Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 19 юли 2016 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 48, отсъстваха: Венцислав Великов, д-р Севдалин Ангелов и Георги Георгиев.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Проверка на кворума. Проверка на кворума, гласувайте с устройствата. Регистрирали са се 36, влязоха още 7 общински съветници, имаме необходимия кворум, може да започнем редовното заседание на Общинския съвет. Преди обсъждане на дневния ред …
Проф. Н. Михайлов: Уважаеми г-н Кмете …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: По-близо до микрофона.
Проф. Н. Михайлов: … уважаеми г-н Председателю на Общинския съвет, уважаеми дами и господа общински съветници, на националния си празник Франция беше окървавена. Един изрод отне 84 човешки живота, сред тях и на деца. Нека да почетем паметта на тези жертви със ставане на крака и едноминутно мълчание.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев : Благодаря. Преди обсъждане на дневния ред постъпило е искане за поправка на очевидна фактическа грешка от Емил Милушев, поради което на основание чл. 29 от ЗМСМА и чл. 97, 98 ал. 1 от Правилника за организацията идейността на Общинския съвет-Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация обявявам поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Протокол №6 от заседание на ОбС-Русе, проведено на 25.02.2016 г. В решение №117 от 25.02.2016 г. като в текста вместо Акт за частна общинска собственост №5029 от 19.03.2012 г. се запише предмет на Акт за частна държавна собственост и номера е същия. Дневният ред така, както вие раздаден с 50 точки, допълнително постъпили материали за 2 точки, които бяха разгледани на извънредно заседание на комисии, които предлагам да бъдат включени към дневния ред. Едната точка е изменение на договор за дългосрочно сътрудничество и реализация на проект № ФС-1048 от 21.06.2013 г. и второто е решение за кандидатстване с проектни предложения по проект „Красива България“. По дневния ред имате думата. Да, заповядайте.
Г-жа Н. Крушева: Уважаеми г-н Кмете, уважаеми господа заместник-кметове, колеги, предлагам точката, касаеща Проект Русе да бъде оттеглена от днешния ред и преместена за следващо заседание. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Тя не е в дневния ред, ние сега ще я добавим в дневния ред. Да не бъде включвана предполагам предлагате? (коментар от зала не се чува) Да. Доктор Константинова.
Д-р Т. Константинова: Благодаря г-н Председател, уважаеми г-н Кмете, колеги.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: По-близо до микрофоните.
Д-р Т. Константинова: От името на групата на Реформаторския блок предлагаме по точката, която е предлагана да бъде включена в дневния ред относно Проект Русе да бъде отложена и да бъде включена в една извънредна сесия, която да бъде в рамките на две седмици от днешна дата. Имаме следните аргументи: материала по точката не е разглеждан и обсъждан в ключови комисии като комисии по бюджет и финанси и ТСУ; разпределението на материалите по комисии е задължение по чл. 65, ал. 1 и е необходимо да бъдат разглеждани материалите по силата на своето съдържание в съответни комисии. Второ, поради късния срок на внасяне 13.07.2016 г. не е разглеждана възможността за включването и в дневния ред на председателския съвет, който се състоя в извънреден порядък на 12 юли (четвъртък), вместо на 13 юли (петък), както винаги досега. Трета точка, темата на точката касае обществено-значими проблеми, свързани с имуществени и финансови въпроси, отнасящи се с цялата си тежест за общината и данъкоплатците и. Четвърто, спешния порядък на внасянето не позволи стойностно обсъждане, информация и ползване на експерти, независими анализи от общинските съветници с цел изводи относно промените в предложенията, включително и в чл. 6 от договора, касаещ чл. 3 от договора, сключен на 21.06.2013 г. за задълженията по чл. 3 от настоящия договор, където е посочено, че до 31.12.2017 г. дружеството е задължено да заплати на общината стойността на 10 000 кв.м. РЗП при цена на квадратен метър 52,04 евро, независимо от реално застроената площ. Сега се предлага промяна в размер на сумата 620 400 евро, отнета е и възможността на граждани и експерти да бъдат включени в дневния ред за изказване по точка от него с обществено значение. Нашето предложение е да се състои извънредна сесия в рамките на 14 дни.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Само към изказването на д-р Константинова. В четвъртък беше председателския съвет, а не както обичайно в петък, тъй като и сесията е във вторник, а не както обичайно в четвъртък и трябва да се спази и един тридневен срок, за да бъде публикуван дневния ред. Само това като реплика. Божидар Йотов.
