Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

ПРОТОКОЛ ОТ ДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-РУСЕ Проведено на 16 юни 2016 година, начало 09:00 часа

 От общо 51 общински съветници присъстваха 50, отсъства Иван Станев.
Заседанието бе открито и ръководено от чл.-кор. проф Христо Белоев.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Откривам заседанието на Общинския съвет. Моля, да се регистрираме с устройствата за проверка на кворума. 34 общински съветници са се регистрирали, видимо в залата има повече присъстващи. Имаме необходимия кворум, можем да започнем. Минаваме към обсъждане и приемане на дневния ред. Направихме кратък председателски съвет, има заявление-питане от Мариян Димитров, което е постъпило в сроковете и предложението на председателския съвет е като последна точка да бъде включено изказване на Мариян Димитров. Други по дневния ред? Да, господин Наков.
Г-н Дим. Наков: Благодаря Ви, г-н Председателю, уважаеми общински съветници, след консултация с юристите предлагам 30-та точка, тоест контролен лист 219 да отпадне, поради факта, че това решение е от компетенцията на кмета на Община Русе и затова няма смисъл да бъде разглеждано на сесия на общинския съвет. Благодаря ви.
Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: Благодаря. Други по дневният ред? Постъпило е предложение за оттегляне на точка 30-та и това, което в началото добавихме питане от Мариян Димитров. Други? Гласуваме дневният ред.
КВОРУМ – 42. С 42 гласа „за”, 0 „против” и 0 „въздържали се” така се прие следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. К.Л. 236 Освобождаване на представител на Общината в Съвета на директорите на „Проект Русе“АД
2. К.Л. 234 Подновяване договорите за управление на общинските търговски дружества-лечебни заведения „Диагностично-консултативен център-1-Русе“ЕООД, „Център по дентална медицина 1-Русе“ЕООД, „Комплексен онкологичен център-Русе“ЕООД, „Център за психични заболявания-Русе“ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение за пневмо-фтизиатрични заболявания д-р Д. Граматиков“
3. К.Л. 233 Промяна в списъците с общински жилища
4. К.Л. 224 Съгласие за приемане на актив, в частта му за строителен надзор на обект „Подмяна на магистрален водопровод DN1200, Сливо поле, град Русе“, изграден по финансов меморандум на ИСПА мярка: 2005/BG/16/P/PE/004 „Интегриран воден проект – гр. Русе, компонент Подмяна на магистрален водопровод DN 1200 Сливо поле, град Русе – Лот 3“ от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
5. К.Л. 225 Безвъзмездно придобиване на право на собственост от страна на Община Русе, върху имоти публична държавна собственост, представляващи Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“-Русе и Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев“ – Образцов чифлик по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост (ЗДС)
6. К.Л. 245 Удължаване на срока за безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес: град Русе, Източна промишлена зона, ул. „Потсдам“№1 (бивш Хлебозавод)
7. К.Л. 228 Предоставяне безвъзмездно за управление на имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе на ОП „Спортни имоти“
8. К.Л. 226 Продажба на общински поземлен имот с идентификатор 63427.10.366 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с площ 447 кв.м. с административен адрес: гр. Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Индже войвода“ №37А, по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС)
9. К.Л. 227 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в гр. Русе
10. К.Л. 230 Откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж върху общински терен за изграждане на 2 /два/ броя гаражи в кв. 601, жк. „Чародейка Г-юг“, ул. „Ради Иванов“ в гр. Русе
11. К.Л. 231 Откриване процедура за продажба на общински имот, находящ се в землището на с. Николово, местност „Слатина“
12. К.Л. 232 Откриване процедура за продажба на общински имот, попадащ в територия по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в землището на с. Николово, м. „Дрибак 6“
13. К.Л. 229 Прекратяване на съсобственост между Община Русе и физическо лице върху недвижим имот, намиращ се в град Русе, ул. „Мария Луиза“№36
14. К.Л. 235 Определяне на начална наемна цена при провеждане на процедура по реда на Глава Пета от Наредба №1 на Общински съвет-Русе, за общинската собственост, за отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, като спортно игрище, с адрес ж.к. „Изток“, ул. „Будапеща“, предмет на АЧОС №5552/09.10.2008 г.
15. К.Л. 237 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за стоматологичен кабинет
16. К.Л. 238 Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост за производствено помещение
17. К.Л. 239 Отдаване под наем на част от самостоятелен обект в сграда – публична общинска собственост, гр. Русе, кв. „Централна градска част“, ул. „Ангел Кънчев“№1, за поставяне на автомат за топли напитки
18. К.Л. 240 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост в гр. Русе, ул. „Борисова“№6
19. К.Л. 241 Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, които ще се отдават под наем по Закона за физическото възпитание и спорта през 2016 г.
20. К.Л. 242 Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост за поставяне на преместваеми обекти – автомати за топли, безалкохолни напитки и закуски
21. К.Л. 221 Удължаване срока на действие на договори за наем на земеделска земя от ОПФ
22. К.Л. 243 Корекция на Бюджета на Община Русе за 2016 година
23. К.Л. 244 Допълване на списъка на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи, съгласно чл. 43, ал. 1 от ПМС №380/29.12.2015 г. от Бюджет 2016 година, утвърден с Решение на Общински съвет №102/01.02.2016 г. – Приложение №18
24. Изменение на Решение №187, прието с Протокол №8/21.04.2016 г. на Общински съвет – Русе
25. Решение за допълнение на Решение №220, прието с протокол №9 от 19.05.2016 г.
26. Решение за допълнение на Решение №218, прието с протокол №9 от 19.05.2016 г.
27. К.Л. 222 Актуализация на Програма за намаляване на нивата на замърсителите и достигане на установените норми за съдържанието им в атмосферния въздух на територията на Община Русе за периода 2015-2020 година
28. К.Л. 217 Одобряване на задание, разрешаване изработването на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – електропровод 20 kV за ПИ 213001 в местност „Текето“, землище на с. Николово
29. К.Л. 218 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – ел. трасе от ПИ 131048 до стълб № 144 на ВЕЛ 20 kV „Ново село“ в землището на с. Ново село
30. К.Л. 220 Одобряване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за техническа инфраструктура извън урбанизираната територия – водопроводно отклонение за ПИ 000032 в местност „Среден баир“, землище на с. Червена вода“
31. К.Л. 223 Определяне на срок за втора сесия за подаване на документи от кандидатите по Програма „Асистирана репродукция“ на Община Русе за 2016 година
32. Питания на общински съветници
33. Изказване на Бойко Никифоров – вх.№ 381/13.05.2016 г.
34. Вх. № 467/10.06.2016 г. Питане от Мариян Димитров

Чл.-кор. проф. Хр. Белоев: В началото на заседанието искам да съобщя, че почивката ще направим в 10 часа, за 15 минути, тъй като ще трябва да се проведе кратко заседание на комисия по концесия за басейните. И 10 часа в Кръгла зала трябва да бъдат в комисията, както е назначена от кмета, общинските съветници: Пенчо Милков, Евгени Игнатов, Велизар Павлов, Борислав Рачев, Борислав Иванов и Иво Пазарджиев.

Файлове