Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 23 февруари 2017 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 47, отсъстваха: Дауд Ибрям, Борислав Иванов, д-р Севдалин Ангелов и Кристиян Галев.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф. Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Моля, заемете места в залата и запазете тишина. (коментар от зала не се чува) Откривам сесията на общинския съвет, проверка на кворума. (коментар от зала не се чува) Проверка на кворума. Моля за тишина. Кутинчев, микрофона не работи. Гласували 34, в залата са видимо повече. Имаме кворум, можем да започнем. Предоставям думата на Наталия Маринова, заместник-председател на ОИК да докладва.
Г-жа Н. Маринова: Уважаеми дами и господа, съгласно решение 307 от …
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Кутинчев, микрофоните оправете. Изчакайте.
Г-жа Н. Маринова: Уважаеми дами и господа, съгласно решение 307 от 24.01.2017 г. на ОИК предсрочно прекратява пълномощията на Георги Петров Георгиев като общински съветник от листата на политическа партия Българска социалдемокрация в ОбС-Русе и обявява за избран общински съветник, следващия в съответната листа кандидат, а именно Теодор Руменов Георгиев. Моля, г-н Георгиев за заповяда.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, заповядайте. За полагане на клетвата, моля станете.
Г-жа Н. Маринова: „Заклевам се в името на Република България да спазвам конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Община Русе и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се.”
Господин Георгиев положи клетва и подписа удостоверение и клетвена декларация.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Да, седнете. Благодаря ви. И да заеме мястото си новия общински съветник. Преминаваме към обсъждане на дневния ред. По дневният ред имате ли някакви предложения, допълнения? Оттеглена е точка 33-та одобряване на ПУП. По дневният ред, други предложения? Режим на гласуване по приемане на дневния ред.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД
1. К.Л. 417 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
2. К.Л. 450 Замяна на притежаваните от Община Русе акции в Проект-Русе АД с акции на дружеството в Арена Русе ЕАД и даване на съгласие за подписване на акционерно споразумение между акционерите в Арена Русе АД
3. К.Л. 424 Подновяване договора за управление на общинското търговско дружество – лечебно заведение „Медицински център-1-Русе“ ЕООД
4. К.Л. 428 Откриване на процедура за приватизация на застроен поземлен имот, разположен на ул. „Капитан Райчо Николов“ №1К, гр. Русе, АОС №7711/15.02.2016 г.
5. К.Л. 423 Инвестиция за изграждане на 6 магазина за пазарна търговия на пазар Здравец-Изток
6. К.Л. 436 Отнемане на движима вещ, общинска собственост от актива на ОП „Обреден дом-Русе“
7. К.Л. 434 Утвърждаване списъци на общински жилища, на основание чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост
8. К.Л. 435 Приемане на Решение за установяване позицията на Община Русе по повод въпроси от дневния ред на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация „ООД – Русе, насрочено за 28.02.2017 г.
9. К.Л. 437 Предоставя безвъзмездно за управление на Агенцията по заетостта, на част от недвижими имоти – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, бул. „Ген. Скобелев“№45, за срок от 5 /пет/ години
10. К.Л. 438 Учредяване безвъзмездно право на управление върху част от недвижим имот – публична общинска собственост в град Мартен, ул. „Христо Смирненски“ №7 на кметство – Мартен
11. К.Л. 439 Учредяване на Кметство Сандрово безвъзмездно право на управление върху недвижим имот – общинска собственост, намиращ се в с. Сандрово, Община Русе
12. К.Л. 440 Прехвърляне на общинска част, представляваща придаваем терен от 10,87 кв. м. по улична регулация, срещу част от 6,59 кв. м. от ПИ №903 – частна собственост към улица О.Т. 343 до О.Т. 344 в кв. 97 по плана на село Николово, Община Русе
13. К.Л. 441 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Борисова“№120
14. К.Л. 442 Учредяване право на строеж за изграждане на площадкови елементи на газопреносната мрежа – газоизмервателни пунктове в общински поземлен имот с идентификатор 63427.8.207 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, кв. ИПЗ и общински поземлен имот с идентификатор 63427.1.231 по кадастралната карта и кадастралните регистри, с адрес: гр. Русе, бул. „Родина“
15. К.Л. 443 Учредяване право на пристрояване към съществуваща сграда в имот общинска собственост, находящ се в гр. Мартен, ул. „Страхил войвода“ №45
16. К.Л. 444 Откриване процедура за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Сандрово, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
17. К.Л. 425 Промяна на начина на трайно ползване на имот в землището на с. Червена вода
18. К.Л. 429 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ
19. К.Л. 430 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на рекламно-информационни елементи на територията на град Русе с изобразителна площ над 3,00 кв.м., съгласно чл. 57 от Закона за устройство на територията
20. К.Л. 448 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2017 г.
21. К.Л. 420 Определяне на пасища, мери за общо и индивидуално ползване и одобряване на годишен план за паша
22. К.Л. 426 Годишен план за ползване на дървесина в общински горски фонд Тетово за 2017 година
23. К.Л. 445 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.12.2016 година
24. К.Л. 446 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2017 г.
25. К.Л. 447 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 39, ал. 1 от ПМС №374/22.12.2016 г. от Бюджет 2017 година, утвърден с Решение на Общински съвет №436/31.01.2017 г. – Приложение №18
26. К.Л. 449 Годишен финансов отчет и отчет за дейността на Общинска фондация „Русе – град на свободния дух“ за 2016 г.
27. К.Л. 432 Приемане на бюджет и насоки за работа на Фондация „Русе-град на свободния дух“ за 2017 г.
28. К.Л. 418 Приемане на Правилник за работата на Програма „Култура“ на Община Русе за финансиране на проекти в областта на изкуството и културата
29. К.Л. 421 Участие в процедура за присъждане на Етикет за добро управление на местно ниво
30. К.Л. 427 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по проект „Реконструкция и рехабилитация на пешеходна среда и изграждане на зони за обществен отдих“
31. К.Л. 431 Даване на съгласие за издаване на запис на заповед от Община Русе, без протест и разноски в полза на МРРБ, Управляващ орган по Оперативна програма „Региони в растеж“ – Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ по проект „Интегрирана система за градски транспорт на гр. Русе – 2 етап“
32. К.Л. 433 1. Приемане на промяна в наименованията, капацитета и вида на социалните услуги – делегирани от държавата дейности. 2. Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г.
33. К.Л. 422 Одобрява на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до ПИ 63427.227.6 в местност „Над линията“, землище на гр. Русе
34. К.Л. 419 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №17 за символиката на Община Русе
35. Упълномощаване представляващия Община Русе в СД на дружеството да гласува за предоговаряне на банков кредит
36. Промяна в състава на комисиите
37. Избор на обществен посредник
38. Изказванe на Светлозар Ангелов – вх.№ 121/13.02.2017 г.
 

Файлове