Г-н Б. Йотов: Благодаря. Уважаеми г-н Кмет, уважаеми г-н Председател, дами и господа общински съветници, поради обществената значимост на предлаганата тема на точката по дневния ред, относно изменение в договора на Спортната зала, липсата на време за запознаване с материала от страна на общинските съветници, предопредели и невъзможността тя да бъде разгледана по отделните комисии с изключение на двете извънредни комисии, които бяха проведени. От името на групата на съветници също правя предложение да не бъде приета като точка по днешния дневен ред, а да бъде оставена за следващата сесия.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Други по дневния ред? Да, заповядайте, г-н Пазарджиев.
Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, във връзка с постъпило заявление за изказване от името на гражданин от инж. Мариян Димитров, във връзка с точка от дневния ред на настоящата сесия, а именно Отчет за дейността на ОбС-Русе за периода ноември 2015-юни 2016 година, предлагам изказването на г-н Мариян Димитров във връзка с тази точка да бъде преди точката. А именно да бъде 2 точка, тъй като считам, че не е разумно да изслушваме след като вече сме гласували по тази точка. Благодаря ви.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Други предложения? Да, изказване Емил Милушев.
Г-н Ем. Милушев: Уважаеми колеги, изказването ми е по повод дали да включим или не в дневния ред точката за изменение на договора за дългосрочно сътрудничество, тоест точката за залата така да го кажем. Мисля, че няма нищо страшно. Вярно е, че нямахме толкова време, но искам да знаете, най-вероятно го знаете, че администрацията и ръководството на частния партньор от много дълго време водят разговори. Аз съм се интересувал и затова съм в час. Всички вие също сте в час, защото тоя договор сме го обсъждали много пъти, когато гласувахме предходните решения. Вярно е мина време, не сте длъжни да помните най-малките подробности, но тази точка, която искам да се включи в дневния ред не касае все още същността на цялата процедура. Това е първият етап, който отваря пътя за бъдещите наши решения, които са всъщност съществените. Тази точка ни дава право да изменим договора за дългосрочно сътрудничество, ако я приемем разбира се и текстовете на този голям договор така да го нарека във вида, в който сега съществува задължават Проект Русе АД да извърши процедура по отделяне на ново дружество. Сега, повечето не са юристи, с две-три думи да ви кажа процедурата по отделяне е сложна, Търговския закон я урежда. Сложна е и е свързана с време и консултации, одити, доклади и с един план за преобразуване, така се нарича. За да избегнем тия сложни процедури, тази промяна, която искаме да се случи днес, с тази точка, дава право на двамата акционери така да направят процедурата, че да не извършваме такова отделяне по сложния начин. Просто сегашното Проект Русе АД ще регистрира ново еднолично АД и ще апортира имота, недвижимия имот, залата, която функционира вече. В новото дружество вече, там ще бъде голямото обсъждане, там ще обсъждаме по същество всички ваши възражения, въпроси, коментари, които чухме и по медиите, и които обсъждахме вчера на извънредните комисии. Така, че няма нищо страшно. Вярно е, че няма много време, но тук са представителите на частния партньор, тук е администрацията, всеки може да си зададе въпроса и да му бъде разяснено какво всъщност правим. Най-вероятно ще ви кажат същото, което и аз ви казвам , че това е първи етап. Формално трябва да променим договора за дългосрочно сътрудничество, за да извършим процедурата по регистрация на новото дружество, в което ще бъде само залата. И това, което искаме да направим с тая поправка ще бъде последвано от процедурите по оценка на залата като актив, във връзка с това, че ще бъде апортирана в новото дружество, за това също се иска време, но по-малко време и по-малко пари, отколкото, ако направим другата процедура по отделяне по ТЗ. Господин Коцев също е тук, той също може да ви разясни, вчера присъства на комисиите, представителите на самата зала като управление също са тук, на частния партньор Проект Русе АД. Който, каквото иска да пита, но казвам ви отново същността е по-нататък, не е сега, така че няма нищо страшно, не се плашете от това, което искаме да гласуваме и да приемем. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Сашо Неделчев.
