Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 18 юни 2020 година, начало 09:00 часа

От общо 51 общински съветници присъстваха 49, отсъстваха Мирослав Славчев и Веселин Велчев. Заседанието беше открито и ръководено от Иво Пазарджиев – Председател на Общински съвет – Русе .

Г-н Иво Пазарджиев: Уважаеми колеги, моля общинските съветници и общинска администрация да заемат съответните места за сядане. Стартираме проверка на кворума. Господин Кутинчев, може ли за секунда да дойдете? Уважаеми колеги, имаме необходимия кворум да започне нашата работа. Откривам 10-тото редовно заседание на Общински съвет – Русе. Преди да започнем с дневния ред и разискванията на точките по дневния ред, на основание чл. 106 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, обявявам постъпилите питания и на основание чл. 109, ал. 1 връчвам екземпляр от писмените отговори. Питане с вх. №546 от 01.06.2020 г. от общинските съветници от Демократична България – Митко Кунчев, д-р Теодора Константинова и Деана Тонева. Питане с вх. №572 от 01.06.2020 г. от общинските съветници от Демократична България – Митко Кунчев, д-р Теодора Константинова и Деана Тонева. (коментар от зала не се чува) Двата отговора са тука, да. Питане с вх. №595 от 12.06.2020 г. от общинския съветник от групата на ГЕРБ Орлин Дяков. Питане с вх. №596 от 12.06.2020 г. от общинския съветник от групата на ГЕРБ Орлин Дяков. Заповядайте, господин Дяков. А, още едно има, господин Дяков. (коментар от зала не се чува) Не. Питане от общинския съветник от групата на ГЕРБ Иван Петров Иванов, заповядайте. Питане от общинския съветник от групата на ГЕРБ господин Стоян Христов, заповядайте. (коментар от зала не се чува) Питане от общинския съветник Елка Симеонова с писмен отговор, от Деян Недков от коалиция СДС и от господин Светлозар Симеонов. От предходната сесия останаха следните питания: отговор на питането с вх. №482 от 15 май на проф. Михаил Илиев от групата на ГЕРБ. Питане с вх. №487 от 15 май на Бедрос Пехливанян и питане с вх. №488 на Орлин Дяков, може би то Ви е връчено предния път. Да, просто старите питания не ги връчвам в момента. На основание чл. 98, ал. 1 от Правилника на Общинския съвет докладвам искане от общинския съветник Асен Даскалов а обявяване на очевидна фактическа грешка. Ще го прочета дословно, тъй като закона изисква тази форма, за да се запише в протокола – Господин Председател, след като се запознах с текста на Протокол № 9 от заседание на Общински съвет – Русе, проведено на 21.05.2020 г, открих несъответствие между текста на протокола и приетото Решение № 161 от 21.05.2020 г., изразяващо се в действителната воля на съвета. По точка № 21 от дневния ред на заседанието от 21.05.2020 г. Общински съвет – Русе е одобрил задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот със съответен идентификатор, находящ се в местността „Папаз дере“, като с плана се определи зона за ниско жилищно застрояване. Планът за застрояване да предвиди ситуирането на нова жилищна сграда с височина до 10 метра, свободно разположена в имота на 5 метра от дъното му и с дълбочина на застрояването до 16 метра. Проектът да се изработи в съответствие с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се одобрят разискванията. Това е и съдържанието на Решение № 161/21.05.2020г. копие, от което прилагам в настоящото искане –  „На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ и искане с входящ номер от Людмил Любенов Атанасов, Общински съвет – Русе реши:

 1. Одобрява задание за проектиране на подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397, находящ се в местността „Папаз дере“, като с плана се определи зона за ниско жилищно застрояване. Планът за застрояване да предвиди ситуирането на нова жилищна сграда с височина до 10 метра, свободно разположена в имота на 5 метра от дъното му и с дълбочина на застрояването до 16 метра. Проектът да се изработи с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове и на чл.108, ал. 2 от ЗУТ. Да се съобразят изискванията и условията дадени с писма със съответните номера от „ЕРП Север“.
 2. Разрешава изработване  на подробен устройствен, на план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.157.1397, находящ се в местността „Папаз дере“, гр. Русе, в съответствие с одобреното в т.1 задание.“

