Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ТРЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 17 юни 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Мирослав Славчев, д-р Милко Борисова и проф. Христо Белоев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе.

            Г-н Иво Пазарджиев: Моля общинските съветници да заемат местата си. Стартираме проверка на кворума.42 общински съветници са се регистрирали по електронната система имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 23-то редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с нашата работа искам да приветствам нашите официални гости – оперната прима г-жа Красимира Стоянова и волейболната легенда и председател на Българската федерация по волейбол Любо Ганев. Уважаеми господин кмет на Община Русе, уважаеми дами и господа общински съветници, уважаеми съграждани, драги гости, с Решение №372 от 14.12.2020 г. на Общински съвет – Русе като признание за цялостния принос към издигане на престижа на българската музикална култура и българското музикално образование с най-високото звание на Община Русе „Почетен гражданин на Русе“ беше удостоена г-жа Красимира Стоянова. Уважаема г-жо Стоянова, в изпълнение на Решение 372 от 14.12.2020 г. ми позволете да имам честта да Ви връча знакът за почетни граждани на Община Русе. Заповядайте. Пожелавам на г-жа Стоянова с гордост да носи отличието, най-високото отличие на Община Русе и да продължи да съдейства за съхраняване и развиване на културата, както в Русе, така и в световен мащаб, тъй като нейните възможности знаем колко са големи. Преди да ѝ дам думата, искам да дам възможност на кмета на Община Русе също да я поздрави.

            Г-н Пенчо Милков: Госпожо Стоянова, аз имах възможност лично да Ви поздравя, прегръщам Ви, уважавам Ви, благодаря Ви за това, което правите за Русе, за децата, за майсторския клас, който сте реализирала в Русе. Сигурен съм, че много, много нови възможности ще се открият пред Вас да подпомагате културното развитие на нашия град. Заповядайте.

            Г-жа Красимира Стоянова: Добър ден, уважаеми дами и господа. Аз съм особено развълнувана за указаната ми изключителна чест да бъда почетен гражданин на моя любим град Русе. Аз съм учила в тоя град и го обичам толкова много и имам такива прекрасни спомени. Просто това е моят втори роден град, ако мога така да се изразя. Господин Милков, господин Пазарджиев, вие сте изключително любезни като отправяте поздравленията към мен и като връчвате тази висока награда, тази висока чест към мен. Аз смятам, че град като Русе е емблематичен не само за България, град Русе е пример за Европа. Град Русе с културата си …, може би така мога да говоря по-лесно, свикнала съм без микрофон.

            Г-н Иво Пазарджиев: За протоколът, обаче трябва да можем да Ви запишем.

            Г-жа Красимира Стоянова: Така ли, добре. Град Русе с културата си и с този възрожденски подтик, с тази сила на духа може да бъде само пример за подражание от всички градове, които претендират да имат културна основа и изобщо претенции в културата като цяло. Знаем „Мартенски музикални дни“, този фестивал, който десетилетия радва цяла България. Ние посрещаме тук, казвам ние, защото аз съм част от това, посрещаме най-прекрасните изпълнители в света. Музикалното училище, чийто член съм също аз, аз съм възпитаник на Музикалното училище и съм горда да го заявя. И винаги съм била горда да потвърдя, че аз съм учила в Музикалното училище в града Русе, с великолепните преподаватели, с изключителната култура, с възпитанието, което сме получили от тези хора, което днес се продължава в лицето на г-жа директор Мария Дуканова. Госпожа Ива Чавдарова ,която също до нея стои в момента, това са двете ангелчета, както аз ги наричам, които поддържат част от културата тук. Виждам господин Консулов, извинявайте Кюркчиев, извинявайте. Иван Консулов също е име в русенската култура. Господин Кюркчиев, който също на гърба си носи оперната част от русенската култура и така. Аз не искам да губя времето на днешната сесия. Чувствам се изключително поласкана, изключително уважена от срещата ми с вас. Пожелавам ви да сте здрави и с всички сили да поддържате този огън, защото Русе е бисерчето, от което може да стане много, цяла бисерна огърлица. Бъдете здрави.

            Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, започваме с нашата работа. На основание чл. 106 от Правилника обявявам постъпилите питания. Питане с вх.№ 457 от 20.05.2021 г. от общинските съветници, Теодора Константинова, Деана Тонева, Юрий Георгиев, относно извършена реставрация на гробница в Парка на възрожденците. Питане с вх.№507 от 09.06.2021 г. от общинския съветник Александър Неделчев, относно липса на шахти по ул. „Константин Иречек“ само с писмен отговор. Питане с вх.№512 от 10.06.2021 г. от общинския съветник Йовчо Смилов, относно излезли от употреба МПС-ва, с писмен и устен отговор. Питане с вх.№517 от 11.06.2021 г. от общинските съветници Теодора Константинова, Деана Тонева, Юрий Георгиев, относно състоянието на локалното пътно платно успоредно на ул. „Борисова“№51 зад бл. „Орхидея“, с писмен и устен отговор. Питане с вх.№518 от 11.06.2021 г. от общинските съветници Теодора Константинова, Деана Тонева, Юрий Георгиев, относно ремонтни дейности на подземната инфраструктура по ул. „Хан Крум“, подновяване на асфалтовата настилка и изграждане на нова система за отвеждане на повърхностните води, а също така и полагане на ново тротоарно покритие, с писмен и устен отговор. Питане с вх.№521 от 11.06.2021 г. от общинския съветник Иван Петров Иванов, относно сигнал за състояние на Парка на възрожденците, с устен и писмен отговор. Съгласно чл. 109, ал. 1 от Правилника връчвам