Г-н Ал. Неделчев /реплика/: Благодаря, проф. Белоев. Уважаеми г-н Кмете, уважаеми г-н Милушев, уважаеми колеги, репликата ми е в няколко посоки. Първо, аз не знам какви партньори, какви разговори са водени, но инициативата за това предложение е от фирма, която нито ми е известна, нито е партньор на Община Русе по този договор. Каква е тази фирма, която е написала писмо до Арена Русе Инвест? Ние имаме договорни отношения с МОЛ РУСЕ и сме създали общо дружество Проект Русе, точка. Сега, г-н Пейчев, г-н Згурев, може да участват в 69 фирми, но те не са страна по нашите договорни отношения по този много важен за града ни проект, това първо. Второ, не мога да се успокоя от вашите думи ни най-малко и да приема, че видите ли, понеже много са формалностите по учредяване на ново дружество дайте Проект Русе АД с всичките му изтеглени кредити досега то да приеме залата и общината да стане солидарен длъжник на 49% от кредитите, които туй дружество към момента дължи. Извинявайте, ама това е толкова сериозен въпрос, че да се говори от тази трибуна така с лека ръка за мене е съвсем безотговорно. И виждате от тези въпроси, които коментираме, вече колко групи се изказаха, че прекалено сериозен въпрос и без каквато и да е небходимост от спешност, да се гледа по един такъв начин без да е минало по комисии … Аз например нямах възможност на постоянна комисия, в която участвам да обсъждам точката, да задам въпросите си, да получа отговор, а там се обсъждат нещата сериозно. Тука за 3 минути какво ще кажеш по такъв важен въпрос? Значи това е моята реплика, аз също съм против гледането днес.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Дуплика и тогава … Милушев.
Г-н Ем. Милушев /дуплика/: Уважаеми г-н Неделчев, изказването започнах с думите, че съм се интересувал. Миналата година лятото залата беше въведена в експлоатация. От там насетне започна да тече един срок, той изтече, два месеца за извършване на отделяне и така нататък. Ясно е, че тия 2 месеца не стигат. Значи, още от преди да изтече тоя срок са започнали разговорите между администрацията и управлението на частния партньор. Интересувал съм се и затова съм в час и затова съм спокоен. Всеки от вас може да се интересува, това е участие на общината. Сега, не Ви упреквам, че не сте се интересували, но ако искате можете да имате информация всякаква. Понеже мен ме вълнува тоя въпрос и живея в град Русе и се вълнувам дали да има зала или не и съм се интересувал. Питал съм, разпитвал съм, помагал съм, каквото мога и затова съм убеден в думите си, които казах в изказването. По отношение на задълженията към банки, това което правим по никакъв начин не променя отношенията с банките. Задълженията е сега си ги има и 55 дружества да направим банката …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, за тишина в залата.
Г-н Ем. Милушев: … банката си има ипотека върху това, което е искала тогава и ние сме се съгласили. И да не направим и да направим дружеството залата си е ипотекирана, така че това не влияе на обезпеченията, на задълженията, те се погасяват. В писмото от Арена Русе Инвест е изнесена информация какво е погасено, какво се погасява всеки месец, така че и въпроси може да задавате към управляващите на частния партньор, също може да ви кажат.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Реплика, д-р Константинова.
