Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 15 юли 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха: Мирослав Славчев и Елка Симеонова. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе.

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, моля заемете местата си. Моля да стартираме проверка на кворума. Моля, регистрирайте се. 41 общински съветници са се регистрирали по електронна система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 24-тото заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с работата ни по дневния ред искам да приветствам нашите гости, които са управителите на общински търговски дружества и управителите на лечебни заведения. Да, благодарим за това, че повече от година са на първа линия в борбата срещу Ковид-19, както на тях така и на персонала на лечебните заведения. На основание чл. 106 от правилника за организация на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействията с общинска администрация обявявам постъпилите питания. Питане с вх. №627 от 08.07.2021 г. от общинския съветник Асен Даскалов, относно еднократна финансова помощ на основание чл. 2, т. 2 от Наредба №21 на Общински съвет – Русе с писмен и устен отговор. И питане с вх.№ 628 от 08.07.2021 г. от общинския съветник Биляна Кирова, относно достъп на МПС-ва в Парка на младежта и той е с писмен и устен отговор Писмените отговори ще бъдат връчени след приключване на процедурата по чл. 108 от Правилника. Започваме с разискване по дневния ред. Има постъпило предложение за извънредна точка, относно Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ по проект по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“. Ще подложим включването в дневния ред на тази точка, аз предлагам тя да бъде включена като 43-та точка след приемане на плана за работа на Общински съвет – Русе за периода от месец септември до месец декември 2021 година. Това е моето предложение. Има ли други предложения по дневния ред? Госпожа Златомира Стефанова, заповядайте.

Г-жа Златомира Стефанова: Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Кмет, уважаеми общински съветници, бихме искали да изтеглим от дневния ред точка 3 к.л. 532, също така и точка 35 к.л. 567. Като целта на това изтегляне е тя да се разгледа в следваща сесия. По комисиите са възникнали дебати от всички съветници, относно наредбата. Така че целта е да се достигне до консенсус, да се обмислят добре предложенията и идеите, които са дадени. Затова в следващата седмица, за да не се отлага и да имаме време до следваща сесия предлагаме да има работна група, която да бъде на 20 юли от 13:30 часа, като съветниците могат да определят представители при председателя. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на г-жа Стефанова. Има ли други предложения по дневния ред? Първо гласуваме включването на извънредната точка. Колеги, моля системата в режим на гласуване.

КВОРУМ – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

                Г-н Иво Пазарджиев: Гласуваме дневният ред като цяло.