Касае се за грешка при изписване на протокола в частта му, съдържаща Решение № 161/21.05.2020 г. Последната следва да бъде отстранена по реда на чл. 29 от ЗМСМА и чл. 97 от Правилника на Общинския съвет. Точката беше изчетена, както изисква закона, продължаваме с нашата работа. След гласуването и публикуването на дневния ред има постъпили следните предложения за включване в дневния ред като извънредни точки. Ще ги изчитам и ще ги подлагаме на гласуване, за да не ги четем втори път. Предложение с вх. № 623/16.06.2020 г. от кмета на Община Русе, относно „Даване на съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Целева програма за общините, насочена към подпомагане на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана държавна дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, които през учебната 2020/2021 г. ще бъдат от I-ви до XII-ти клас“, предлагам да бъде добавено като 2-ра точка в дневния ред. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 49. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следваща точка, която е внесена като извънредна е предложение с вх. № 627/16.06.2020 г. от кмета на Община Русе, относно „Решение за одобряване на Рамков договор за сътрудничество между Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“, предлагам да бъде добавено в дневния ред като 3-та точка. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 49. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Следващо предложение с вх. № 631/16.06.2020 г. от Наталия Кръстева, председател на временна комисия за изменение и допълнение на Правилника на Общинския съвет, относно „Удължаване срока на действие на временна комисия“, предлагам да бъде добавено като 4-та точка в дневния ред. Моля за процедура на гласуване.

КВОРУМ – 49. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: И последното предложение, което е внесено като извънредна точка е с вх. №646 от 17.06.2020 г. от общинските съветници: Иво Пазарджиев, Йовчо Смилов, Елеонора Николова, д-р Теодора Константинова, Дауд Ибрям и Веселин Велчев, относно „Приемане на Обръщение от Общински съвет – Русе до Министерски съвет на Република България“, да бъде добавено като 1-ва точка в дневния ред. Подлагам на гласуване това предложение.

КВОРУМ – 47. С 46 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие предложението.

            Г-н Иво Пазарджиев: Има ли други предложения за други точки в дневния ред или нещо да отпадне? Господин Симеонов, заповядайте.

            Г-н Светлозар Симеонов: Уважаеми господин Кмет, уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, нарочно гласувам „въздържал се“, както виждате на всички точки, които се вкарват допълнително. Понеже съм видял една тенденция, едни точки се изтеглят, други се вкарват в последния момент, които не са минали през комисиите. Не знам каква е причината, но на тази сесия се изтегли още една точка по Наредба №20 за местните данъци и такси. Дали е от некомпетентност, дали от недалновидност на управляващите, но когато искате нещо да се случва трябва да мислим с едни 5 крачки напред. Много добре знаете всички какви ръководители, какво се случва, когато вземаме решенията в последния момент. Затова е хубаво това не е точно критика, ами просто една отметка да светне така в главите на всички, които ръководят в момента общината да се мисли малко по-далновидно, нищо повече.

            Г-н Иво Пазарджиев: Да, не беше изказване по дневния ред всъщност. Така, продължаваме, колеги. Има ли предложения по дневния ред, конкретни предложения по дневния ред? Да напомня за общинските съветници означава разместване на някоя точка, някоя точка да отпадне, а не за дейността на общинския съвет като цяло. Няма предложения. Гласуваме дневния ред като цяло.

