Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 21 май 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Мирослав Славчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Моля, общинските съветници да заемат местата си. Уважаеми колеги, добър ден на всички, моля да заемат местата си общинските съветници. Стартираме проверка на кворума. 41 общински съветници са се регистрирали по система. Имаме необходимия кворум да започнем нашата работа. Откривам 9-то редовно заседание на Общински съвет – Русе. Сега, ще съдействат за неработещо устройство. Преди да започнем нашата работа, днес е Св. Константин и Елена искам да използвам повода да поздравя всички, които са именици днес и празнуват на този прекрасен празник. Имаме няколко колеги, които са сред тях, да са живи и здрави, честит празник на всички. Преди да започнем да гласуването на дневния ред, на основание чл. 106, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация обявявам постъпилите питания. Питане от общинския съветник Деян Недков с вх. №458, отново питане от общинския съветник Деян Недков с вх. № 470. Моля Полина Денчева-Лукова да връчи питанията. Питане от общинския съветник Алисе Муртезова, с писмен и устен отговор са всички питания. От Светлозар Симеонов имаме питане с писмен и устен отговор. От проф. д-р Михаил Илиев питане с писмен и устен отговор. Господин Бедрос Пехливанян питане с писмен и устен отговор. Господин Орлин Дяков има питане с писмен и устен отговор. Моля, на всички да им бъдат връчени писмените отговори. Преди да започнем с разискванията по дневния ред господин Рашев иска думата.

Г-н Пламен Рашев: Моето предложение процедурно. Тъй като все пак сме в затворено помещение и има някои неща, които трябва да се спазват и би трябвало всички да ги спазваме. Още повече има налични маски в онази част горе в началото, така че тези, които са в пасивно състояние, тоест не са на трибуна с възможност да говорят, моля …, защото така трябва. Благодаря.

Г-н Иво Пазарджиев: Благодаря на господин Рашев. Започваме с разискванията по дневния ред. Имате раздаден предварително проекта за дневен ред, който е гласуван на председателския съвет. Аз ще направя няколко предложения за корекции по него, за размествания на точки. Във връзка с 2 точки, които … няколко точки, които касаят малки населени места. А именно две точки, които касаят град Мартен, касае се за контролен лист 143, точка 6 от предварителния проект за дневен ред и контролен лист 134, 20 точка от предварителен проект за дневен ред, както и контролен лист 144, 25-та точка от предварителния проект за дневен ред. Аз предлагам тези точки да ги изтеглим най-напред, за да може кметовете на населените места, които са тук да изразят своето становище, тъй като това е изискването на чл. 46, ал. 3 от ЗМСМА, след което да можем да ги освободим, да не стоят по време на цялата сесия, те ще бъдат кратки точки. Така, че предлагам контролен лист 144 да стане 1-ва точка, контролен лист 134 да стане 2-ра точка и контролен лист 143 да стане 3-та точка. Също така предлагам контролен лист 155, който е относно даването на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“ да стане последна точка, тъй като имах разговор с д-р Симеонов по телефона. Той каза, че е готов по всяко време, когато ние му кажем да дойде, но преценихме с оглед на визитацията, която има сутринта да не го притеснявам и се разбрах с него да бъде последна точка неговата, тъй като същия има писмо предварително със зададени въпроси и заяви готовност да дойде и да отговоря на въпросите, поставени от общинските съветници. Така, че за контролен лист 155 предлагам да стане 29-та точка. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Първо ще гласуваме моите предложения за разместване, подлагам ги на гласуване.

КВОРУМ – 49. С 49 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Подлагам на гласуване дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 48. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД:

 1. К.л. 144 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на новообразуван имот № 503.543, находящ се в местността „Дрибак 6“, с. Николово, община Русе
 2. К.л. 134 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47336.61.13, находящ се в местността „Ясаците“, гр. Мартен, община Русе
 3. К.л. 143 Откриване на процедура за продажба на общински урегулиран поземлен имот (УПИ) VIII-1690 в кв. 70 – частна общинска собственост, с адрес: гр. Мартен, ЕКАТТЕ:47336, Община Русе, ул. „Тулча“№6, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС
 4. К.Л. 157 Предоставяне на временна финансова помощ на „Общински транспорт – Русе“ ЕАД
 5. К.л. 154 Подновяване договора за управление на управителя на общинско търговско дружество – лечебно заведение „Център по дентална медицина 1 – Русе“ ЕООД
 6. К.л. 150 Общо събрание на акционерите на „СПЛЕНДИД“ АД
 7. К.л. 141 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ I-282 в кв. 8 по регулационния план на кв. „Долапите“, град Русе 
 8. К.л. 142 Съгласие за продажба на общински терен от 4 кв.м. по улична регулация, приобщен към УПИ II-5690 в кв. 219 по регулационния план на град Русе 
 9. К.л. 156 Предоставяне безвъзмездно за управление за срок от 10 г. (десет години) на самостоятелни обекти в сграда – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе, ул. „Църковна независимост“ №18, етаж 7 и 10 на Регионално управление на образованието – Русе
 10. К.л. 139 Изменение на т. 1 от Решение №483, прието с Протокол №20 от 23.03.2017 г., изменено с Решение №1001 от 15.11.2018 г., във връзка с поемане на общински дълг за изпълнение на дейностите по ремонт на първостепенна и второстепенна улична мрежа на територията на град Русе, в частта „Условия за усвояване и погасяване“
 11. К.л. 151 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2020 година
 12. К.л. 152 Информация за изменения на Бюджета на Община Русе към 31.03.2020 година
 13. К.л. 140 Определяне на начална тръжна цена за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Община Русе
 14. К.л. 146 Решение за даване на съгласие на Община Русе да кандидатства като партньор по програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, съфинансирана от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.
 15. К.л. 147 Съгласие на Община Русе да издаде Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на околната среда и водите, Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“
 16. К.л. 153 Даване на Съгласие за издаване на Запис на заповед, без протест и разноски в полза на Министерство на труда и социалната политика, управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020
 17. К.л. 148 Промяна местоположението на предоставяне на социалната услуга Дом за пълнолетни лица с физически увреждания /ДПЛФУ/ „Милосърдие“, считано от 01.07.2020 г. 
 18. К.л. 149 Годишен отчет по Програмата за развитие на читалищната дейност на територията на Община Русе за 2019 г.
 19. К.л.132 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.150.228, находящ се в местността „Караманлийка“, гр. Русе
 20. К.л. 133 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.156.529, находящ се в местността „Под Левента“, гр. Русе
 21. К.л. 135 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397, находящ се в местността „Папаз дере“, гр. Русе
 22. К.л. 136 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.775, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 23. К.л. 137 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.580, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе
 24. К.л. 138 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – захранващ водопровод и кабел НН до имот с идентификатор 63427.43.23 в м. „Кадишева нива“ – землище на гр. Русе
 25. К.л. 158 Отчет за дейността на Общински съвет – Русе за периода ноември 2019 г. – април 2020 г.
 26. К.л. 145 Създаване на Временна комисия, която да подготви промени, свързани с изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
 27. Избиране на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад с предложение до ОбС – Русе за лица, които ще се предложат за съдебни заседатели за Районен съд – Русе
 28. К.л. 155 Даване на съгласие за сключване на договор за спонсорство между Община Русе и ПФК „Дунав“
 29. Питания
 30. Изказване на Мариян Димитров – вх.№ 486/2020 г.

Файлове