Д-р Т. Константинова: Благодаря, г-н Председател. Уважаеми г-н Кмете, колеги, в писмото, което сме получили във връзка с предложенията за …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, за тишина.
Д-р Т. Константинова: … точката от дневния ред.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Колеги …
Д-р Т. Константинова: Няма да чета всичко, което има на 2-ра страница, но всеки може да го прочете в този момент, че са заплащани на банките главници, лихви и т.н. от страна на частния инвеститор и Проект Русе. И има един абзац в края на 2-ра страница, в който пише следното – „Както е известно длъжникът отговаря с цялото си имущество за задълженията си, а в конкретния случай, п отношение на рефинансираната част от дълга по банковия кредит, платилият задълженията кредитополучателя „Проект Русе“АД частен инвеститор получава правата на банките като неудовлетворен кредитор спрямо учредената върху залата ипотека“. И придобивайки ние примерно залата в един момент може да се окажем, че трябва и тази собственост да отиде за погашение на някакви задължения и ние да останем вместо с врабче в ръката с пълно на хоризонта, както се случва, ако днес без да сме взели мнението на независими експерти, приемем на доверие това. Винаги сме се отнасяли с разбиране и знаете колко пъти е променян договора. Знаем, че бяха опростени 20 милиона, опростени за неизпълнение на срока на завършване на сградата и ред други отстъпки, дори и отстъпеното право на строеж, което е едва ли не подарък. Не е по времето на тази администрация и общински съвет, така че нека да имаме възможност да чуем, да се информираме, да получим експертни оценки от независими експерти и в рамките на … Отново повтарям на 10 или 14 дни, както много пъти сме правили по важни въпроси да имаме извънредна сесия и да вземем едно обмислено решение в интерес на данъкоплатците и на общината ни. Благодаря ви.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Други? Дуплика.
Г-н Ем. Милушев /дуплика/: Изказването на г-жа Константинова е насочено по-скоро към бъдещите решения, които ще гласуваме, не към това, което искаме днес. То е по същността и казах преди малко в предишната си дуплика, че това, което искаме да направим не променя нито задълженията към банката, нито размера на обезпеченията, нито … В тази насока ние не можем да повлияем, защото банката е страна по договора за банков кредит, който гласувахме на предишни сесии за рефинансиране на стар кредит, усвояване на нов кредит. Това, което правим по никакъв начин не влияе. Ипотеката си тежи върху залата, ако ще и казах ви 55 фирми да регистрираме няма да се промени това нещо. А това, което прочетохте то е принципно законово положение, когато някой дължи към банка кредит …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, за тишина …
Г-н Ем. Милушев: … ако някой плати на банката вместо него естествено, че ще влезе в правата на банката. Този риск го има и сега. Значи рискът от неплащане на длъжника го има абсолютно винаги през целия му живот, ако не си плати дълга към банката, банката ще му продаде имота. Дали някой ще го погаси или не длъжника си остава длъжник и си дължи с имота си. Въпросът е, че новото дружество, което ще …, в което ще бъде апортирана залата няма да отговаря като дружество към банката, ще отговаря с този имот, който получи, длъжника ще си остане „Проект Русе“АД. Така, че за пореден път ви казвам не се притеснявайте от тази точка днешната, за днешната говоря, в бъдеще ще има щекотливи теми ще го обсъждаме надълго и нашироко. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, благодаря. Пенчо Милков.