писмените отговори на питания, по които е изискан само писмен отговор, на Александър Неделчев. На питанията, по които поискан писмен и устен отговор писмените отговори ще бъдат връчени след приключване на процедурата по чл. 108 от Правилника. Господин Неделчев, заповядайте да Ви връча отговора на питането. Започваме с разискванията по дневния ред. Имаме постъпила една извънредна точка по официалния ред. Тя е с вносител г-н Орлин Дяков, във връзка с изменение на Решение 491, прието с Протокол №21 от 22.04.2021 г. Тя е в качеството му на председател на ръководител на работна група. Предлагам тази точка да бъде включена в дневния ред като 25-та точка. Да, преди питанията на общинските съветници. Има ли други предложения по дневният ред? Госпожа Деница Иванова, заповядайте.

            Г-жа Деница Иванова: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет, уважаеми колеги общински съветници, правя предложение 17-та точка от дневния ни ред, к.л. 526 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 да бъде 2-ра точка след изказването на г-н Любо Ганев, тъй като всички кметове са тук и нека да не ги държим цял ден, докато изчакат техния ред. Надявам се предложението ми да бъде прието. Благодаря.

            Г-н Иво Пазарджиев: Подлагам на гласуване първото предложение, относно предложението на г-н Дяков да бъде точка 25 в дневния ред. Моля да стартираме системата за гласуване.

КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Следващото предложение на г-жа Деница Иванова е точка 17, к.л. 526 Корекция на бюджета на Община Русе за 2021 година да стане точка 2-ра. Моля да стартираме системата за гласуване.

КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 46. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изказване на Любо Ганев
 2. К.л. 526 Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2021 година 
 3. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 513/2021 г.
 4. К.л. 522 Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, за клуб на Сдружение „Блок 14“
 5. К.л. 525 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на „Общински транспорт Русе“ ЕАД
 6. К.л. 529 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на „Сплендид“ АД 
 7. К.л. 513 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“ №6, ж.к. „Изток“
 8. К.л. 514 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, с адрес:  гр. Русе, ул. „Алея Трепетлика“
 9. К.л. 515 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Долно Абланово, ЕКАТТЕ: 22558, Община Русе
 10. К.л. 516 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в землището на  гр. Мартен, ЕКАТТЕ: 47366, Община Русе, местност „Вехтите лозя“
 11. К.л. 517 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в землището на с. Червена вода, Община Русе, местност „Боклоджа“
 12. К.л. 518 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, ет.3
 13. К.л. 519 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Боримечка“ №43, ет.4
 14. К.л. 520 Учредяване безвъзмездно право на ползване върху незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, ул. „Княжеска“ №7
 15. К.л. 521 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 16. К.л. 508 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 17. К.л. 509 Правилник за изменение на Правилника за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“
 18. К.л. 511 Изменение в т. 1 от Решение № 188, прието с Протокол № 10 от 18.06.2020г. във връзка с  Поемане на дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“, акроним на проекта:ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 19. К.л. 528 Решение за даване на съгласие Община Русе да кандидатства с проект по Наредба № 4 от 08.07.2019 г. за финансово подпомагане на строителство и ремонт на спортни обекти и съоръжения изграждането и обновяването на спортни обекти – държавна и общинска собственост на Министерството на младежта и спорта – обект –физкултурен салон на ОУ „Иван Вазов“
 20. К.л. 510 Предложение за разкриване на две дневни смесени групи към Детска ясла № 15, гр. Русе., считано от 01.01.2022 г.
 21. К.л. 523 Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги по чл. 27, ал. 1 от Закона за социалните услуги
 22. К.л. 524 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Теодор Цветков
 23. К.л. 512 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – кабелна линия средно напрежение 20 кV до нов трансформаторен пост в имот с идентификатор 63427.289.118 в м. „Аркалийца“,  землище на гр. Русе
 24. К.л. 527 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.160.61, находящ се в местността „Мерата“, гр. Русе
 25. Изменение на Решение № 491 прието с Протокол № 21 от 22.04.2021 г. на ОбС – Русе
 26. Питания на общински съветници
 27. Изказване от Даниел Джумалийски – вх.№511/2021 г.

Файлове