Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 09 март 2021 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства: Веселин Велчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – председател на Общински съвет – Русе. 

Г-н Иво Пазарджиев: Колеги, моля заемете местата си, стартираме проверка на кворума. 37, 38 по-точно общински съветници са се регистрирали по системата. Имаме необходимия кворум съгласно ЗМСМА да започнем нашата работа. Откривам 19-то извънредно заседание на Общински съвет – Русе, моля за тишина в залата. Започваме с приемане по дневния ред. Има ли предложения по дневния ред? Имате предварително раздадения проект, ако няма предложения гласуваме проекта за дневен ред. 

КВОРУМ – 41. С 41 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие 

ДНЕВЕН РЕД

  1. Приемане на дневен ред
  2. К.л.405 Приемане на отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма в Община Русе за 2020 г. и приемане на Програма за развитие на туризма на Община Русе за 2021 г. 
  3. К.л.406 Приемане Наредба за изменение и допълнение Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изменение и отчитане на бюджета на община Русе
  4. К.л.407 Приемане бюджета  на Община Русе за 2021 година и приложенията към него /с преходен остатьк/.

Файлове