КВОРУМ – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. 542 Приемане на Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността през 2020 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 2. К.л. 543 Даване на съгласие за отпускане на паричен заем на Общински транспорт Русе“ЕАД
 3. К.л. 556 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и Сдружение „Футболен клуб Дунав от Русе“
 4. К.л. 541 Решение за приватизация чрез търг на общински имот с административен адрес: гр. Русе, ул. „Котовск“№6, ж.к. „Изток“
 5. Избор на обществен посредник на територията на Община Русе
 6. К.л. 530 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 7. К.л. 536 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 17.09.2021 г.
 8. К.л. 537 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 31,60 кв.м. по улична регулация, срещу част от 3,10 кв.м. от ПИ №0.578 /УПИ XVI-578/ – частна собственост към ПИ №0.7065 – бул. „Тунджа“, кв. 42, град Мартен, Община Русе
 9. К.л. 538 Промяна на характера на собствеността от публична общинска в частна общинска собственост на недвижими имоти, представляващи придаваеми терени по дворищна и улична регулации, с площи от 25,70 и 0,90 кв.м. в кв. 21 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе
 10. К.л. 539 Застраховане на имоти – частна общинска собственост
 11. К.л. 540 Предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински сгради с идентификатори 63427.4.609.1 и 63427.4.609.2 по КККР на гр. Русе, с адрес гр. Русе, ж.к. „Дружба 3“, ул. „Никола Й. Вапцаров“№20, за нуждите на Детска ясла №6
 12. Предоставяне безвъзмездно за управление на част от недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Райко Даскалов“ №2
 13. К.л. 545 Прекратяване на съсобственост в поземлен имот №501.67 по кадастралния план на с. Долно Абланово, Община Русе, Област Русе, с административен адрес: с. Долно Абланово, ул. „Ал. Стамболийски“ №42, Община Русе, по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 34, ал. 1, т. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе
 14. К.л. 546 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, Община Русе, кв. „Образцов чифлик“
 15. К.л. 547 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращи се в град Русе, кв. „Родина 3“, ул. „Панагюрище“ №46 и ул. „Вискяр планина“ №8
 16. К.л. 548 Съгласие за продажба на общински терени от 68,20 кв.м. и 5,80 кв.м. по дворищна и улична регулации, приобщени към УПИ XV-2177 в кв. 608 по регулационния план на град Русе
 17. К.л. 549 Учредяване възмездно право на пристрояване на  гараж към съществуваща сграда в имот общинска собственост, находящ се в с. Николово, ул. „Липник“  №5
 18. К.л. 550 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в с. Семерджиево, Община Русе, ул. „Вихрен“ №3
 19. К.л. 554 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, ул. „Димчо Дебелянов“, предмет АЧОС №6213/13.04.2010 г.
 20. К.л. 555 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
 21. К.л. 565 Промяна в състава на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол
 22. К.л. 558 Дарение за нуждите на служба „Пожарна безопасност и защита на населението – Русе“
 23. К.л. 533 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №7 на Общински съвет – Русе за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративно елементи и за осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Русе
 24. К.л. 552 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2021 година 
 25. К.л. 553 Промяна на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 37, ал. 1, т.1 от ПМС №408/23.12.2020 г. от Бюджет 2021 година, утвърден с Решение на Общински съвет №424, прието с Протокол №19/03.03.2021 г. – Приложение №18 
 26. К.л. 544 Определяне на представители на Община Русе в Българската фестивална асоциация и заплащане на членски внос
 27. К.л. 551 Одобряване на Споразумение за сътрудничество по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.056 “Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 по ОП РЧР 2014-2020 и ОП НОИР 2014-2020, за конкретни бенефициенти /КБ/, във връзка със сключване ма Договор за БФП между Община Русе и УО
 28. Партньорско споразумение по одобрен за финансиране проект „Мерки за подобряване управлението на отпадъците в общините Русе, Тутракан, Сливо поле и Ветово по покана № 2 „Кръгова икономика и ресурсна ефективност“ по Резултат 3 „Подобрено управление на ресурсите на общинско ниво (кръгова икономика)“ на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“
 29. К.л. 562 Решение на Общински съвет за съгласие Община Русе да осигури съфинансиране за проект 320 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири обекта от образователната, културната и социалната инфраструктура на община Русе – ОУ „Отец Паисий“
 30. К.л. 557 Възлагане на предоставянето на услугите „Център за грижа за лица с психични разстройства“ и на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция“ на територията на община Русе като услуга от общ икономически интерес /УОИИ/ по проектно предложение по Процедура BG05M9OP001-2.090 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги“, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 31. К.л. 559 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.152.205, находящ се в местност „Нови Халваджи“, гр. Русе
 32. К.л. 560 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.567, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 33. К.л. 561 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.147.49, находящ се в местността „Сметище“, гр. Русе
 34. К.л. 534 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. кабел ниско напрежение за имоти с идентификатори 63427.152.405 и 63427.152.406 в м. „Нови Халваджи“, землище на гр. Русе
 35. К.л. 535 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.595, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 36. К.л. 566 Възлагане на кмета на Община Русе за иницииране на производство по завладяване на недвижим имот, находящ се в гр. Русе на ул. „Черно море“№2 и ъгъла на ул. „Александровска“№30
 37. К.л. 563 Опрощаване на публично вземане по Молба за опрощаване до Президента на Република България с вх. №94-05-20/11.03.2021 г.
 38. К.л. 564 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе и неговите комисии за периода януари 2021 г. – юни 2021 г.
 39. Постъпило възражение от Светлана Илиянова Златева против становище на Комисия по общинска собственост по Протокол № 16 от 26.04.2021 г.
 40. Приемане на план за работата на ОбС за периода от месец септември до месец декември 2021 г.
 41. Кандидатстване на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ с проекти по програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“- Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.1 „Културно наследство, представяно в ревитализирани, реставрирани и реновирани места“ и  Резултат 2 „Подобрен достъп до изкуства и култура“ на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
 42. Питания на общински съветници

Файлове