КВОРУМ – 49. С 48 гласа „за”, 0 „против” и 1 „въздържали се” се прие

ДНЕВЕН РЕД

 1. Приемане на Обръщение от Общински съвет – Русе до Министерски съвет на Република България
 2. Даване на съгласие за кандидатстване пред Фонд „Социална закрила“ с проект „Целева програма за общините, насочена към подпомагане на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирана държавна дейност от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа, които през учебната 2020/2021 г. ще бъдат от I-ви до XII-ти клас“
 3. Решение за одобряване на Рамков договор за сътрудничество между Община Русе и Русенски университет „Ангел Кънчев“
 4. Удължаване срока на действие на временна комисия
 5.  К.л.159 Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет
 6. К.л.193 Одобряване на нова структура на дейност „Общинската администрация“ и промяна на численост в местните дейности в сила от 01.07.2020 г.
 7. К.л.179 Приемане Годишните финансови отчети и Годишните доклади за дейността за 2019 г. на общинските еднолични търговски дружества, определяне на дивидент и избор на регистрирани одитори
 8. К.л.180 Предоставяне безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. (десет години) на самостоятелен обект в сграда – частна общинска собственост с адрес: гр. Русе, ул. „Чипровци” № 14, бл. „Клисура“, вх.1, ет.1 на Сдружение „Национална асоциация на сляпо – глухите в България“
 9. К.л.181 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес:  с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, ул. „Хан Крум“ №29, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 10. К.л.182 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в местността „Под левента”, землище на гр. Русе
 11. К.л.183 Откриване процедура за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: с. Сандрово, ЕКАТТЕ: 65348, Община Русе, ул. „Г. Бенковски“ №5, по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС  
 12. К.л.184 Изразяване на предварително съгласие за провеждане на процедура по промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 63427.314.84 по Кадастралната карта и кадастралните регистри /КККР/ на град Русе, с адрес град Русе, местност „Коев кладенец“
 13. К.л.185 Отдаване под наем на част от масивна едноетажна сграда – публична общинска собственост, разположена в ПИ №502.1055 по плана на с. Ново село, Община Русе
 14. К.л.186 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени – публична общинска собственост, за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 от ЗУТ 
 15. К.л.187 Освобождаване от плащане на месечни наемни вноски на наемателите на общински имоти за периода от 14.05.2020 г. до 31.05.2020 г. включително, чиято дейност е засегната от наложените временни противоепидемични мерки със заповеди на Министъра на здравеопазването на Република България през време на извънредната епидемична обстановка, обявена с РМС № 325 / 14.05.2020 г.
 16. К.л.189 Откриване на процедура по провеждане на публично оповестен присъствен конкурс за отдаване под наем, за срок от пет години, на терени – публична общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 17. К.л.190 Одобряване на конкурсни условия за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти – частна общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти – атракционни съоръжения – електромеханични люлки
 18. К.л.194 Предоставяне безвъзмездно в полза на политически партии за ползване на свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост
 19. К.л.162 Даване на съгласие за участие на Община Русе като член в Сдружение „Дунавски Дигитален иновационен хъб“, подкрепа на кандидатстването му с проектно предложение по програма „Цифрова Европа“
 20. К.л.171 Отдаване под наем на горски територии, собственост на Община Русе, като специализирана фуражна база за изхранване на дивеча, в полза на ТП „Държавно горско стопанство – Сеслав“ – гр. Кубрат
 21. К.л.161 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за реда и  условията  за превоз на пътници и багаж с обществен транспорт на  територията на Община Русе
 22. К.л.178  Корекция на  Бюджета на Община  Русе за 2020 г. и допълнение с вх.№ 584/05.06.2020 г.
 23. К.л.176 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Инвестиране в пътната безопасност  и подобряване на свързаността на Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна мрежа TEN-T“,акроним на проекта:ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU, с код: ROBG-418 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 24. К.л.177 Поемане на краткосрочен дълг по Закона за общинския дълг чрез Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ ЕАД за осигуряване на финансови средства за изпълнение на Проект “Реконструкция и представяне на значими културни забележителности с висок туристически потенциал в Еврорегион Русе – Гюргево“, с e-MS код ROBG-424 по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България 2014-2020
 25. К.л.163 Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2020 г.
 26. К.л.188 Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Русе 2016-2020 г., приемане на доклада за 2019 год. и Годишния план за развитие на социалните услуги в Община Русе – Планов период 2020 г. и прогноза за 2021 г., в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги
 27. К.л.172 Приемане на Наредба за допълнение на Наредба №16 на Общински съвет – Русе, за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе
 28. К.л.192 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2, на Общински съвет – Русе, за начални цени за отдаване под наем на общински обекти със стопанско административно предназначение
 29. К.л.173 Общо събрание на акционерите на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД 
 30. К.л.164 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия –довеждащи водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 47336.10.331 в м. „Вехтите лозя“, землище на гр. Мартен
 31. К.л.165 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – довеждащи водопровод и електропровод  до имот с идентификатор 63427.299.42 в м. „Саръ баир“, землище на гр. Русе
 32. К.л.166 Одобряване на задание, разрешаване  изработването на  подробен устройствен план /ПУП/  – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение до имот с идентификатор 65348.20.53 в м. „Корията“, землище на с. Сандрово
 33. К.л.167 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.169.741, находящ се в местността „Гълъбец“, гр. Русе  
 34. К.л.168 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.166.152, находящ се в местността „АСТАРДЖИЙКА“, гр. Русе  
 35. К.л.169 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 65348.68.176, находящ се в местността „Люцерните“, с. Сандрово, община Русе  
 36. К.л.170 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.11.148, находящ се в кв. ДЗС, гр. Русе
 37. К.л.174 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.153.2368, находящ се в местност „Караач“, гр. Русе
 38. К.л.175 Даване на Разрешение за изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 63427.300.38, находящ се в местност „Саръ баир“, гр. Русе
 39. К.л.191 Приемане на решение по Сигнал с вх. № 259/27.02.2020г. до Комисията по етика
 40. Питания
 41. Питане от Станислав Бонев, представляващ сдружение „Русе пита“ – вх.№592/2020 г.
 42. Изказване от Мариян Димитров – 486/2020 г.
 43. Изказване от Мариян Димитров – 601/2020 г.

Файлове