.05.2021г.
 24. Възлагане на услугата „Патронажна грижа” като Услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проект „Предоставяне на патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания и подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности в Община Русе“, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
 25. К.л.455 Приемане на Годишен план на дейностите за 2021 г. в изпълнение на Общинска стратегия за личностно развитие на децата и учениците на територията на Община Русе (2020-2022 
 26. К.л.446 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване нов ПИ с идентификатор 63427.182.43, образуван от ПИ с идентификатори 63427.182.34, 63427.182.35 и 63427.182.36 по КККР на гр. Русе, местност Над линията
 27. К.л.449 Даване на Разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ИПУР) и план за регулация и застрояване на ПИ 02796.95.311, местност „Селището“, с. Басарбово, община Русе
 28. К.л.450 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.190.110,  находящ  се  в  местността   „Липата“, землище на с. Николово, община Русе
 29. К.л.451 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 51679.54.498,  находящ  се  в  местността   „НАД СЕЛО“, землище на с. Николово, община Русе
 30. К.л.452 Одобряване  на  задание и разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/  – План за улична регулация /ПУР/, Изменение на план за улична регулация /ИПУР/, План за регулация /ПР/ и Изменение на план за регулация /ИПР/ в Източна промишлена зона
 31. К.л.467 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2366, находящ се в местността „Караач“, гр. Русе
 32. К.л. 472 Създаване на работна група, която да проучи вариантите за финансиране, проектиране и изграждане на достъпна архитектурна среда във всички училища на територията на Община Русе
 33. К.л.440 Приемане на Правилник за организацията и дейността на Наблюдателната комисия при Общински съвет – Русе
 34. Промяна в състава и ръководството на постоянните комисии
 35. Промяна на членове на комисии към Общински съвет – Русе, чието създаване е предвидено в закон или подзаконов нормативен акт
 36. Промяна на представители на Община Русе в общи събрания в търговските дружества, в които Община Русе има участие
 37. Покана от Район Уйбуда, Унгария, за присъединяване като партньор за споделяне на опи и добри практики от реализиран проект по Урбакт
 38. Питания

Файлове