Г-н П. Милков: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, колеги, вие чухте становището на нашата група съветници, моето изказване е предизвикано от думите на колегата Милушев и исках да направя реплика, така че изказването ми ще бъде предизвикано от това и ще има характер на реплика. Сега, първо да ви кажа, че по процедурен въпрос, какъвто е включване на точката в дневния ред започнахме обсъждане по същество. Това се наложи, за да можем най-вероятно да ви убедим, че не проява на недоверие, нито на неуважение, напротив проява е на отговорност, желание да се вникнат в нещата. Защо да се интересуваме г-н Милушев, когато ние не сме знаели, че ще има такова предложение? За информация на всички вас, може би знаете, че сложните процедури са измислени от правото, за да се гарантират правата. Правото несамоцелно усложнява дадена процедура, такава е и процедурата на отделянето. Това се прави, за да може да се гарантира на 100%-та интересите на субектите, които участват. Не може желанието да опростим процедурата да ни мотивира днес да прибързаме. Договорът от 2013-та година, втори мой аргумент ни беше изпратен едва вчера. Аз съм го чел, чел съм и първия договор от 2007 година. Колегите, които, обаче не са, го получиха вчера, втори аргумент. Второ … Трети аргумент, не е вярно, че в момента това, което правим е формално и след това ще вземем важните решения. След това можем да вземем два вида важни решения, в момента сме на кръстопът каква процедура да предприемем? Ние ще вземем важните решения впоследствие предвид избора ни на процедура. И процедурата по отделяне по Търговския закон затова е сложна, за да се гарантират интересите ни. И на последно място, многократно декларирано желание за работа в интерес на Общински съвет-Русе, многократно декларирано от всички ви желание за съгласие, разбирателство и нов тон на работа. Станаха почти всички групи да ви кажат, че ви предлагат просто да го отложим, просто да го отложим, не става дума за самоцелно противопоставяне или политиканстване. Затова ви моля да претворим в дела думите за единодействие, да отложим точката и да изберете дали да се прави извънредна сесия или на следващата да решим въпроса със съответното му внимание и четене, което той заслужава. Благодаря.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Други? Велизар Павлов.
Проф. Вел. Павлов: Уважаеми г-н Председател, уважаеми г-н Кмет, уважаеми колеги, уважаеми представители на Проект Русе. Аз съм от хората, които много активно са работили за бъдещето на тази Спортна зала и въобще за целия търговски комплекс, обаче не ми харесва начина, по който е внесена тази точка от 6 без 10 за 6 и 10. Едно такова внасяне, както виждате създава проблеми. Създава напрежение в общински съвет, създава проблеми в гражданите. Създава се мнение, че има нещо нечисто, неясно, някакво задкулисие и т.н. Аз не искам да има такова задкулисие. Аз искам, когато приемаме решенията свързани с Проект Русе и бъдещето на Спортната зала да има пълен консенсус или значим консенсус, а не решенията да бъдат приемани на ръба на мнозинството. В тази връзка пак искам да отбележа това, че предложението не беше гледано от комисията по бюджет и финанси, а вътре в него възникват много финансови въпроси и е естествено те да бъдат обсъдени. Мисля, че дори не е в интерес на Проект Русе при едно такова напрежение да бъде обсъждана тази точка и да бъде гласувана. Много ми се иска да постигнем един хубав консенсус, да изясним нещата и аз съм убеден, че няма такива нечисти или задкулисие или някакви такива неща, които създават съмнение в момента. Благодаря ви.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Има ли други? Постъпили са 3 предложения. От Нина Крушева да не се включва в дневния ред тази точка. От д-р Константинова да се разгледа на извънредна сесия до 2 седмици и от Божидар Йотов да се остави за следващо заседание, на 19 септември е следващото заседание. От тези 3 предложения, от техните вносители има ли някакво обединяване или отделно да си ги гласуваме? Тъй като де факто и трите са да не се гледа на това заседание, едното е да не се включва, второто е до 2 седмици на извънредна, третото е за следващо заседание септември. (коментар от зала не се чува) Така, не виждам … (коментар от зала не се чува) Ще ги гласувам поотделно тогава и трите предложения. Първото предложение е от Нина Крушева да не се включва в дневния ред, то де факто е същото … (коментар от зала не се чува) Ама, Крушева трябва да си го оттегли … (коментар от зала не се чува) Ами те другите две предложения са такива, да се разгледа на извънредна, а другото да се разгледа на редовната. (коментар от зала не се чува) Те съдържат … (коментар от зала не се чува) То се включва това в другите, нали? (коментар от зала не се чува) Добре, гласуваме ги тогава. Да не се включва в дневния ред е първото предложение на тази точка конкретно за Проект Русе. Режим на гласуване. Точката да не бъде включена в дневния ред е предложението. Режим на гласуване.
