Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 октомври 2017 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Иван Станев, Йорданка Даневска и проф. Никола Михайлов. Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: 43 общински съветници са се регистрирали с устройства. Имаме необходимия кворум, можем да започнем заседанието на Общинския съвет. Моля за тишина. Така, преди да обсъждаме дневния ред, да уведомя, че е постъпило уведомление от групата на ПП ГЕРБ, че се увеличава с един общински съветник – Стоян Янев, проведено е заседание на групата и той е приет в нейния състав. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. По 28 точка – Предложение от местна гражданска инициатива са постъпили молби от Бойко Никифоров и от Мариян Димитров за изказване по точката. Мотивът е, че предложението не е разглеждано на комисии, няма становища, не са уведомени, че ще се гледа тая точка. И преди да коментираме по тях само някои пояснения, на 14 септември е постъпила в общинския съвет подписката на гражданската инициатива, веднага е дадена, още в същия ден за проверка в ГРАО. Докато не се върне от тази проверка подписката ние нямаме основания да я разглеждаме. Срокът, в който трябва общинския съвет да се произнесе е 1-месечен и той е изтекъл на 14 този месец. От ГРАО се върна подписката в петъка, точно преди председателския съвет и тя е разгледана на председателския съвет, като са обсъдени становищата, има на общинска администрация, от архитектите Мария Костадинова, Силвия Алексиева, инж. Георги Георгиев по конструктивната част и на база на всички тези становища воден е разговор и е взето и решението за включване на точката в дневен ред със съответните предложения като трябва да се отбележи, че ПУП-а е одобрен от общинския съвет през 2015 година. Така, в тази връзка ще подложа на гласуване включване към дневния ред, преди точка 28 да бъде гледана, да бъдат направени изказвания от Бойко Никифоров и Мариян Димитров, за което ще помоля да бъдат подкрепени. Така, по дневния ред други предложения, ако има преди да започнем гласуванията. Да, заповядайте, Иво Пазарджиев.
Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, в залата присъстват граждани, които бяха сред инициаторите за удостояване със званието „Почетен гражданин на Русе“, искат да наблюдават точката и за да не ги задържаме, искам да помоля двете точки за удостояване на художника Пламен Монев, както и следващата, която е за 7-те жени, 26 – 27, да бъдат разглеждани като 1 и 2 точка. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. По дневният ред други предложения? Не виждам. По дневният ред, започваме с гласуване по направените предложения, от последното започваме. Точка 26 и 27 да станат съответно 1-ва и 2-ра, това първо да гласуваме.
КВОРУМ – 47. С 47 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: По предложенията, които направих за включване с изказвания преди точката на местна гражданска инициатива, тя си остава 28-ма, да има изказвания, първо изказване на Бойко Никифоров, поотделно ще ги гласуваме.
КВОРУМ – 47. С 41 гласа „за”, 2 „против” и 4 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: И изказване на Мариян Димитров, също да гласуваме преди точката.
КВОРУМ – 47. С 35 гласа „за”, 3 „против” и 9 „въздържали се” се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: И като цяло гласуваме дневния ред.
КВОРУМ – 44. С 44 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие следния

ДНЕВЕН РЕД

1. К.Л. 627 Допълване на Годишния план за работа по приватизация за 2017 г. и откриване на процедура за приватизация на самостоятелен обект в сграда – търговски обект с административен адрес: ул. Николаевска №54, АОС №7132/14.01.2014 г.
2. К.Л. 635 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински имот в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №76
3. К.Л. 636 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 1,2“
4. К.Л. 637 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, Община Русе, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
5. К.Л. 638 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Хербст“ №30
6. К.Л. 639 Съгласие за продажба на общински терен от 18 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XV-1902 в кв. 154 по регулационния план на кв. „Средна кула“, град Русе
7. К.Л. 640 Съгласие за продажба на общински терен от 34 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ XVI-1739 в кв. 5 по регулационния план на град Мартен, Община Русе
8. К.Л. 641 Съгласие за продажба на общински терени от 17 кв.м. и 6 кв.м. по улична регулация, приобщени към УПИ XVIII-1131 и УПИ XIX-1132 в кв. 5 по регулационния план на село Басарбово, Община Русе
9. К.Л. 642 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на общински недвижим имот с идентификатор 63427.4.2115 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 226 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за ниско застрояване, с адрес: гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков“ №56
10. К.Л. 643 Изменение на Картата на възстановената собственост /КВС/ с корекция в имотните граници на имоти №000237, 000773 и 000474 и нанасяне на съществуващи сгради в тях, в землището на с. Червена вода
11. К.Л. 644 Отнемане на предоставено право на управление от Общинско предприятие „Спортни имоти“ на част от общински недвижим имот, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.2.4790.1.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, със застроена площ 857 кв.м, с начин на трайно ползване: за спортна и развлекателна дейност, с адрес: гр. Русе, ул. „Драма“ №13, ет.2, обект №23 (зала за хандбал) и предоставяне за управление на Общински център за подкрепа за личностно развитие – Ученическа спортна школа – Русе
12. К.Л. 628 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
13. К.Л. 629 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с площ 1,00 кв.м, в гр. Русе, ул. „Олимпи Панов“ №6, етаж 1, за поставяне на автомат за топли напитки
14. К.Л. 630 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от сграда – публична общинска собственост, с площ 1,00 кв.м, в гр. Русе, пл. „Свобода“ №6, етаж 2, за поставяне на автомат за топли напитки
15. К.Л. 631 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – публична
общинска собственост, гр. Русе, кв. „Централна градска част“, ул. „Ангел Кънчев“ № 1, за поставяне автомат за топли напитки
16. К.Л. 632 Отдаване под наем на обособени части от имоти – публична общинска собственост, предоставени за управление на учебни заведения и детски градини на територията на Община Русе
17. К.Л. 633 Отдаване под наем на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Център Динамика”
18. К.Л. 634 Отдаване под наем за срок от пет години на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост, находящ се в гр. Русе, ул. „Котовск“ №2, ет. 5
19. Съгласие за придобиване на безвъзмездно право на строеж върху недвижими имоти – публична държавна собственост
20. Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт Русе“ АД
21. К.Л. 645 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 година
22. К.Л. 646 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39 ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
23. К.Л. 647 Утвърждаване на непълни паралелки с пълняемост под задължения минимум за учебната 2017/2018 година
24. КЛ. 625 Даване на разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване за новообразуван имот №300.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Калето“, гр. Мартен, код ЕКАТТЕ 47336, Община Русе
25. К.Л. 626 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизирана територия – водопроводно отклонение от съществуващ водопровод до ПИ 001008 в землището на с. Червена вода
26. К.Л. 623 Удостояване на художника Пламен Монев Игнатов със званието „Почетен гражданин на град Русе“ – посмъртно
27. К.Л. 624 Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Русе“
28. Предложение от местна гражданска инициатива за запазване на „Вития мост“, намиращ се на Крайбрежния парк и построяването на асансьор към него, за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания
29. Питания на общински съветници
30. Изказване на Бойко Никифоров
31. Изказване на Мариян Димитров
 

Файлове