КВОРУМ – 46. С 20 гласа „за”, 14 „против” и 12 „въздържали се” не се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Второто предложение да се разгледа на извънредна сесия до 2 седмици. Гласуваме.
КВОРУМ – 46. С 19 гласа „за”, 8 „против” и 19 „въздържали се” не се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Третото предложение, да се разгледа на следващо заседание на общински съвет, това е 19 септември. (коментар от зала не се чува) Различни са. Първото е да не се включва, третото е да бъде отсега включено за 19-ти. Режим на гласуване.
КВОРУМ – 46. С 20 гласа „за”, 9 „против” и 17 „въздържали се” не се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Предложението на г-н Пазарджиев, изказването на Мариян Димитров да бъде след точката Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет, така беше нали? (коментар от зала не се чува) Режим на гласуване по това.
КВОРУМ – 47. С 18 гласа „за”, 18 „против” и 11 „въздържали се” не се прие предложението.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Дневният ред, както е предложен с 50-те точки плюс двете допълнителни: Проект Русе и проектни предложения по „Красива България“. Гласуваме дневния ред като цяло. (коментар от зала не се чува) Моля? (коментар от зала не се чува) Извънредните точки ще ги разгледаме 1 и 2, в началото на заседанието. То така или иначе 30 минути вече разискваме точката, няма никакъв смисъл да я оставяме след почивката или в края. Дневният ред като цяло.
КВОРУМ – 45. С 34 гласа „за”, 7 „против” и 4 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Изменение на договор за дългосрочно сътрудничество и реализация на проект № ФС-1048 от 21.06.2013 г.
2. Решение за кандидатстване с проектни предложения по проект „Красива България“
3. К.Л. 246 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
4. К.Л. 290 Отчет за дейността на Общински съвет-Русе за периода ноември 2015 г. – юни 2016 г.
5. К.Л. 254 Решение за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в „Парка на младежта“ на град Русе
6. К.Л. 291 Учредяване право на пристрояване на „Диагностичен консултативен център 1-Русе“ ЕООД за изграждане на обект „Изграждане на платформа за инвалиди, фасадно оформление и оформяне на централен вход на „ДКЦ 1-Русе“ ЕООД
7. К.Л. 262 Промяна в списъците с общински жилища
8. К.Л. 263 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с административен адрес в град Русе, ул. „Свети Сава“ №12
9. К.Л. 264 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Йосиф Цанков“№56
10. К.Л. 265 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот, намиращ се в гр. Русе, кв. „Дружба 2“, ул. „Мими Балканска“№5
11. К.Л. 266 Откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в местността „Караманлийка“, землище на град Русе
12. К.Л. 267 Съгласие за попълване на Картата на възстановената собственост с липсващи отсечки на съществуващи полски пътища в местността „Пундев баир“, землището на с. Николово, Община Русе
13. К.Л. 268 Приемане на решение за установяване позицията на Община Русе по повод заседание на Общо събрание на съсобствениците за имот, намиращ се на ул. „Никола Палаузов“№13, гр. Русе, насрочено на 03.08.2016 г. от 14.00 часа в сградата на Областна администрация Русе
14. К.Л. 269 Безвъзмездно прехвърляне в собственост в полза на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията на общински незастроен поземлен имот, площ от 3 843 кв.м. в местността „Слатина“, Община Русе за нуждите на обект „Изграждане на интермодален терминал Северен централен район на планиране в България-Русе“
15. К.Л. 270 Продажба на земя – частна общинска собственост, на собственика на законно построена върху нея сграда в с. Семерджиево, ул. „Арда“№2 по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
16. К.Л. 271 Прекратяване на съсобственост в самостоятелен обект с идентификатор 63427.2.3940.4.9, намиращ се в град Русе, ул. „Александровска“№97, по реда на чл. 36, ал. 1, т.2 от Закона за общинската собственост
17. К.Л. 272 Застраховане на общински жилищни имоти
18. К.Л. 273 Съгласие за възстановяване право на собственост върху част от имот с идентификатор 63427.296.82, находящ се в местността „Чифлика“, землище на град Русе
19. К.Л. 276 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти – общинска собственост в организиран Коледен базар
20. К.Л. 277 Определяне на начална месечна наемна цена при провеждане на процедура за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, съобразно чл. 11 от Наредба №2 на Общински съвет-Русе, за началните цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско и административно предназначение
21. К.Л. 278 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за стоматологичен кабинет
22. К.Л. 279 Отдаване под наем на обособена част от имот – публична общинска собственост, предоставен за управление на Английска гимназия „Гео Милев“ – гр. Русе
23. К.Л. 280 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост в с. Бъзън
24. К.Л. 281 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост за клуб на Сдружение „Българска асоциация на пенсионерите“
25. К.Л. 282 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №5, на Общински съвет-Русе, за търговската дейност на територията на Община Русе
26. Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, насрочено за 02.08.2016 г.
27. К.Л. 274 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
28. К.Л. 275 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
29. К.Л. 257 Изменение и допълнение на Наредба №21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на Община Русе
30. К.Л. 258 Отчет за 56. МФ „Мартенски музикални дни“ Русе 2016
31. К.Л. 259 Преобразуване на общинските обслужващи звена в Центрове за подкрепа за личностно развитие
32. К.Л. 260 Промяна в наименованията на обединените детски заведения и целодневните детски градини на територията на Община Русе
33. К.Л. 261 Промяна на статута на ПГДВА „Йосиф Вондрак“ и ПГСС „Ангел Кънчев“ от държавно в общинско училище
34. К.Л. 285 Утвърждаване на списък на средищните училища на територията на Община Русе за учебната 2016/2017 година
35. К.Л. 248 Актуализация на местоположението и броя на местата на таксиметровите стоянки в гр. Русе
36. К.Л. 249 Актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Русе за периода 2016-2020 г.
37. К.Л. 253 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16, на Общински съвет-Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
38. К.Л. 247 Проектно предложение „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“
39. К.Л. 250 Представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, ос Отпадъци, процедура „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, вкл. Осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци
40. К.Л. 252 Приемане на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Община Русе за периода 2016-2025 г.
41. К.Л. 255 Членство на Община Русе в Сдружение „Български речен клъстер „Дунав“
42. К.Л. 289 Осигуряване на допълнително финансиране по проект „Техническа помощ за Община Русе – Бенефициент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.“, финансиран по договор за предоставяне на БФП № BG16RFOP001-8.001-0003-C01, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
43. К.Л. 251 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – външно кабелно ел. захранване и захранващ водопровод за ПИ 187023 в местност „Стопански двор“, землище на с. Червена вода
44. К.Л. 283 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) на поземлен имот с идентификатор 63427.149.482, находящ се в местността „Касева чешма“, гр. Русе
45. К.Л. 286 Изменение на Наредба №16 за определянето и администрирането на местните, цени на услуги и права на територията на Община Русе
46. К.Л. 284 Изменение на Решение №1187, прието с Протокол №42/16.10.2014 година на Общински съвет-Русе
47. К.Л. 288 Ремонт на улична мрежа и тротоарите в населените места на територията на Община Русе
48. Приемане на план за заседанията на Общински съвет – Русе за месец септември и четвъртото тримесечие на 2016 г.
49. Питания на общински съветници
50. Изказванe на Мариян Димитров – вх.№568/08.07.2016 г.
51. Изказванe на Бойко Никифоров – вх.№571/11.07.2016 г.
52. Изказванe на Мариян Димитров – вх.№572/11.07.2016 г.
 

Файлове